polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3829770
 

Już wkrótce przetargi!


 
97211537b2c584596be8d9d7eceade0b.jpg
 

Data dodania: 2012-02-21 08:37:44drukuj

I przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Mazowiecka / Świętego Macieja

Termin przetargu:

2012-03-09

Lokalizacja:

Województwo: zachodnio-pomorskie
Powiat: kołobrzeski
Gmina: Kołobrzeg (miasto)
Adres: Kołobrzeg, 78-100, ul. Świętego Macieja

Sposób zagospodarowania:


budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne,
handel i usługi


Szczegóły oferty:

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Kołobrzegu

 

§  Położenie i opis nieruchomości : ul. Mazowiecka, Świętego Macieja  

§  Oznaczenie geodezyjne –

§  Nr działek - 175/44 obr. 11; 122/3 obr. 18

§  Nr KW KO1L/00031787/1

§  Powierzchnia w hektarach - 0,2673; 1,9744 - łącznie 2,2417

§  Opis nieruchomości Nieruchomość zabudowana 2 halami magazynowymi jednokondygnacyjnymi: hala o powierzchni  zabudowy 969,76 m2 i kubaturze 4.848 m3 – obiekt przeznaczony do rozbiórki, której przewidywany termin nastąpi przed sprzedażą nieruchomości; hala posadowiona na działce nr 122/3 o  powierzchni  zabudowy 665,50 m2 i kubaturze 3.327 m3 – obiekt przeznaczony do rozbiórki.

§  Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania miasta Kołobrzeg  „5 – Trzebiatowska” działki leżą w terenie oznaczonym symbolem MW34 - przeznaczenie podstawowe: pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające): usługi nieuciążliwe w parterach budynków, takie jak: handel, gastronomia, usługi ogólne oraz nieuciążliwe rzemiosło, o powierzchni sprzedaży do 200 m2.

§  Forma zbycia nieruchomości – własność.

§  Cena wywoławcza w zł 6.700.000,- netto  w tym: niezabudowana działka nr 175/44 – 14,12 % ceny tj. 946.040,- zł; zabudowana działka nr 122/3 – 85,88 % ceny tj. 5.753.960,- zł. W przypadku rozbiórki budynku posadowionego na działce nr 175/44 do ceny sprzedaży działki doliczony zostanie 23% podatek VAT.  Sprzedaż działki nr 122/3 zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT.

§  Wadium w zł - 600.000,-

§  Postąpienie minimalne w zł – 67.000,-   


1.    Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

2.    Na działce nr 175/44 posadowiony jest obiekt przewidziany do rozbiórki przez Gminę Miasto Kołobrzeg. W przypadku, gdy dojdzie do rozbiórki budynku przed rozstrzygnięciem przetargu nieruchomość zostanie sprzedana jako niezabudowana. W przypadku gdy do rozbiórki nie dojdzie przed rozstrzygnięciem przetargu nieruchomość zostanie sprzedana jako zabudowana i zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT.

3.    Nieruchomość położona jest w strefie ochrony uzdrowiskowej „C”, na terenie górniczym „Kołobrzeg” i obszarze górniczym „Kołobrzeg II”, w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski”.

4.    Przez teren nieruchomości przebiegają sieci instalacji energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i telefonicznej, zasilające budynki posadowione na przedmiotowych działkach. Zmiana ich przebiegu może nastąpić wyłącznie w porozumieniu i za zgodą właściciela instalacji, staraniem i na koszt Nabywcy działki.

5.    Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska”, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24.12.2008 r., Nr 107, poz. 2598, działki położone są na terenie oznaczonym symbolem MW34 o przeznaczeniu podstawowym: pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i przeznaczeniu dopuszczalnym (uzupełniającym): usługi nieuciążliwe w parterach budynków, takie jak: handel, gastronomia, usługi ogólne oraz nieuciążliwe rzemiosło, o powierzchni sprzedaży do 200 m2. Plan ustala min. zasady zagospodarowania terenu: zabudowa w obowiązujących liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, maksymalna powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30% powierzchni działki, z zachowaniem istniejących wartościowych drzew i krzewów, procentowy udział terenów zielonych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, zakaz lokalizowania działalności hurtowej i produkcyjnej, zakaz lokalizacji nowych wolnostojących budynków pomocniczych, gospodarczych i garażowych; warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków mieszkalnych: do 5 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, maksymalna wysokość budynku do 18,0 m, dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 1,5 m ponad poziomem terenu.

6.    Nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapoznać się z istniejącym stanem prawnym, technicznym, sposobem zagospodarowania oraz stanem faktycznym nabywanej nieruchomości; przeznaczeniem nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg; posadowionymi na nieruchomościach sieciami, urządzeniami i infrastrukturą techniczną, w szczególności ograniczającymi lub mającymi wpływ na możliwości zagospodarowania nabywanych nieruchomości.

7.    Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym  zakresie. 

8.    Termin zagospodarowania nieruchomości: 24 miesiące na rozpoczęcie i 48 miesięcy na zakończenie zagospodarowania nieruchomości, licząc od dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność.

9.    Obowiązek zagospodarowania nieruchomości zbywanej na własność w terminach podanych w przetargu zostanie zabezpieczony w następujący sposób:

·       w umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg prawo jej odkupu na okres 5 lat /art.593 k.c./ w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nierucho­mości,

·       w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości nabywca zobowią­zany jest do zapłaty kar umownych w wysokości :

A/    10% ceny nabycia za przekroczenie terminu do 1 roku,

B/    20% ceny nabycia za przekroczenie terminów powyżej 1 roku,

C/    20% ceny nabycia za każdy następny rok przekroczenia terminów. 

Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki kaucyjnej w kwocie równej 10% ceny sprzedaży nieruchomości.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 09 marca 2012 roku

 w sali  konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzegu, ul. Ratuszowa  13 o godzinie 11.00

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 05 marca 2012 r. na rachunek Urzędu Miasta Kołobrzeg w: PKO BP S.A. 82 1020 2821 0000 1102 0038 7084 – do dnia 31 grudnia 2011 r.; Banku Handlowym S.A. 82103012630000000090201085 – od dnia 01.01.2012 r. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie dzień  wpływu  pieniędzy na rachunek Sprzedającego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu na podany powyżej rachunek bankowy. Przedstawiciele osób fizycznych lub prawnych winni przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo  uprawniające do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu - warunkiem jest podanie numeru rachunku, na jaki powinno być zwrócone wadium. O terminie umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od zamknięcia przetargu. Koszty umowy ponosi Nabywca. Przewidywany termin podpisania aktu notarialnego – do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości, można uzyskać w Urzę­dzie Miasta Kołobrzegu ul. Ratuszowa 13, pokój 303, inspektor Ewa Pyjek,  tel. 94 35 515 62 lub e-mail: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl.


Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

Więcej:

Ogłoszenie:

http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=76043

lokalizacja w google:

http://maps.google.pl/maps/ms?hl=pl&gl=pl&ptab=0&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=202223353786442838942.0004b0d40f2c535cac313


Foto


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13, pokój 303, inspektor Ewa Pyjek,  tel. 94 35 515 62

lub e-mail: e.pyjek@um.kolobrzeg.plPowiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:


Przybliżona lokalizacja:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools