polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3831182
 

Już wkrótce przetargi!


 
2400f9fc210ab4f9c88227306584ad78.jpg
 

Data dodania: 2015-05-11 15:22:00drukuj

LĘDZINY - działki przy ul. Zawiszy Czarnego

Termin przetargu:

2015-06-11

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bieruńsko-Ledziński
Gmina: Lędziny
Adres: LĘDZINY, 43-143, ul. LĘDZIŃSKA 55

Sposób zagospodarowania:


inne


Szczegóły oferty:

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami),

 

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA

 

DRUGIE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

 1. na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, Województwo Śląskie, Powiat Bieruńsko-Lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0004, Lędziny, arkusz mapy 4 w rejonie ul. Zawiszy Czarnego, oznaczonej jako działka numer 2763/25 o powierzchni 0,0177 ha, zapisanej w ewidencji gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku: Ps IV (pastwiska trwałe) - 0,0150 ha, W (rowy) - 0,0027 ha.

Nieruchomość położona jest w zachodniej części Miasta Lędziny. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, grunty rolne porośnięte krzewami i drzewami liściastymi samosiejkami. Odległość od ścisłego centrum miasta zabudowanego obiektami administracyjno-handlowo-usługowymi wynosi około 3 km. Ulica Zawiszy Czarnego stanowiąca drogę powiatową, w kierunku południowym łączy się z ul. Wygody, która łączy Miasto Lędziny z Miastem Tychy. Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt rombu, położona jest w II linii zabudowy ul. Zawiszy Czarnego i przylega bezpośrednio do działki 2112/25 zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 49 przy ul. Zawiszy Czarnego oraz gruntów niezabudowanych, gruntów rolnych, przez które przebiega wodociąg Ø 600 - własność Elektrowni Łaziska - odprowadzający wody ze zbiorników wodnych Kopalni ”Ziemowit" do Elektrowni Łaziska. Działka 2763/25 porośnięta jest trawą i nie jest uzbrojona. Uzbrojenie ogólnomiejskie przebiega w ulicy Zawiszy Czarnego. Ulica Zawiszy Czarnego posiada nawierzchnię asfaltową oraz chodnik. Działka objęta jest umową dzierżawy, która zostanie rozwiązana w dniu rozstrzygnięcia przetargu wynikiem pozytywnym.

 

 1. na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, Województwo Śląskie, Powiat Bieruńsko-Lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0004, Lędziny, arkusz mapy 4 w rejonie ul. Zawiszy Czarnego, oznaczonej jako działka numer 2764/25 o powierzchni 0,0348 ha, zapisanej w ewidencji gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku: Ps IV (pastwiska trwałe)0,0277 ha, W (rowy) – 0,0071 ha.

Nieruchomość położona jest w zachodniej części Miasta Lędziny. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, grunty rolne porośnięte krzewami i drzewami liściastymi samosiejkami. Odległość od ścisłego centrum miasta zabudowanego obiektami administracyjno-handlowo-usługowymi wynosi około 3 km. Ulica Zawiszy Czarnego stanowiąca drogę powiatową, w kierunku południowym łączy się z ul. Wygody, która łączy Miasto Lędziny z Miastem Tychy. Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta i przylega bezpośrednio do działki 2113/25 zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 49A przy ul. Zawiszy Czarnego oraz gruntów niezabudowanych, gruntów rolnych, przez które przebiega wodociąg Ø 600 - własność Elektrowni Łaziska - odprowadzający wody ze zbiorników wodnych Kopalni ”Ziemowit" do Elektrowni Łaziska. Przez narożnik działki przebiega sieć elektroenergetyczna nadziemna oraz sieć gazowa. Na działce 2764/25 urządzony jest trawnik, działka jest nieuzbrojona. Uzbrojenie ogólnomiejskie przebiega w ulicy Zawiszy Czarnego. Ulica Zawiszy Czarnego posiada nawierzchnię asfaltową oraz chodnik.

Część działki objęta jest umową dzierżawy, która zostanie rozwiązana w dniu rozstrzygnięcia przetargu wynikiem pozytywnym.

 

 1. na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, Województwo Śląskie, Powiat Bieruńsko-Lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0004, Lędziny, arkusz mapy 4 w rejonie ul. Zawiszy Czarnego, oznaczonej jako działka numer 2771/25 o powierzchni 0,0117 ha, zapisanej w ewidencji gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku: Ps IV (pastwiska trwałe) - 0,0100 ha, W (rowy) - 0,0017 ha.

Nieruchomość położona jest w zachodniej części Miasta Lędziny. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, grunty rolne porośnięte krzewami i drzewami liściastymi samosiejkami. Odległość od ścisłego centrum miasta zabudowanego obiektami administracyjno-handlowo-usługowymi wynosi około 3 km. Ulica Zawiszy Czarnego stanowiąca drogę powiatową, w kierunku południowym łączy się z ul. Wygody, która łączy Miasto Lędziny z Miastem Tychy. Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt trójkąta. Od wschodu przylega do pasa drogowego drogi powiatowej - ul. Zawiszy Czarnego, od południa przylega do działki niezabudowanej, od zachodu przylega do gruntu rolnego. Przez działkę przebiega sieć gazowa (na działce znajduje się słupek informacyjny - oznakowanie gazociągu) oraz usytuowany jest podwójny słup żelbetowy, energetyczny. Przez działkę przebiega sieć elektroenergetyczna nadziemna Z uwagi na istniejące media, działka ma ograniczoną możliwość zabudowy. Działka jest nieuzbrojona, porośnięta trawą. Uzbrojenie ogólnomiejskie przebiega w ulicy Zawiszy Czarnego. Ulica Zawiszy Czarnego posiada nawierzchnię asfaltową oraz chodnik.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

 

Własność przedmiotowych nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej Nr KA1T/00021882/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I-SP wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej, które nie dotyczy zbywanych nieruchomości. W dziale III wpisane są obciążenia, które nie dotyczą nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością). Ponadto w dziale III w/w księgi wieczystej wpisane jest ostrzeżenie o prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Tychach pod sygn. Akt I Ns 837/14 postępowaniu z wniosku (…) o ustanowienie służebności drogi koniecznej przez stanowiące opisaną w księdze wieczystej Nr KA1T/00021882/9 nieruchomość: działki o numerach geodezyjnych 2880/4 i 2881/4 na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w Lędzinach, stanowiącej działkę numer 440/82, dla której Sąd Rejonowy w Tychach prowadzi księgę wieczystą Nr KA1T/00032729/9. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Zapisy działu I-SP oraz działu III w/w księgi wieczystej zostaną przeniesione do księgi wieczystej nabywcy nieruchomości.

 

Przedmiotowe nieruchomości nie są objęta planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późn. zm.), zlokalizowane są na terenach mieszkaniowo-usługowych o niskiej intensywności zabudowy - do adaptacji.

Realizacja inwestycji - na przedmiotowych działkach - wymaga uzyskania Decyzji ustalającej warunki zabudowy, wydanej na wniosek inwestora.

Na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości przeprowadzone zostały pierwsze przetargi ustne nieograniczone w dniu 12 grudnia 2014 r. Przetargi zakończyły się wynikami negatywnymi.

 

Cena wywoławcza nieruchomości:

 

8 100,00 zł (słownie: osiem tysięcy sto złotych 00/100) - dla działki 2763/25 o pow. 177 m2,

16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100) - dla działki 2764/25 o pow. 348 m2,

3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) - dla działki 2771/25 o pow. 117 m2.

Wadium ustalone zostało na kwotę:

 

810,00 zł (słownie: osiemset dziesięć złotych 00/100) - dla działki 2763/25,

1 600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100) - dla działki 2764/25,

300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) - dla działki 2771/25.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości odbędą się

w dniu 11 czerwca 2015 r.

o godz. 11.00 – na sprzedaż działki 2763/25 o pow. 177 m2

o godz. 11.45 – na sprzedaż działki 2764/25 o pow. 348 m2

o godz. 12.30 – na sprzedaż działki 2771/25 o pow. 117 m2

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

 

Ogólne warunki w/w przetargów:

 • Warunkiem przystąpienia do każdego z przetargów jest wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 5 czerwca 2015 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: ING Bank Śląski SA Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239 (konto depozytowe) z oznaczeniem nieruchomości, na która wadium jest wnoszone (z dopiskiem w tytule wpłaty: wadium na działkę numer ….. o powierzchni … m2 położoną w Lędzinach, rejon ul. Zawiszy Czarnego).

 • Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.

 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 • Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.

 • Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

 • Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.

 • Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 • Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.

 • Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

 • Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów a także niwelacji i uporządkowania terenu.

 • W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

 • Organizator sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy z tytułu ewentualnej niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a prawnym nieruchomości.

 • Nabywca - we własny zakresie i na własny koszt - zleca uprawnionemu geodecie okazanie punktów granicznych bądź wznowienie granic nabytej nieruchomości.

 • Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).

 • Udział w każdym z ogłoszonych przetargów oznacza akceptację:

- stanu prawnego nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży;

- warunków przetargu zawartych w treści niniejszego ogłoszenia a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami).

 

Przed otwarciem każdego z przetargów uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

 

 • w przypadku osób fizycznych: dokument tożsamości;

 • w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 • w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualny (tzn. wydany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu) wypis z właściwego rejestru;

 • oryginał - lub potwierdzony notarialnie odpis - pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przKontakt w sprawie oferty

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203-205, 32/ 216-65-11 do -13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach pracy tut. Urzędu).Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools