polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3831272
 

Już wkrótce przetargi!


 
efb2dd78b0695036def542aff3cd405f.jpg
 

Data dodania: 2016-03-07 14:03:00drukuj

I przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste - działka 4173/4 o pow. 1,4448 ha

Termin przetargu:

2016-05-10

Lokalizacja:

Województwo: śląskieMiasto: Świętochłowice
Adres: Świętochłowice, 41-603, ul. Śląska 46

Sposób zagospodarowania:


usługi


Szczegóły oferty:

Prezydent Miasta Świętochłowice

ogłasza  pierwszy  przetarg ustny nieograniczony

na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości :

Będącej własnością Gminy Świętochłowice, położonej przy ul. Śląskiej 46, 48, 52, 54, 58, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 4173/4 o powierzchni 14 448 m2, zapisaną w księdze wieczystej KA1C/00012432/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chorzowie – Wydział VI Ksiąg Wieczystych. W Dziale III w/w księgi wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane
z inną nieruchomością. Dział IV – wolny jest od wpisów.

Okres użytkowania wieczystego nieruchomości ustanowiony będzie na 99 lat.

Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona,  o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta,
o zróżnicowanej powierzchni. Dojazd do nieruchomości ul. Śląską – drogą o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie dostępne w ul. Śląskiej – energia, sieć wodna, kanalizacyjna i gaz.

W otoczeniu nieruchomości zabudowa wielorodzinna oraz zabudowa usługowo-handlowa.

Nieruchomość będzie objęta wnioskiem o włączenie do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości obowiązuje zapis Z2.4U. Przeznaczenie podstawowe: U – tereny zabudowy usługowej. Przeznaczenie dopuszczalne: dla terenu Z2.4U – składy, magazyny, logistyka.

Terminy zagospodarowania nieruchomości:

rozpoczęcie budowy – do trzech lat od nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

zakończenie budowy – do pięciu lat od nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

 

 

Cena wywoławcza -  2 300 000,00 zł

Do ceny będzie doliczony podatek VAT wg stawki 23%

Wadium – 120 000,00 zł

Postąpienie – nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej

Nabywca płaci pierwszą opłatę z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  w wysokości 25% wylicytowanej ceny.

 

Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony odbędzie się 10 maja 2016 (wtorek) o godz. 1100
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium
w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz w dniu przetargu przedłożą komisji przetargowej:

-   dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru oraz właściwe  
     pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,

-    kopię dowodu wniesienia wadium,

-    oświadczenie o zapoznaniu się  ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,

- oświadczenie, iż w przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości, uczestnik
     zobowiązuje się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w kwocie 120 000,00    (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) przelewem na konto w ING Banku Śląskim S.A. o/Świętochłowice nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 do dnia 5 maja 2016 r., z zaznaczeniem „I przetarg ustny, nieograniczony
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Śląskiej”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym Urzędu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszej opłaty z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty pierwszej opłaty z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego w wys. 25% wylicytowanej ceny. Miejsce i termin zawarcia umowy zostaną podane
w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego, podanym w zawiadomieniu. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy. Koszty związane z nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości tj. koszty opłaty notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.

Z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wnosi się opłaty roczne przez cały okres użytkowania wieczystego, w wysokości 5% wylicytowanej w przetargu ceny, w terminie do dnia
31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej,
od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. Jeżeli wartość nieruchomości gruntowej na dzień aktualizacji opłaty rocznej byłaby niższa, niż ustalona w drodze przetargu cena tej nieruchomości, w dniu jej oddania w użytkowanie wieczyste, aktualizacji nie dokonuje się.

Prezydent Miasta Świętochłowice może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem www.swietochlowice.pl
w BIP. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach,
ul. Katowicka 54, w  Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pok. 118, tel. 32 3491-931.

 

 Kontakt w sprawie ofertyPowiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools