polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3819768
 

Już wkrótce przetargi!


 
97211537b2c584596be8d9d7eceade0b.jpg
 

Data dodania: 2015-04-17 14:54:38drukuj

IX publiczny nieograniczony przetarg Mokre, Lipki Górne

Termin przetargu:

2015-05-15

Lokalizacja:

Województwo: pomorskie
Powiat: chojnicki
Gmina: Czersk
Adres: Czersk, 89-650

Sposób zagospodarowania:


budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne


Szczegóły oferty:

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. – Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z  2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.)

Burmistrz Czerska

ogłasza

IX publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż praw własności niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Czersk

Lp.

Numer działki

Powierzchnia
w ha

Numer księgi wieczystej

Położenie nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości netto

1.

309/4

0,1683

SL1C/00021796/3

Mokre

25.000,00 zł

2.

197/5

0,1353

SL1C/00029603/0

Lipki Górne
(obręb Łąg Lipki)

20.000.00 zł

3.

197/6

0,1354

SL1C/00029603/0

Lipki Górne
(obręb Łąg Lipki)

20.000.00 zł

 

 

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego – brak planu.

Dla działek wydane są decyzje o warunkach zabudowy - do wglądu w pok. 55 tut. Urzędu.

Do wylicytowanej ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 23%

Nieruchomości nie są przedmiotem obciążeń ani zobowiązań.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów:

I przetarg 8 maja 2013 r., II przetarg 12 lipca 2013 r., III przetarg 6 grudnia 2013 r., IV przetarg 24 lutego 2014 r., V przetarg 29 maja 2014 r., VI przetarg 18 sierpnia 2014 r., VII przetarg 23 października 2014 r.,

VIII przetarg 3 marca 2015 r.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W SALI NR 33 URZĘDU MIEJSKIEGO W CZERSKU
DNIA 15 MAJA 2015 ROKU O GODZINIE 1100

WARUNKI PRZETARGU:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 11 maja 2015 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Czersk. Wadium może być wniesione w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Czersku nr 05 8342 0009 5000 2600 2000 0004 Bank Spółdzielczy w Skórczu
lub w obligacjach Skarbu Państwa

  • dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości uczestnika przetargu podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu
  • w tytule dowodu wpłaty wadium winna znaleźć się informacja o oznaczeniu geodezyjnym nieruchomości, której dotyczy wpłata
  • wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zalicza się na poczet ceny za sprzedaną nieruchomość, natomiast wadium wniesione w obligacjach Skarbu Państwa podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości
  • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał, lecz uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, przepada na rzecz sprzedającego
  • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go przegrał podlega zwrotowi w terminie nie później, niż w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu
  • koszt zawarcia aktu notarialnego pokrywa nabywca nieruchomości.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku, na stronie internetowej Urzędu www.czersk.pl w BIP-ie oraz www.ofertyinwestycyjne.pl

Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w biurze numer 55 Urzędu Miejskiego w Czersku lub telefonicznie 52 3954844 lub 52 3954847.

 


Inne pliki dotyczące oferty

plik1