polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3834874
 

Już wkrótce przetargi!


 
ae383888082705c24902fc89d9c773c1.jpg
 

Data dodania: 2015-02-13 07:28:11drukuj

DZIAŁKI BUDOWLANE - LĘDZINY, ul. RÓŻANA

Termin przetargu:

2015-03-19

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bieruńsko-Ledziński
Gmina: Lędziny
Adres: LĘDZINY, 43-143, ul. LĘDZIŃSKA 55

Sposób zagospodarowania:


budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne


Szczegóły oferty:

 

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA


PIERWSZE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

 1. na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, Województwo Śląskie, Powiat Bieruńsko-Lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, jednostka rejestrowa gruntów 676.


numer działki

powierzchnia

symbol użytku

opis użytku

3257/272

0,0298 ha
0,0763 ha
0,0104 ha

razem: 0,1165 ha

RIVa
RIVb
dr

grunty orne
grunty orne
drogi

Nieruchomość położona jest w północno-wschodniej części Miasta Lędziny, w strefie na granicy strefy śródmiejskiej i strefy peryferyjnej. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta, jest płaska, niezagospodarowana i posiada dostęp do istniejącego uzbrojenia. Na terenie działki znajduje się kilka drzew liściastych - samosiejek. Od zachodu działka przylega do pasa drogowego ul. Różanej, od wschodu do pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej, od północy do gruntów niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo- usługową, od południa do pasa drogowego ul. Palmowej. W sąsiedztwie i otoczeniu ul. Różanej znajdują się nieruchomości zabudowane nowymi budynkami jednorodzinnymi. Ulica Różana jest drogą publiczną gminną posiadającą nawierzchnię tymczasową z płyt drogowych betonowych, łączy się z drogą o nawierzchni asfaltowej - ul. Palmową. Przez działkę w kierunku północ - południe przebiega kanalizacja deszczowa ø 300 od ulicy Palmowej do włączenia poza granicą działki 3253/272. Wzdłuż ulicy Różanej występuje kanalizacja sanitarna, wzdłuż działki 3257/272 przebiega kanalizacja sanitarna, łącząca kanał sanitarny z ul. Grunwaldzkiej z odcinkiem kanalizacji sanitarnej w ul. Palmowej i Różanej. W ulicy Palmowej występuje dodatkowo kanalizacja deszczowa ø 250.

Cena wywoławcza wynosi 81 000,00

(słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).

Wadium ustalone zostało na kwotę 8 100,00 zł (słownie: osiem tysięcy sto złotych 00/100).

 1. na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, Województwo Śląskie, Powiat Bieruńsko-Lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, jednostka rejestrowa gruntów 676.


numer działki

powierzchnia

symbol użytku

opis użytku

3256/272

0,1036 ha
0,0096 ha

razem: 0,1132 ha

RIVb
dr

grunty orne
drogi

Nieruchomość położona jest w północno-wschodniej części Miasta Lędziny, w strefie na granicy strefy śródmiejskiej i strefy peryferyjnej. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta, jest płaska, niezagospodarowana i posiada dostęp do istniejącego uzbrojenia. Na terenie działki znajduje się kilka drzew liściastych - samosiejek. Od zachodu działka przylega do pasa drogowego ul. Różanej, od wschodu do pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej, od południa i północy do gruntów niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. W sąsiedztwie i otoczeniu ul. Różanej znajdują się nieruchomości zabudowane nowymi budynkami jednorodzinnymi. Ulica Różana jest drogą publiczną gminną posiadającą nawierzchnię tymczasową z płyt drogowych betonowych, łączy się z drogą o nawierzchni asfaltowej - ul. Palmową. Przez działkę w kierunku północ - południe przebiega kanalizacja deszczowa ø 300 od ulicy Palmowej do włączenia poza granicą działki 3253/272. Wzdłuż ulicy Różanej występuje kanalizacja sanitarna, wzdłuż działki 3257/272 przebiega kanalizacja sanitarna, łącząca kanał sanitarny z ul. Grunwaldzkiej z odcinkiem kanalizacji sanitarnej w ul. Palmowej i Różanej. W ulicy Palmowej występuje dodatkowo kanalizacja deszczowa ø 250.

Cena wywoławcza wynosi 79 000,00

(słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).

Wadium ustalone zostało na kwotę 7 900,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

 1. na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach,Województwo Śląskie, Powiat Bieruńsko-Lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, jednostka rejestrowa gruntów 676.


numer działki

powierzchnia

symbol użytku

opis użytku

3253/272

0,1144 ha
0,0090 ha

razem: 0,1234 ha

RIVb
dr

grunty orne
drogi

Nieruchomość położona jest w północno-wschodniej części Miasta Lędziny, w strefie na granicy strefy śródmiejskiej i strefy peryferyjnej. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta, jest płaska, niezagospodarowana i posiada dostęp do istniejącego uzbrojenia. Na terenie działki znajduje się kilka drzew liściastych - samosiejek. Od zachodu działka przylega do pasa drogowego ul. Różanej, od wschodu do pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej, od południa i północy do gruntów niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo- usługową. Na działce sąsiedniej prowadzone są roboty związane z wykonaniem tymczasowego ogrodzenia. W sąsiedztwie i otoczeniu ul. Różanej znajdują się nieruchomości zabudowane nowymi budynkami jednorodzinnymi. Ulica Różana jest drogą publiczną gminną posiadającą nawierzchnię tymczasową z płyt drogowych betonowych, łączy się z drogą o nawierzchni asfaltowej - ul. Palmową. Przez działkę w kierunku północ - południe przebiega kanalizacja deszczowa ø 300 od ulicy Palmowej do włączenia poza granicą działki 3253/272. Wzdłuż ulicy Różanej występuje kanalizacja sanitarna, wzdłuż działki 3257/272 przebiega kanalizacja sanitarna, łącząca kanał sanitarny z ul. Grunwaldzkiej z odcinkiem kanalizacji sanitarnej w ul. Palmowej i Różanej. W ulicy Palmowej występuje dodatkowo kanalizacja deszczowa ø 250.

Cena wywoławcza wynosi 91 000,00

(słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysiące złotych 00/100).

Wadium ustalone zostało na kwotę 9 100,00 zł

(słownie: dziewięć tysięcy sto złotych 00/100).

W/w nieruchomości zapisane są w księdze wieczystej KA1T/00019070/7 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I-SP wpisane są uprawnienia wynikające z praw ujawnionych w dziale III innych ksiąg wieczystych i nie dotyczą zbywanych nieruchomości. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów. Zapisy działu I-SP w/w księgi wieczystej zostaną przeniesione do księgi wieczystej nabywcy nieruchomości. Przedmiotowe nieruchomości nie są przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

Nieruchomości zlokalizowane są w strefie tzw. Uskoku Piastowskiego. Postanowieniem Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie uzgodnienia warunków zabudowy terenu dla zamierzenia inwestycyjnego na działkach nr 3252/272, 3253/272, 3254/272, 3255/272, 3256/272 i 3257/272 położonych przy ul. Grunwaldzkiej w Lędzinach, uzgodnione zostały warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, przy uwzględnieniu możliwości wystąpienia następujących czynników górniczo-geologicznych:

- brak jest obecnie wpływów wywołanych dokonaną eksploatacją górniczą;

- nie planuje się prowadzenia eksploatacji górniczej, która swoimi wpływami objęłaby opiniowany teren,

- rzędna zwierciadła wód gruntowych może znajdować się na głębokości około 1,5 m poniżej powierzchni terenu,

- wstrząsy górotworu spowodowane działalnością górniczą nie przekroczą granicy I stopnia intensywności drgań wg skali GSI-GZW.

Zaleca się, aby dla każdego projektowanego obiektu budowlanego w przedmiotowym rejonie uzyskać niezależną informację o warunkach górniczo-geologicznych w KWK „Ziemowit”, sporządzaną w procesie ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późn. zm.), przedmiotowe działki zlokalizowane są na obszarze wskazanym pod zabudowę oznaczonym jako tereny mieszkaniowo-usługowe. Realizacja inwestycji - na przedmiotowych nieruchomościach - wymaga uzyskania Decyzji ustalającej warunki zabudowy, wydanej na wniosek inwestora.

Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości odbędą się w dniu 19 marca 2015 r.

o godz. 11.00 – na sprzedaż działki nr 3257/272

o godz. 11.45 – na sprzedaż działki nr 3256/272,

o godz. 12.30 – na sprzedaż działki nr 3253/272,

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.


Ogólne warunki przetargu:

 • Warunkiem przystąpienia do każdego z przetargów jest wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 13 marca 2015 r. (z oznaczeniem nieruchomości, na którą wadium jest wnoszone) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: ING Bank Śląski SA Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239 (konto depozytowe) z dopiskiem w tytule wpłaty: wadium na działkę numer ..... o powierzchni .... położoną w Lędzinach przy ul. Różanej.

 • Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.

 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 • Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.

 • Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

 • Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.

 • Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 • Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego UM Lędziny.

 • Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

 • Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów a także niwelacji i uporządkowania terenu.

 • W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

 • Organizator sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy z tytułu ewentualnej niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a prawnym nieruchomości.

 • Nabywca - we własny zakresie i na własny koszt - zleca uprawnionemu geodecie okazanie punktów granicznych bądź wznowienie granic nabytej nieruchomości.

 • Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).

 • Udział w każdym z ogłoszonych przetargów oznacza akceptację:

- stanu prawnego nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży;

- warunków przetargu zawartych w treści niniejszego ogłoszenia a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami).


Przed otwarciem każdego z przetargów uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących dokumentów:


 • w przypadku osób fizycznych: dokument tożsamości;

 • w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 • w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualny (tzn. wydany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu) wypis z właściwego rejestru;

 • oryginał - lub potwierdzony notarialnie odpis - pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - za wyjątkiem zwolnień wymienionych w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. - podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu: ING Bank Śląski SA Katowice 37 1050 1214 1000 0024 1111 9130 (konto dochodowe).


Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszone przetargi jedynie z ważnych powodów.


Szczegółowych informacji na temat ogłoszonych przetargów udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203-205, 32/ 216-65-11 do -13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach pracy tut. Urzędu).


Ogłoszenie o przetargach podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, publikacji na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny - do dnia przetargu.


Ponadto informację o ogłoszeniu przetargów podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych tut. Urzędu www.ledziny.pl.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Kontakt w sprawie oferty

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok.
203-205, 32/ 216-65-11 do -13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach pracy
tut. Urzędu).Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools