polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3871457
 

Już wkrótce przetargi!


 
2400f9fc210ab4f9c88227306584ad78.jpg
 

Data dodania: 2013-10-15 11:25:25drukuj

III przetarg na sprzedaż działki położonej w Szydłowcu przy ulicy Staszica.

Termin przetargu:

2013-11-18

Lokalizacja:

Województwo: mazowieckie
Powiat: szydłowiecki
Gmina: Szydłowiec
Adres: Szydłowiec, 26-500, ul. Staszica

Sposób zagospodarowania:


usługi


Szczegóły oferty:

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działki przeznaczonej pod usługi komercyjne, położonej w Szydłowcu przy ul. Staszica.
Do sprzedaży przeznacza się działkę:
 • nr 5746/4 o powierzchni 994 m2, uwidocznioną w księga wieczysta Nr 8 365 – cena wywoławcza 90 000,00 zł. Cena wywoławcza jest ceną brutto. Na przedmiotowej działce znajdują się fundamenty.
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 18 listopada 2013 roku o godz. 10:00.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: 
 • Wpłacenie wadium w wysokości 9 000,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych), które należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu prowadzone przez Południowo - Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku Oddział w Szydłowcu Nr 53 9132 0001 0134 0904 2000 0020 do dnia 14 listopada 2013 roku , przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty na konto (wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu w dniu 14 listopada 2013 r.).
 • Złożenie pisemnego oświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do przetargu do komisji przetargowej o:
  - zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
  - wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Z 2004 r. Nr 207 poz. 2109 ze zm.).
 • Okazanie dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.
 • W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 • W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 • W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika również przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 • Złożenie pisemnego oświadczenia, że nabywcy znane jest przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta dla obszaru osiedla „Wschód” oraz jej stan prawny i faktyczny.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałe wadia będą zwrócone.
Burmistrz Szydłowca w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy wystąpi z wnioskiem do Kancelarii Notarialnej o zawarcie umowy z tą osobą.
Jeżeli osoba ustalona nabywcą działki nie stawi się bez usprawiedliwienia u Notariusza w oznaczonym dniu i godzinie Burmistrz odstąpi od zawarcia umowy a wadium ulega przepadkowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Wylicytowana cena sprzedaży jest płatna jednorazowo najpóźniej w dniu podpisania umowy notarialnej.
Na nieruchomości znajduje się uzbrojenie techniczne, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej si w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szydłowcu.
Na zbycie w/w nieruchomości przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone: I w dniu 18 lipca 2013 r. II w dniu 26 września 2013 r. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane w przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Szydłowca.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, ul. Kilińskiego 2, tel. 48 617-86-57.


Kontakt w sprawie oferty

Agnieszka Karpeta, tel. 48 617-86-57.Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2022
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN