polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3824901
 

Już wkrótce przetargi!


 
df1fff7fb66568889e50a7bb3e3d7746.jpg
 

Data dodania: 2014-04-02 07:28:43drukuj

LĘDZINY - atrakcyjna nieruchomość inwestycyjna o pow. 5,8282 ha

Termin przetargu:

2014-06-04

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bieruńsko-Ledziński
Gmina: Lędziny
Adres: Lędziny, 43-143, ul. Lędzińska 55

Sposób zagospodarowania:


zabudowa składowa, magazynowa


Szczegóły oferty:

             BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości inwestycyjnej o całkowitej powierzchni 5,8282 ha, położonej w Lędzinach, powiecie bieruńsko-lędzińskim, województwie śląskim, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 1, w rejonie ul. Hołdunowskiej i drogi krajowej S-1, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją G.1167, składającej się z działek:

 

Numer działki Symbol użytku Powierzchnia w hektarach

2587/31                 RV                0,2122
                              ŁV                0,0220
                              dr                  0,0035
                              N                  0,0360

2588/31                 RV                0,2195
                              dr                  0,0035                               
                              N                  0,0120

2589/31                RV                 1,3567                                                 
                             ŁIV                0,9214
                             ŁV                 0,9437
                             ŁVI                0,2925       
                             dr                   0,1674
                             W                  0,0345
                             N                   0,6033

Własność nieruchomości wpisana jest - na rzecz Gminy Lędziny - w księdze wieczystej Nr KA1T/00039163/2 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. Działy III i IV wolne są od wpisów. Nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

Nieruchomość położona jest w północno-wschodniej części miasta Lędziny, w rejonie drogi krajowej S-1 i ul. Hołdunowskiej. Posiada kształt zbliżony do trójkąta. Od północy przylega do drogi publicznej biegnącej równolegle do drogi krajowej, komunikującej tereny przemysłowe z ul. Hołdunowską, od wschodu grunt ogranicza skarpa czynnego nasypu kolejowego, od południa przylega do gruntów z bocznicą kolejową KWK „Ziemowit„, od zachodu sąsiaduje z gruntami niezabudowanymi o przeznaczeniu przemysłowym. Dojazd do nieruchomości odbywa się od ul. Hołdunowskiej drogą publiczną klasy dojazdowej (symbol planu KDD1/2) o nawierzchni gruntowej utwardzonej kruszywem, żwirem i żużlem, biegnącą wzdłuż drogi krajowej S-1, zakończoną pętlą do zawracania. Nieruchomość jest nieuzbrojona, częściowo ogrodzona ogrodzeniem z płyt betonowych prefabrykowanych, porośnięta trawą oraz drzewami i krzakami samosiejkami. Według ustaleń planu miejscowego przyłącza wody i kanalizacji są możliwe z ul. Gwarków, zaś energia elektryczna możliwa jest z istniejącej stacji transformatorowej w ul. Hołdunowskiej, po wybudowaniu nowej stacji transformatorowej. Szczegółowe warunki zasilania należy uzyskać od dostawców mediów. Przez nieruchomość - w kierunku północ-południe - przebiega rów otwarty. Na terenie nieruchomości są miejsca utwardzone kamieniami i kruszywem, zwałki ziemi i skupiska gruzu. Dla celów inwestycyjnych wymagane jest uzyskanie danych o warunkach geologiczno-górniczych.

Przedmiotowa nieruchomość jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr LXII/431/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., który wyznacza następujące przeznaczenie:

działka nr 2587/31- teren drogi wewnętrznej, symbol planu KDW. Przeznaczeniem podstawowym jest obsługa komunikacyjna. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

działka nr 2588/31 - teren zieleni izolacyjnej, symbol planu ZI. Przeznaczeniem podstawowym jest zieleń izolacyjna. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

działka nr 2589/31 - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, symbol planu PU. Przeznaczeniem podstawowym są:

1) obiekty produkcyjne, składy i magazyny z zakazem lokalizacji:

a) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w myśl obowiązujących przepisów,

b) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w myśl obowiązujących przepisów, obejmujących:

- instalacje do przetwarzania lub przechowywania odpadów promieniotwórczych,

- instalacje do wytłaczania eksplozyjnego,

- instalacje do produkcji betonu, cementu i wapna,

- instalacje do produkcji mas bitumicznych,

- instalacje do czyszczenia, odtłuszczania lub farbowania włókien lub materiałów włókienniczych,

- instalacje do garbowania lub uszlachetniania skór,

- instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych,

- instalacje do spopielania zwłok - krematoria,

- instalacje do odzysku odpadów i unieszkodliwiania odpadów, w tym składowiska odpadów,

c) produkcji i przetwórstwa materiałów ropopochodnych,

d) baz transportowo-spedycyjnych,

2) zabudowa usługowa i handel z zakazem lokalizacji:

a) handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,

b) usług zdrowia i oświaty,

3) miejsca postojowe.

Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje zaplecze biurowo-socjalne, zieleń urządzoną, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz zbiorniki retencyjne i zbiorniki p.poż.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 6 grudnia 2013 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5 400 000,00 zł netto
(słownie: pięć milionów czterysta tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

Wadium ustalone zostało na kwotę 540 000,00 zł(słownie: pięćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

 

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się
w dniu 4 czerwca 2014 r. o godz. 13.00
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny
przy ul. Lędzińskiej 55.

Ogólne warunki przetargu:

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 29 maja 2014 r. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008.

 • Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.

 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 • Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.

 • Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

 • Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.

 • Do ceny nieruchomości wylicytowanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 • Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego UM Lędziny.

 • Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

 • Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów a także niwelacji i uporządkowania terenu.

 • W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

 • Organizator sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy z tytułu ewentualnej niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a prawnym nieruchomości.

 • Nabywca - we własnym zakresie i na własny koszt - zleca uprawnionemu geodecie okazanie punktów granicznych bądź wznowienie granic nabytej nieruchomości.

 • Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami).

 

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał),

 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, co do którego oferent nie wnosi zastrzeżeń,

 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści niniejszego ogłoszenia a także Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) oraz ich akceptacji,

 • w przypadku osób fizycznych: dokument tożsamości,

 • w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

 • w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualny wypis z właściwego rejestru, oryginał - lub potwierdzony notrialnie odpis - pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika.

Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowych informacji na temat warunków w/w przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, pok. 203-205, tel. (32) 21-66-511 wew. 135, 120, 136 lub 128 w godzinach pracy Urzędu.

Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny - do dnia przetargu.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się co najmniej
na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, w prasie codziennej ogólnokrajowej.

 Kontakt w sprawie oferty

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, pok. 203-205, tel. (32) 21-66-511 wew. 135, 120, 136 lub 128.
e-mail: geodezja@ledziny.plPowiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools