polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3861998
 

Już wkrótce przetargi!


 
2c2bb40634cc0083032997bcf3edeafa.jpg
 

Data dodania: 2016-05-23 13:58:36drukuj

Karpacz, przetarg, 24.03.2017, działka nr 562/2 , ul. Boczna

Termin przetargu:

2017-03-24

Lokalizacja:

Województwo: dolnośląskie
Powiat: jeleniogórski
Gmina: Karpacz
Adres: Karpacz, 58-840, ul. Boczna

Sposób zagospodarowania:


budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
turystyka


Szczegóły oferty:

 

 

Burmistrz Karpacza

zaprasza do uczestnictwa w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karpaczu (sala nr 10) przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 54, o godz. 11:00,

 

 

Dane dotyczące nieruchomości:

 

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w rejestrze gruntów jako działka

nr 562/2, obręb: Karpacz – 2, AM-6, o pow. 0,1004 ha, położona przy ul. Bocznej w Karpaczu.

Nieruchomość znajduje się w jednostce miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego D – Płóczki i oznaczona jest symbolem MU 1tereny zabudowy mieszkaniowejjednorodzinnej i usług turystyki. Użytkowanie podstawowe obejmuje łącznie wszystkie lub jedną z wymienionych funkcji: mieszkalnictwo jednorodzinne, usługi turystyki i usługi komercyjne.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą Kw nr JG1J/00037858/5. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Osobom fizycznym i prawnym, którym stosownie do treści art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. gospodarce nieruchomościami przysługuje prawo pierwszeństwa zakupu zbywanej nieruchomości , termin składania wniosków wyznaczono do dnia 15 grudnia 2016 r.

Żaden wniosek nie wpłynął.

 

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości została ustalona w kwocie 146.000,00 zł (w tym 23% podatku VAT), najniższe postąpienie 1% ceny wywoławczej.

Warunki płatności:

Ustaloną w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości należy wpłacić na wskazane konto nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Warunki uczestnictwa w przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu PLN wadium na konto Urzędu Miejskiego w Karpaczu BZ WBK S.A. I Oddział w Karpaczu, nr 45 1090 1926 0000 0001 0094 8582 w terminie do dnia  20 marca 2017 r. w wysokości 14.600,00 zł

 

Za wpłacenie wadium w podanym terminie uznaje się jego zaksięgowanie na koncie Urzędu Miejskiego.

 

Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy okazać:

 

a/ dowód osobisty lub paszport,

b/ aktualne dokumenty potwierdzające status organizacyjno – prawny i umocowanie osoby

upoważnionej do wzięcia udziału w przetargu – w przypadku osób prawnych i innych podmiotów,

c/ stosowne pełnomocnictwo lub potwierdzony przez notariusza dokument udzielenia prokury - w przypadku osób reprezentujących osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty.

d/ stosowne „zezwolenie”, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o

nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 2758 ze zm.) - w przypadku osób będących cudzoziemcami w rozumieniu przepisów ustawy, od których takiego zezwolenia” się wymaga, albo złożyć oświadczenie, że osoba prawna, inny podmiot, nie jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy albo jest cudzoziemcem i zgodnie z przepisami ustawy jest uprawniona do nabycia przedmiotowej nieruchomości – uprawnienie takie powinno być udokumentowane w przypadkach, gdy jest to wymagane. Uwaga: nie dotyczy osób fizycznych posiadających obywatelstwo polskie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium innym uczestnikom przetargu nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na wskazane przez nich konto.

 

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Karpacz w razie uchylania się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Przetarg przeprowadzi powołana zarządzeniem Burmistrza Karpacza komisja przetargowa. Opis procedur związanych z przeprowadzeniem przetargu, stanowiący Ramowy Regulamin Sprzedaży Nieruchomości w Formie Przetargu Ustnego Nieograniczonego, będzie udostępniany zainteresowanym w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego (pokój nr 11), a także pocztą, e-mailem lub faksem.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie.

Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu osoba biorąca w nim udział może wnieść do Burmistrza Karpacza skargę w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. Burmistrz Karpacza rozpatruje skargę w terminie 7 dni od daty jej wniesienia. Może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności związanych z przetargiem lub unieważnić przetarg albo uzna skargę za niezasadną.

O terminie spisania umowy u notariusza oraz koncie, na które należy wpłacić stosowną kwotę, nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Nieusprawiedliwiona nieobecność nabywcy w oznaczonym w zawiadomieniu terminie upoważnia sprzedającego do odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone przez niego wadium przepada na rzecz Gminy Karpacz.

 

Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

 

Burmistrz Karpacza może odwołać lub unieważnić przetarg z ważnego powodu.

 

 

Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz warunkach uczestnictwa i przebiegu przetargu udzielają pracownicy Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Karpaczu (pokój nr 11), telef. 75/7618611, e-mail: gnigp@karpacz.eu. Ogłoszenie o przetargu w wersji rozszerzonej zamieszczono na stronie internetowej: www.karpacz.pl: BIP – Biuletyn Informacji Publicznej – Informacje o przetargach, oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim (II piętro). Informację o ogłoszeniu przetargów podano do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 54 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.ofertyinwestycyjne.pl. Ponadto zainteresowanym zostanie przesłany pocztą, faksem, e-mailem opis wskazanej (-nych) nieruchomości, wyrys z mapy ewidencyjnej, orientacyjna lokalizacja na planie miasta, zdjęcia terenu i otoczenia – materiały te są również do pobrania z ofert zamieszczonych na stronie www.ofertyinwestycyjne.pl.

 

 Kontakt w sprawie oferty

Janusz Kość

Małgotrzata Chamielec

tel. 75 76 18 611

Zadaj pytanie dotyczące tej oferty

Imię i nazwisko
E-mail
Zapytanie


Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2022
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN