polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3819483
 

Już wkrótce przetargi!


 
efb2dd78b0695036def542aff3cd405f.jpg
 

Data dodania: 2012-02-21 10:12:17drukuj

I przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ul. Wylotowa

Termin przetargu:

2012-03-09

Lokalizacja:

Województwo: zachodnio-pomorskie
Powiat: kołobrzeski
Gmina: Kołobrzeg (miasto)
Adres: Wylotowa, 78-100, ul. Kołobrzeg

Sposób zagospodarowania:


budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne,
hotele i gastronomia,
turystyka


Szczegóły oferty:

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Kołobrzegu

§  Położenie i opis nieruchomości: ul. Wylotowa

§  Oznaczenie geodezyjne -

§  Nr działki 340/20

§  Nr obrębu - 2

§  Nr KWKO1L/00016772/2

§  Powierzchnia w hektarach - 0,5176

§  Opis nieruchomości Nieruchomość położona po zachodniej stronie miasta w strefie ochronnej Bz w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, domów wczasowych i szkoły, w odległości ok. 400 m od morza. Zabudowana dwoma segmentami budynków garażowych, przeznaczonych do rozbiórki. Lokalizacja atrakcyjna.

§  Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennegoBrak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta teren oznaczony symbolem  OG – tereny dla potrzeb powszechnych. Decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku lub zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową. Decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku lub zespołu budynków o funkcji pensjonatowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową. Dokumenty do zapoznania się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

§  Forma zbycia nieruchomości – własność.

§  Cena wywoławcza w zł 1.350.000,- brutto Sprzedaż działki zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT.

§  Wadium w zł - 130.000,-  

§  Postąpienie minimalne w zł – 13.500,-    


1.    Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

2.    Na działce znajduje się kilka nasadzeń drzew i krzewów. Ich ewentualna wycinka może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia w odrębnym postępowaniu.

3.    Przez teren działki przebiegają sieci instalacji energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Zmiana ich przebiegu może nastąpić wyłącznie w porozumieniu i za zgodą właściciela instalacji, staraniem i na koszt Nabywcy działki.

4.    Nieruchomość położona jest w strefie ochrony uzdrowiskowej „Bz”, na terenie górniczym „Kołobrzeg” i obszarze górniczym „Kołobrzeg II”, w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski”.

5.    Sprzedający, w chwili zawarcia umowy sprzedaży, ustanowi na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 340/20 obr. 2 nieodpłatną służebność gruntową przechodu i przejazdu obciążającą działkę nr 340/24 obr. 2, zapewniającą dostęp działki nr 340/20 do ulicy Wylotowej przez istniejący zjazd zlokalizowany na terenie działki nr 340/24. Odpowiednie zapisy wraz z wnioskiem o wpis w księdze wieczystej zostaną ujęte w umowie sprzedaży nieruchomości nr 340/20.

6.    Nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapoznać się z istniejącym stanem prawnym, technicznym, sposobem zagospodarowania oraz stanem faktycznym nabywanej nieruchomości; przeznaczeniem nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Kołobrzeg; ewentualnie posadowionymi na nieruchomości sieciami, urządzeniami i infrastrukturą techniczną, w szczególności ograniczającymi lub mającymi wpływ na możliwości zagospodarowania nabywanych nieruchomości.

7.    Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. 

8.    Termin zagospodarowania nieruchomości: 24 miesiące na rozpoczęcie i 48 miesięcy na zakończenie zagospodarowania nieruchomości, licząc od dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność.

9.    Obowiązek zagospodarowania nieruchomości zbywanej na własność w terminach podanych w przetargu zostanie zabezpieczony w następujący sposób:

·       w umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg prawo jej odkupu na okres 5 lat /art.593 k.c./ w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nierucho­mości,

·       w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości nabywca zobowią­zany jest do zapłaty kar umownych w wysokości :

A/    10% ceny nabycia za przekroczenie terminu do 1 roku,

B/    20% ceny nabycia za przekroczenie terminów powyżej 1 roku,

C/    20% ceny nabycia za każdy następny rok przekroczenia terminów. 

Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki kaucyjnej w kwocie równej 10% ceny sprzedaży nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 09 marca 2012 roku

 w sali  konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzegu, ul. Ratuszowa  13 o godzinie 11.00

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia 05 marca 2012 r. na rachunek Urzędu Miasta Kołobrzeg w: PKO BP S.A. 82 1020 2821 0000 1102 0038 7084 – do dnia 31 grudnia 2011 r.; Banku Handlowym S.A. 82103012630000000090201085 – od dnia 01.01.2012 r. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie dzień  wpływu  pieniędzy na rachunek Sprzedającego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu na podany powyżej rachunek bankowy. Przedstawiciele osób fizycznych lub prawnych winni przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo  uprawniające do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu - warunkiem jest podanie numeru rachunku, na jaki powinno być zwrócone wadium. O terminie umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od zamknięcia przetargu. Koszty umowy ponosi Nabywca. Przewidywany termin podpisania aktu notarialnego – do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości, można uzyskać w Urzę­dzie Miasta Kołobrzegu ul. Ratuszowa 13, pokój 303, inspektor Ewa Pyjek,  tel. 94 35 515 62 lub e-mail: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl. Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na internetowej stronie Miasta Kołobrzeg pod adresem www.kolobrzeg.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Więcej:

http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=76041  

lokalizacja w google:

http://maps.google.com/maps/ms?hl=pl&ie=UTF8&msa=0&ll=54.174418,15.545901&spn=0.001507,0.003439&z=18&msid=117144303907720428970.00048cd3387b337b93b57


Foto


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13, pokój 303, inspektor Ewa Pyjek,  tel. 94 35 515 62

lub e-mail: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl

 Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:


Przybliżona lokalizacja:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2019
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools