polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3871456
 

Już wkrótce przetargi!


 
795ee7a59847de746b1b034fbcbbc9d6.jpg
 

Data dodania: 2013-10-15 11:29:33drukuj

III przetarg na sprzedaż działek położonych we wsi Zdziechów.

Termin przetargu:

brak danych

Lokalizacja:

Województwo: mazowieckie
Powiat: szydłowiecki
Gmina: Szydłowiec
Adres: Zdziechów, 26-500

Sposób zagospodarowania:


budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne


Szczegóły oferty:

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych we wsi Zdziechów gmina Szydłowiec.

Do sprzedaży przeznacza się działki :
 • Nr 188/12 o powierzchni 1832 m2, księga wieczysta Nr RA1S/00013235/5 – cena wywoławcza 32 000,00 zł. Cena wywoławcza jest ceną brutto.
 • Nr 188/13 o powierzchni 1803 m2, księga wieczysta Nr RA1S/00013235/5 – cena wywoławcza 31 000,00 zł. Cena wywoławcza jest ceną brutto.
 • Nr 188/14 o powierzchni 1994 m2, księga wieczysta Nr RA1S/00013235/5– cena wywoławcza 32 000,00 zł. Cena wywoławcza jest ceną brutto.
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 18 listopada 2013 roku o godz. 13:00.
Działki są położone na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec”, uchwalonym przez Radę Miejską w Szydłowcu Uchwałą Nr 169/XXVIII/2000 z dnia 14.11.2000 r. działki leżą na terenach rolnych. Dla w/w działek została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy – dla inwestycji polegającej na budowie obiektów w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
 • Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, na konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu prowadzone przez Południowo - Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku Oddział w Szydłowcu Nr 53 9132 0001 0134 0904 2000 0020 dnia 14 listopada 2013 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty na konto (wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu w dniu 14 listopada 2013 r.).
 • Złożenie pisemnego oświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do przetargu do komisji przetargowej o:
  - Zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
  - Wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Z 2004 r. Nr 207 poz. 2109 ze zm.).
 • Okazanie dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.
 • W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 • W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 • W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika również przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 • Złożenie pisemnego oświadczenia, że nabywcy znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałe wadia będą zwrócone.
Burmistrz Szydłowca w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy wystąpi z wnioskiem do Kancelarii Notarialnej o zawarcie umowy z tą osobą.
Jeżeli osoba ustalona nabywcą działki nie stawi się bez usprawiedliwienia u Notariusza w oznaczonym dniu i godzinie Burmistrz odstąpi od zawarcia umowy a wadium ulega przepadkowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Wylicytowana cena sprzedaży jest płatna jednorazowo najpóźniej w dniu podpisania umowy notarialnej.
Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Szydłowca.
Na sprzedaż w/w nieruchomości zostały przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone: I w dniu 4 lipca 2013 r. II w dniu 4 października 2013 r. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, ul. Kilińskiego 2, tel. 48 617-86-57.


Kontakt w sprawie oferty

Agnieszka Karpeta, tel. 48 617-86-57.Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2022
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN