polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3834994
 

Już wkrótce przetargi!


 
3c6520d93cd85c9d9fa1a6239d176ef6.jpg
 

Data dodania: 2012-02-20 18:32:59drukuj

II przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Mazowieckiej

Termin przetargu:

2012-03-28

Lokalizacja:

Województwo: zachodnio-pomorskie
Powiat: kołobrzeski
Gmina: Kołobrzeg (miasto)
Adres: Kołobrzeg, 78-100, ul. Mazowiecka

Sposób zagospodarowania:


hipermarkety i centra handlowe,
handel i usługi,
hotele i gastronomia


Szczegóły oferty:

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Kołobrzegu

 • Położenie i opis nieruchomości - ul. Mazowiecka

 • Oznaczenie geodezyjne

 • Nr działki122/15; 122/16

  • Nr obrębu - 18

 • Nr KW – KW KO1L/00031787/1

 • Powierzchnia w hektarach - 2,6809; 3,4310

 • Opis nieruchomości Nieruchomość niezabudowana, o kształcie regularnym, położona w odległości ok. 1500 m
  od ścisłego centrum miasta, pełne uzbrojenie techniczne, z możliwością podłączeń (działki w terenie zurbanizowanym), z dobrą dostępnością komunikacyjną (w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy miasta Kołobrzeg (obecnie w budowie), tzw. II etap drogi dojazdu do Portu. Teren zakrzaczony i zadrzewiony (samosiewy), porośnięty trzciną z nasypami ziemnymi. Od strony ul. Mazowieckiej ogrodzenie z płyt betonowych. W sąsiedztwie działek będących przedmiotem przetargu znajdują się: tereny zabudowane - od strony ul. Mazowieckiej - Osiedle „Bajkowe” (mieszkaniowe wielorodzinne), tereny niezabudowane (od strony północno-zachodniej).

 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennegoZgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 – Trzebiatowska” działka nr 122/15 położona jest na terenie oznaczonym symbolem U54 natomiast działka nr 122/16 położona jest na terenie oznaczonym symbolem U55. Tereny te przeznaczone są pod:

 • Przeznaczenie podstawowe: pod usługi ogólne, handel o powierzchni sprzedaży do 400 m2, gastronomię, rozrywkę, itp.
  z wyłączeniem stacji paliw;

 • Przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające): pod usługi hotelarskie, biurowo-administracyjne;

Prezydent Miasta Kołobrzeg przystąpił do sporządzenia zmiany ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Intencją zmiany planu miejscowego jest umożliwienie zabudowy usług handlu wielkopowierzchniowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² galerii handlowej z dopuszczeniem realizacji hipermarketu, kina oraz usług kulturalno – oświatowych i rekreacyjnych z możliwością uzupełnienia gastronomią, usługami ogólnymi, usługami administracji i nieuciążliwym rzemiosłem, z niezbędnymi do ich obsługi parkingami oraz dopuszczeniem stacji paliw i myjni samochodowej.

Zmiana obowiązującego mpzp obejmie również przeznaczenie i sposób zagospodarowania części nieruchomości oznaczonej nr 122/6 obr. 18 i zaznaczonej kolorem czerwonym na załączniku nr 2, przeznaczonej w obecnie obowiązującym planie miejscowym na drogę publiczną oznaczoną symbolem KDL6 – ulicę lokalną, a w przygotowanej zmianie planu na drogę wewnętrzną/pasaż/deptak oznaczoną symbolem KDW/KX.

Ustalenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące ww. terenów zawarte są w załączniku nr 1 będącym projektem uchwały w sprawie zmiany planu miejscowego wraz z załącznikiem – rysunkiem planu.


 • Forma zbycia nieruchomości - własność

 • Cena wywoławcza w zł 30.000.000,- (w tym podatek VAT w wysokości 23%)

 • Wadium w zł - 3.000.000,-

 • Postąpienie minimalne w zł300.000,-

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony przeprowadzony został w dniu 30 września 2011 roku.

Informacje na temat nieruchomości:

 1. Brak obciążeń na nieruchomości.

 2. Nieruchomość położona jest w strefie ochrony uzdrowiskowej „C”, na terenie górniczym „Kołobrzeg” i obszarze górniczym „Kołobrzeg II”, w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski”, w strefie ochrony ekspozycji wieży Katedry.

 3. Przez teren działek nr 122/15 i 122/16 przebiega czynna infrastruktura deszczowa w postaci kanału otwartego (rowu). W związku z powyższym, nabywca działki w chwili zawarcia umowy sprzedaży ustanowi na rzecz właściciela w/w infrastruktury deszczowej tj. Gminy Miasto Kołobrzeg nieodpłatną służebność przesyłu na czas nieokreślony, polegającą na prawie stałego dostępu do rowu melioracyjnego w celu kontroli drożności cieku i jego stanu technicznego. Odpowiednie zapisy wraz z wnioskiem o wpis w księdze wieczystej zostaną ujęte w umowie sprzedaży nieruchomości. Istnieje możliwość skanalizowania przedmiotowego rowu istniejącego na terenie działek nr 122/15 122/16 i przemieszczenia w terenie jeżeli wynika to z planowanego sposobu zabudowy i zagospodarowania nieruchomości, jednakże po wcześniejszym uzyskaniu warunków technicznych określonych przez Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska, dotyczących sposobu odprowadzania wód deszczowych dla realizowanej inwestycji oraz ewentualnego przykrycia i zmiany lokalizacji wymienionej infrastruktury i uzgodnieniu projektu budowlanego w zakresie odwodnienia. Przewiduje się minimalną wielkość kanału Dn 600 mm. Projekt budowlany winien zawierać rozwiązania projektowe w zakresie spowolnienia spływu wód deszczowych tj. np. poprzez stosowanie zbiorników retencyjnych, rozsączanie czystych wód deszczowych na własnym terenie nieutwardzonym oraz w zakresie sposobu oczyszczania ścieków narażonych na zanieczyszczanie substancją ropopochodną.

 4. Przez teren działki nr 122/16, przy jej południowo – wschodniej granicy na długości 260 m przebiega kolektor tłoczny ścieków sanitarnych ksD800, dla którego w ogólnych warunkach zawartych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nakazuje się zachować strefę ochronną, o szerokości min. 12 m której linia środkowa pokrywa się z osią przewodu i w której nie należy: wznosić budynków, urządzać składów i magazynów, sadzić drzew, podejmować działalności mogącej zagrozić trwałości przewodu kanalizacyjnego. Zgodnie z informacją uzyskaną od spółki Miejskie Wodociągi
  i Kanalizacja Kołobrzeg sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Artyleryjskiej 3, 78-100 Kołobrzeg, istnieje możliwość przeniesienia sieci, staraniem i nakładem Nabywcy działki, w pas drogi oznaczonej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego symbolami KDD35 i KDW/KX w uzgodnieniu z właścicielem sieci oraz właścicielem drogi.

 5. Według najlepszej wiedzy sprzedającego nieruchomość jest wolna od wszelkich niewybuchów, niewypałów, skażeń chemicznych i biologicznych.

 6. Nabywca nieruchomości zobligowany będzie, w ramach realizowanej inwestycji, do zagospodarowania terenu zaznaczonego kolorem czerwonym na załączniku nr 2, zgodnie z ustaleniami zawartymi w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 Trzebiatowska” dla obszaru położonego w rejonie ulic Żurawia – Mazowiecka dla terenu oznaczonego symbolem KDW/KX oraz przekazania na majątek Gminy Miasto Kołobrzeg składników tego zagospodarowania, bez obowiązku zwrotu poniesionych nakładów. Zasady nieodpłatnego udostępnienia terenu przez Gminę Miasto Kołobrzeg w celu realizacji zagospodarowania, jak i szczegóły samej jego realizacji (min. przebieg, funkcja i parametry techniczne) oraz przekazania składników tego zagospodarowania zostaną ustalone w drodze odrębnego porozumienia. Dopuszcza się możliwość projektowania i budowy pod wskazanym terenem, oznaczonym w projekcie planu symbolem KDW/KX.

 7. Rada Miasta Kołobrzeg w dniu 25 stycznia 2011 r. podjęła uchwałę Nr IV/28/11 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 Trzebiatowska” dla obszaru położonego w rejonie ulic Żurawia – Mazowiecka, w tym terenu będącego przedmiotem niniejszego przetargu. Prezydent Miasta Kołobrzeg przystąpił już do sporządzenia ww. zmiany, której intencją jest umożliwienie zabudowy usług handlu wielkopowierzchniowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² galerii handlowej z dopuszczeniem realizacji hipermarketu, kina oraz usług kulturalno – oświatowych i rekreacyjnych z możliwością uzupełnienia gastronomią, usługami ogólnymi, usługami administracji i nieuciążliwym rzemiosłem z niezbędnymi do ich obsługi parkingami oraz dopuszczeniem stacji paliw i myjni samochodowej (ustalenia sporządzonej zmiany planu zawarte są w załączniku nr 1).

  Informacje o trybie przeprowadzenia przetargu:

  1. Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Prezydenta Miasta Kołobrzeg w Urzędzie Miasta Kołobrzeg przy ul. Ratuszowej 13 do dnia 23 marca 2012 roku do godziny 15.00, w zamkniętych kopertach, z opisem: „Przetarg ul. Mazowiecka,
   28 marca 2012 roku”.

  2. Pisemna oferta powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

 • datę sporządzenia oferty,

 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

 • oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

 • zobowiązanie do zawarcia umowy przedwstępnej, zgodnie z projektem aktu, o którym mowa w pkt 2.11 ppkt.1). 

 1. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz.2108 z późn. zm./.

 2. Wraz z ofertą należy przedłożyć ogólną koncepcję programowo – przestrzenną zabudowy. Koncepcja powinna zawierać część graficzną i opisową, w postaci wydruków oraz w formie elektronicznej. Koncepcja powinna zawierać: program funkcjonalny inwestycji, projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu w skali 1:500, projekt koncepcyjny podstawowych obiektów określający zasady architektonicznego kształtowania obiektów (forma architektoniczna obiektów), z pokazaniem charakterystycznych rzutów i przekrojów oraz elewacji (ze wskazaniem materiałów wykonawczych), wizualizacji trójwymiarowych całości założenia z lotu ptaka oraz charakterystycznych rysunków/wizualizacji z poziomu przechodnia. Koncepcja winna być sporządzona zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 1.

 3. Komisja przetargowa zakwalifikuje prawidłowo złożone oferty do części niejawnej przetargu. Przy wyborze oferty komisja przetargowa będzie brała pod uwagę zaoferowaną cenę oraz przedłożoną koncepcję programowo – przestrzenną zabudowy przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi po zapoznaniu się z ofertami przystępujących do przetargu gdzie: wagę 70% oceny złożonej oferty będzie stanowiła proponowana cena, wagę 30% oceny złożonej oferty będą stanowiły rozwiązania zawarte w koncepcji programowo – przestrzennej zabudowy przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Komisja przetargowa przy ocenie koncepcji programowo - przestrzennej zabudowy nieruchomości brać będzie pod uwagę: atrakcyjność przedstawionego programu funkcjonalnego całości założenia (5%), atrakcyjność zagospodarowanie terenu (10%) i jakość rozwiązań przestrzennych – forma architektoniczna (15%).

 4. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów którzy złożyli te oferty.

 5. Koncepcja programowo – przestrzenna zabudowy wybranej oferty stanowić będzie integralną część umowy sprzedaży i objęta będzie obowiązkiem realizacji.

 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na rachunek Urzędu Miasta Kołobrzeg w Banku Handlowym S.A. 82103012630000000090201085 do dnia 23 marca 2012 roku. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na rachunek sprzedającego.

 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu na podany powyżej rachunek bankowy. Przedstawiciele osób fizycznych lub prawnych winni przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu.

 8. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg stanie się zadatkiem, w rozumieniu art. 394 kc, który w razie zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości zaliczony zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałą kwotę wylicytowaną w przetargu nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić nie później niż do upływu dnia poprzedzającego zawarcie umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości aktem notarialnym sporządzonym przez i w obecności notariusza Waldemara Chwiałkowskiego w kancelarii notarialnej przy Placu Ratuszowym 2/2 w Kołobrzegu. Za datę wpłaty pozostałej kwoty uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na rachunek sprzedającego. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu na rachunek z którego otrzymano środki, chyba że podany zostanie inny numer rachunku, na jaki wadium powinno być zwrócone.

 1.  
  1. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w trybie dwuetapowym. I tak:

 1. po wyłonieniu zwycięzcy postępowania przetargowego zostanie sporządzona przez w/w notariusza i podpisana z wyłonionym w przetargu nabywcą, notarialna umowa przedwstępna tzw. umowa przyrzeczenia sprzedaży obowiązująca do dnia przeniesienia prawa własności nieruchomości. Treść w/w umowy przyrzeczenia stanowi załącznik nr 3,

 2. właściwe przeniesienie prawa własności nastąpi poprzez podpisanie aktu notarialnego, w terminie 21 dni od dnia zawiadomienia nabywcy o wejściu w życie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska” dla obszaru położonego w rejonie ulic Żurawia - Mazowiecka, umożliwiającej zabudowę usług handlu wielkopowierzchniowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² galerii handlowej z dopuszczeniem realizacji hipermarketu, kina oraz usług kulturalno – oświatowych i rekreacyjnych z możliwością uzupełnienia gastronomią, usługami ogólnymi, usługami administracji i nieuciążliwym rzemiosłem z niezbędnymi do ich obsługi parkingami oraz dopuszczeniem stacji paliw i myjni samochodowej, nie później jednak niż do dnia 30 grudnia 2012 roku.

 1.  
  1. Stronom umowy przyrzeczenia sprzedaży przysługiwać będzie prawo przedłużenia terminu zawarcia umowy sprzedaży. W ramach niniejszego uprawnienia sprzedającemu przysługiwać będzie prawo przedłużenia terminu zawarcia umowy
   do dnia 31 marca 2013 roku. Nabywcy przysługiwać będzie prawo przedłużenia terminu zawarcia umowy sprzedaży do dnia 30 czerwca 2013 roku.

  2. O terminie zawarcia przedwstępnej umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od zamknięcia przetargu. Przewidywany termin podpisania przedwstępnej umowy notarialnej – do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Jeżeli nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  3. W przypadku, gdy do zawarcia umowy sprzedaży nie dojdzie na skutek nie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska” dla obszaru położonego w rejonie ulic Żurawia – Mazowiecka, zadatek podlega zwrotowi na rzecz nabywcy w terminie 7 dni od bezskutecznego upływu terminu do zawarcia umowy. Zwrotowi podlega kwota zadatku wraz z oprocentowaniem, wynikającym z oprocentowania rachunku bieżącego sprzedającego tj. wg stawki: WIBID 3Mx0,33p.p.

  4. Koszty zawarcia umowy przedwstępnej i umowy sprzedaży ponosi nabywca.Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 28 marca 2012 roku

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13 o godzinie 11.00


Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości, można uzyskać w Urzę­dzie Miasta Kołobrzegu ul. Ratuszowa 13, pokój 303, inspektor Ewa Pyjek, tel. 94 35 515 62 lub e-mail: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl. Tekst niniejszego ogłoszenia wraz z załącznikiem nr 1 – projekt zmiany planu miejscowego tj. uchwały wraz z załącznikiem – rysunkiem planu, załącznikiem nr 2 – mapa oraz załącznikiem nr 3 - projekt umowy przyrzeczenia, opublikowany został na internetowej stronie Miasta Kołobrzeg pod adresem www.kolobrzeg.pl. Załączniki nr 1, 2 i 3 są również do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Kołobrzeg, pokój 303.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 
Więcej

Ogłoszenie wraz z załącznikami:

http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=76306

 


Foto


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13, pokój 303, inspektor Ewa Pyjek,  tel. 94 35 515 62

lub e-mail: e.pyjek@um.kolobrzeg.plPowiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:


Przybliżona lokalizacja:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools