polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3871454
 

Już wkrótce przetargi!


 
68424921ef9f9c051de9698da25b9f59.jpg
 

Data dodania: 2013-10-15 11:27:28drukuj

III przetarg na sprzedaż działek położonych w Szydłowcu przy ulicy Kościuszki

Termin przetargu:

brak danych

Lokalizacja:

Województwo: mazowieckie
Powiat: szydłowiecki
Gmina: Szydłowiec
Adres: Szydłowiec, 26-500, ul. Kościuszki

Sposób zagospodarowania:


usługi,
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne


Szczegóły oferty:

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi, położonych w Szydłowcu przy ul. Kościuszki.
Do sprzedaży przeznacza się działki:
 • Nr 970/3 o powierzchni 911 m2, księga wieczysta Nr 29 921 – cena wywoławcza 55 000,00 zł. Cena wywoławcza jest ceną brutto. Na przedmiotowej działce zlokalizowany jest budynek po lokalnej ciepłowni.
 • Nr 970/4 o powierzchni 582 m2, księga wieczysta Nr 29 921 – cena wywoławcza 43 000,00 zł. Cena wywoławcza jest ceną brutto..
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 18 listopada 2013 roku o godz. 11:00.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
 • Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, na konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu prowadzone przez Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku Oddział w Szydłowcu Nr 53 9132 0001 0134 0904 2000 0020 do dnia 14 listopada 2013 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty na konto (wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu w dniu 14 listopada 2013 r.).
 • Złożenie pisemnego oświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do przetargu do komisji przetargowej o:
  - Zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
  - Wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Z 2004 r. Nr 207 poz. 2109 ze zm.).
 • Okazanie dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.
 • W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 • W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 • W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika również przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 • Złożenie pisemnego oświadczenia, że nabywcy znane jest przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego północno – wschodniej części miasta Szydłowca oraz jest stan prawny i faktyczny.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałe wadia będą zwrócone.
Burmistrz Szydłowca w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy wystąpi z wnioskiem do Kancelarii Notarialnej o zawarcie umowy z tą osobą.
Jeżeli osoba ustalona nabywcą działki nie stawi się bez usprawiedliwienia u Notariusza w oznaczonym dniu i godzinie Burmistrz odstąpi od zawarcia umowy a wadium ulega przepadkowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Wylicytowana cena sprzedaży jest płatna jednorazowo najpóźniej w dniu podpisania umowy notarialnej.
Obsługa komunikacyjna działek z drogi gminnej – ul. Kościuszki oraz poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną numerem działki 970/7.
Na zbycie w/w nieruchomości zostały przeprowadzone ustne przetargi nieograniczone : I w dniu 29 listopada 2012 r., II w dniu 28 lutego 2013 r. III w dniu 23 maja 2013 r. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, ul. Kilińskiego 2, tel. 48 617-86-57.


Kontakt w sprawie oferty

Agnieszka Karpeta, tel. 48 617-86-57.Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2022
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN