polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3819600
 

Już wkrótce przetargi!


 
7dcd8ccaf9981081aa2d96388582a583.jpg
 

Data dodania: 2015-10-25 23:11:25drukuj

II przetarg na działki w Czersku przy ul. 60-lecia

Termin przetargu:

2015-11-26

Lokalizacja:

Województwo: pomorskie
Powiat: chojnicki
Gmina: Czersk
Adres: Czersk, 89-650, ul. 60-lecia

Sposób zagospodarowania:


inne


Szczegóły oferty:

Burmistrz Czerska

ogłasza

II publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż praw własności niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Czersk

Lp.

Numery działek

Powierzchnia

Numer księgi wieczystej

Położenie działki

Cena wywoławcza nieruchomości netto w zł

1.

2657/1

561 m2

SL1C/00020751/9

Czersk,
ul. 60-lecia

20.200,00

2.

2658
2661/1

łącznie:
793 m2

SL1C/00020751/9

Czersk,
ul. 60-lecia

28.600,00

3.

2650/4
2660/1
2662/1

łącznie:
1.090 m2

SL1C/00020751/9

Czersk,
ul. 60-lecia

25.700,00

 

Do wylicytowanej ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

Nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla powyższych działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy – do wglądu w biurze nr 55 tut. Urzędu.

Obciążenia i zobowiązania na nieruchomościach:

Nieruchomości są obciążone ograniczonym prawem rzeczowym, zapisanym w dziale III księgi wieczystej nr SL1C/00020751/9, obejmującym „prawo wspólnego użytkowania drogi dla każdoczesnego właściciela nieruchomości Czersk Karta 1063 w myśl § 5 umowy kupna z 27 marca 1930 r. i tamże zawartego zezwolenia. Wpisano dnia 1 lutego 1932 r. Tu przy opisaniu działek 13/1 i 13/2 z nieruchomości KW. Nr 153 do współobciążenia. Wpisano dnia 29 maja 1965 r.” Przedmiot wykonywania: działka nr 1985/2.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W SALI NR 33 URZĘDU MIEJSKIEGO W CZERSKU DNIA
26 LISTOPADA 2015 ROKU O GODZ. 900

 

Warunki przetargu:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 20 listopada 2015 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Czersk. Wadium może być wniesione w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Czersku nr 05 8342 0009 5000 2600 2000 0004 Bank Spółdzielczy w Skórczu lub w obligacjach Skarbu Państwa.

  • dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości uczestnika przetargu podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu
  • w tytule dowodu wpłaty wadium winna znaleźć się informacja o oznaczeniu geodezyjnym nieruchomości, której dotyczy wpłata
  • wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zalicza się na poczet ceny za sprzedaną nieruchomość, natomiast wadium wniesione w obligacjach Skarbu Państwa podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości
  • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał, lecz uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, przepada na rzecz sprzedającego
  • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go przegrał podlega zwrotowi w terminie nie później, niż w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu
  • koszt zawarcia aktu notarialnego pokrywa nabywca nieruchomości.

 


Inne pliki dotyczące oferty

plik1