polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3829771
 

Już wkrótce przetargi!


 
a42be2494395b0f564c3f061609d08d1.jpg
 

Data dodania: 2012-12-12 14:08:44drukuj

Działka niezabudowana przy ul. Lwowskiej w Kołobrzegu

Termin przetargu:

2013-02-15

Lokalizacja:

Województwo: zachodnio-pomorskie
Powiat: kołobrzeski
Gmina: Kołobrzeg (miasto)
Adres: Kołobrzeg, 78-100, ul. Lwowska

Sposób zagospodarowania:


baza transportowo-spedycyjna,
handel i usługi,
zabudowa składowa, magazynowa


Szczegóły oferty:

III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ul. Lwowskiej.

GN.II.72241/10/06

Kołobrzeg,  03 grudnia 2012 r.

                                                                                                                                                                                            

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U z 2004 roku nr 207, poz.2108 z późn. zm./ oraz uchwały Nr XLII/570/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 23 lutego 2010 r.,

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Kołobrzegu

 • Położenie i opis nieruchomości - ul. Lwowska  
 • Oznaczenie geodezyjne -
  • Nr działki4/360
  • Nr obrębu - 8
 • Nr KWKO1L/00011925/3
 • Powierzchnia w hektarach -  0,4588
 • Opis nieruchomości – Działka niezabudowana, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Lokalizacja średnio atrakcyjna. Dojazd dobry. Posiada możliwość przyłączenia podstawowych instalacji technicznych. Teren regularny, płaski.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennegoW miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka leży w terenie oznaczonym symbolem 25 M, S, P – adaptowane na cele magazynowo – składowe oraz usługowe – teren i obiekty pomocnicze. Możliwość modernizacji i przebudowy zespołu.
 • Forma zbycia nieruchomości - własność
 • Cena wywoławcza w zł 365.000,- (w tym podatek VAT w wysokości 23%)
 • Wadium w zł - 40.000,-
 • Postąpienie minimalne w zł3.650,-

1.     Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 03 sierpnia 2012 r. z ceną wywoławczą 570.000,- zł. Drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 09 listopada 2012 r. z ceną wywoławczą 456.000,- zł.

2.     Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

3.     Na terenie działki zlokalizowana jest czynna infrastruktura deszczowa, m.in. sieć deszczowa , przyłącza do wpustów deszczowych oraz komory osadowe dawniej separatory substancji ropopochodnych, w których nadal osadzają się wym. zanieczyszczenia.

4.     Nabywca działki, w chwili zawarcia umowy sprzedaży, ustanowi na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg, nieodpłatną służebność przesyłu na czas nie określony, polegającą na prawie posadowienia i korzystania z istniejącej sieci deszczowej oraz na prawie stałego i niezakłóconego dostępu do powyższej sieci w celu jej eksploatacji, naprawy, konserwacji i modernizacji z zakazem lokalizowania na istniejącej infrastrukturze deszczowej jakiejkolwiek zabudowy i sadzenia drzew, a w przypadku grodzenia działki nakazem wykonania bramy wjazdowej umożliwiającej wjazd dla dużego pojazdu specjalistycznego do ciśnieniowego czyszczenia kanałów. Odpowiednie zapisy wraz z wnioskiem o wpis w księdze wieczystej zostaną ujęte w umowie sprzedaży nieruchomości nr 4/360 obręb 8.

5.     Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego osiedla - Podczele II opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Woj. Koszalińskiego z 1996 r., Nr 47, poz. 147, działka położona w obszarze oznaczonym symbolem 25 M, S, P. Możliwości jej zagospodarowania wskazane zostały w ustaleniach szczegółowych w brzmieniu: 25 S, P –   adaptowane na cele magazynowo – składowe oraz usługowe – teren i obiekty pomocnicze. Możliwość modernizacji i przebudowy zespołu pod warunkiem kompleksowego opracowania projektu modernizacji obiektów oraz projektu zagospodarowania terenu uwzględniającego: uporządkowanie obsługi komunikacyjnej, ew. wydzielenia miejsc parkingowych, wprowadzenia elementów małej architektury i zieleni w stosownym zakresie. Ewentualna przebudowa (nadbudowa) obiektów możliwa pod warunkiem nawiązania architektonicznego do wartościowego architektonicznie sąsiedztwa.

6.     Nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapoznać się z istniejącym stanem prawnym, technicznym, sposobem zagospodarowania oraz stanem faktycznym nabywanej nieruchomości; przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg; ewentualnie posadowionymi na nieruchomości sieciami, urządzeniami i infrastrukturą techniczną, w szczególności ograniczającymi lub mającymi wpływ na możliwości zagospodarowania nabywanej nieruchomości.

7.     Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie prawnym i faktycznym zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

8.     Termin zagospodarowania nieruchomości: 24 miesiące na rozpoczęcie zagospodarowania nieruchomości, za które uważa się wybudowanie fundamentów budynku i 48 miesięcy na zakończenie zagospodarowania nieruchomości, za które uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, licząc od dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność.

9.     Obowiązek zagospodarowania nieruchomości zbywanej na własność w terminach podanych w przetargu zostanie zabezpieczony w następujący sposób:

·       w umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone na rzecz Miasta Kołobrzeg prawo jej odkupu na okres 5 lat /art.593 k.c./ w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nierucho­mości,

·       w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości nabywca zobowią­zany jest do zapłaty kar umownych w wysokości :

A/    10% ceny nabycia za przekroczenie terminu do 1 roku,

B/    20% ceny nabycia za przekroczenie terminów powyżej 1 roku,

C/    20% ceny nabycia za każdy następny rok przekroczenia terminów. 

Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki kaucyjnej w kwocie równej 10% ceny sprzedaży nieruchomości.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2013 roku

 w sali  konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzegu, ul. Ratuszowa  13 o godzinie 11.00

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Miasto Kołobrzeg w Banku Handlowym S.A. 82103012630000000090201085 do dnia 11 lutego 2013 roku. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie dzień  wpływu  pieniędzy na rachunek Sprzedającego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu na podany powyżej rachunek bankowy. Przedstawiciele osób fizycznych lub prawnych winni przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo  uprawniające do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu - warunkiem jest podanie numeru rachunku, na jaki powinno być zwrócone wadium. O terminie umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od zamknięcia przetargu. Koszty umowy ponosi Nabywca. Przewidywany termin podpisania aktu notarialnego – do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości, można uzyskać w Urzę­dzie Miasta Kołobrzegu ul. Ratuszowa 13, pokój 303, inspektor Ewa Pyjek,  tel. 94 35 515 62 lub e-mail: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

 

Opracował: Ewa Pyjek
inspektor ds. sprzedaży i promocji nieruchomości
tel.: +48 94 35 51 562.


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Opracował: Ewa Pyjek
inspektor ds. sprzedaży i promocji nieruchomości
tel.: +48 94 35 51 562
www.kolobrzeg.plPowiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:


Przybliżona lokalizacja:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools