polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3823232
 

Już wkrótce przetargi!


 
e948f4081f2fb95a8e9ad87b941360f7.png
 

Data dodania: 2014-06-09 10:35:52drukuj

LĘDZINY - atrakcyjne działki budowlane przy ul. Wiosennej!

Termin przetargu:

2014-07-08

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bieruńsko-Ledziński
Gmina: Lędziny
Adres: Lędziny, 43-143, ul. Lędzińska 55

Sposób zagospodarowania:


budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne


Szczegóły oferty:

 

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA

PIERWSZE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

 1. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, Województwo Śląskie, Powiat Bieruńsko-Lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0004, Lędziny, arkusz mapy 5, przy ul. Wiosennej, oznaczonej jako działki numer 2502/63 i 2499/66 o łącznej powierzchni 0,0803 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją G.1575, symbol klasoużytku RV (grunty orne);

 2. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, Województwo Śląskie, Powiat Bieruńsko-Lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0004, Lędziny, arkusz mapy 5, przy ul. Wiosennej, oznaczonej jako działki numer 2503/63 i 2498/66 o łącznej powierzchni 0,0803 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją G.1575, symbol klasoużytku RV (grunty orne).

Własność powyższych nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej KA1T/00021882/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I-SP wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej i nie dotyczy zbywanych nieruchomości. W dziale III wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością i nie dotyczy zbywanych nieruchomości. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Przedmiotowe nieruchomości nie są przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.


Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży - składająca się z działek numer 2502/63 i 2499/66 - położona jest w południowo-zachodniej części Miasta Lędziny, w otoczeniu terenów niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Ulica Wiosenna, która obecnie posiada nawierzchnię gruntową utwardzoną drobnym kruszywem, od wschodu łączy się z ulicą Paderewskiego, od zachodu z ulicą Lędzińską. Od strony południowo-zachodniej pomiędzy ul. Wiosenną a ul. Matejki zlokalizowane są nieruchomości zabudowane nowymi budynkami jednorodzinnymi. Działka posiada kształt prostokąta, z lekkim nachyleniem w kierunku wschodnim, jest płaska, porośnięta trawą i pojedynczymi samosiejkami. Działka jest niezagospodarowana. Od strony zachodniej i wschodniej działka przylega do nieruchomości niezabudowanych, od południa - do gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, od północy do pasa drogowego ul. Wiosennej. Uzbrojenie ogólnomiejskie znajduje się w bliskim sąsiedztwie nieruchomości, w ul. Wiosennej.


Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży - składająca się z działek numer 2503/63 i 2498/66 - położona jest w południowo-zachodniej części Miasta Lędziny, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w sąsiedztwie terenów niezabudowanych. Ulica Wiosenna, która obecnie posiada nawierzchnię gruntową utwardzoną drobnym kruszywem, od wschodu łączy się z ulicą Paderewskiego, od zachodu z ulicą Lędzińską. Działka posiada kształt prostokąta, jest płaska, porośnięta trawą, a od strony południowej krzakami, pojedynczymi samosiejkami. Działka jest niezagospodarowana. W granicy działki nr 2503/63 od strony północno-zachodniej znajduje się rozdzielnia energetyczna dla zasilania w energię elektryczną. Pozostałe uzbrojenie ogólnomiejskie znajduje się w bliskim sąsiedztwie nieruchomości. Od zachodu i południa działka przylega do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, od północy do pasa drogowego ul. Wiosennej, od wschodu graniczy z nieruchomością niezabudowaną.

W/w nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późn. zm.), przedmiotowe nieruchomości zlokalizowane są na obszarze wskazanym pod zabudowę oznaczonym jako tereny mieszkaniowo-usługowe.
Realizacja inwestycji - na przedmiotowych nieruchomościach - wymaga uzyskania Decyzji ustalającej warunki zabudowy, wydanej na wniosek inwestora.

Cena wywoławcza:

87 000,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100). - dla nieruchomości składającej się z działek 2502/63 i 2499/66;

93 000,00 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100). - dla nieruchomości składającej się z działek 2503/63 i 2498/66.

Wadium ustalone zostało na kwotę:

8 700,00 złotych (słownie: osiem tysięcy siedemset złotych 00/100). - dla nieruchomości składającej się z działek 2502/63 i 2499/66; 9 300,00 złotych (słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100). - dla nieruchomości składającej się z działek 2503/63 i 2498/66.

Przetargi na sprzedaż powyższych nieruchomości odbędą się w dniu 8 lipca 2014 r.

o godz. 11.00 - dla nieruchomości składającej się z działek numer 2502/63 i 2499/66 o łącznej powierzchni 0,0803 ha;

o godz. 11.30 - dla nieruchomości składającej się z działek numer 2503/63 i 2498/66 o łącznej powierzchni 0,0803 ha;

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny
 przy ul. Lędzińskiej 55.


Ogólne warunki w/w przetargów:

 • Warunkiem przystąpienia do każdego z przetargów jest wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 2 lipca 2014 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008 (konto depozytowe).

 • Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.

 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 • Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.

 • Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

 • Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.

 • Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 • Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.

 • Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

 • Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów a także niwelacji i uporządkowania terenu.

 • W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

 • Organizator sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy z tytułu ewentualnej niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a prawnym nieruchomości.

 • Nabywca - we własny zakresie i na własny koszt - zleca uprawnionemu geodecie okazanie punktów granicznych bądź wznowienie granic nabytej nieruchomości.

 • Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami).

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał),

 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, co do których oferent nie wnosi zastrzeżeń,

 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści niniejszego ogłoszenia a także Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) oraz ich akceptacji,

 • w przypadku osób fizycznych - dokument tożsamości,

 • w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

 • w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualny wypis z właściwego rejestru, oryginał - lub potwierdzony notarialnie odpis - pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika.


Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszone przetargi jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowych informacji dotyczących ogłoszonych przetargów udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203-205, 32/ 216-65-11 do -13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach pracy tut. Urzędu.

Ogłoszenie o przetargach zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 oraz zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej - do dnia przetargu.
P
onadto informacja o ogłoszeniu przetargów podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych www.ledziny.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz z tygodniu.


 Kontakt w sprawie oferty

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203-205, 32/ 216-65-11 do -13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach pracy tut. Urzędu., e-mail: geodezja@ledziny.plPowiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools