polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3830760
 

Już wkrótce przetargi!


 
df1fff7fb66568889e50a7bb3e3d7746.jpg
 

Data dodania: 2017-09-08 14:30:06drukuj

LĘDZINY - I przetarg na sprzedaż nieruchomości o pow. 804 m2, ul. Wiosenna

Termin przetargu:

brak danych

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bieruńsko-Ledziński
Gmina: Lędziny
Adres: LĘDZINY, 43-140, ul. WIOSENNA

Sposób zagospodarowania:


budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne


Szczegóły oferty:

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

 

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA

 

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, Województwo Śląskie, Powiat Bieruńsko-Lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0004, Lędziny, arkusz mapy 5 przy ul. Wiosennej, składającej się z działek oznaczonych numerami 2500/66 o powierzchni 0,0486 ha i 2501/63 o powierzchni 0,0318 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku: RV-0,0804 ha (grunty orne).

 

Własność przedmiotowej nieruchomości zapisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej Nr KA1T/00021882/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I-SP wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej - prawo drogi i nie dotyczy zbywanej nieruchomości. W dziale III pod nr wpisu 7 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością - prawo drogi na rzecz osoby fizycznej oraz pod nr wpisu 11 ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością - służebność gruntowa drogi koniecznej, polegająca na prawie przejazdu i przechodu pasem gruntu o szerokości 4 m biegnącym przez działki nr 902/131, 213/22, 125/22, 204/22, 175/22 i 176/22 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej działki nr 134 i 135 położonej w Lędzinach. Ww. wpisy nie dotyczą zbywanej nieruchomości. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Zapisy Działu I-SP oraz Działu III zostaną przeniesione do księgi wieczystej nabywcy nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

 

Nieruchomość położona jest w obrębie Lędziny, w południowo-zachodniej części Miasta Lędziny, w otoczeniu terenów zabudowanych oraz niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Ulica Wiosenna jest drogą publiczną, od wschodu łączy się z ulicą Paderewskiego, a od zachodu z ulicą Lędzińską. Od strony północnej nieruchomość przylega do drogi ul. Wiosennej, od wschodu i zachodu do działek przeznaczonych pod zabudowę. Od strony południowej zlokalizowane są nieruchomości zabudowane nowymi budynkami jednorodzinnymi. Nieruchomość posiada kształt prostokąta, z lekkim nachyleniem w kierunku zachodnim, jest płaska, porośnięta trawą i samosiejkami. Działka jest niezagospodarowana. Przez teren działki nr 2500/66, wzdłuż jej południowej granicy, przebiega sieć gazowa. Istniejące uzbrojenie: sieć kanalizacyjna przebiega w ul. Wiosennej, sieć energetyczna i wodociągowa przebiegają w ul. Wiosennej w sąsiedztwie działek zabudowanych oraz w ul. Matejki.

 

Ww. nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. Zgodnie ze ”Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny", zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26 września 2002 r. (z późn. zmianami) - ww. nieruchomość zlokalizowana jest w strefie oznaczonej jako tereny mieszkaniowo-usługowe.

Realizacja inwestycji - na przedmiotowej nieruchomości - wymaga uzyskania Decyzji ustalającej warunki zabudowy, wydanej na wniosek inwestora.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 81 000,00

(słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wadium ustalone zostało na kwotę: 8 100,00 zł

(słownie: osiem tysięcy sto złotych 00/100).

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się

w dniu 11 października 2017 r. o godz. 11.45

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

 

Ogólne warunki przetargu:

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 5 października 2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: ING Bank Śląski SA Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239 (konto depozytowe) z dopiskiem w tytule wpłaty: wadium na nieruchomość gruntową o łącznej powierzchni 804 m2 położoną w Lędzinach przy ul. Wiosennej.

 • Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.

 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 • Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.

 • Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

 • Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.

 • Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 • Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego UM Lędziny.

 • Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

 • Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów a także niwelacji i uporządkowania terenu.

 • W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

 • Organizator sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy z tytułu ewentualnej niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a prawnym nieruchomości.

 • Nabywca - we własny zakresie i na własny koszt - zleca uprawnionemu geodecie okazanie punktów granicznych bądź wznowienie granic nabytej nieruchomości.

 • Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 z późn. zmianami).

 • Udział w przetargu oznacza akceptację:

- stanu prawnego nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży;

- warunków przetargu zawartych w treści niniejszego ogłoszenia a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

 

 • w przypadku osób fizycznych: dokument tożsamości;

 • w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 • w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualny (tzn. wydany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu) wypis z właściwego rejestru;

 • oryginał - lub potwierdzony notarialnie odpis - pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - za wyjątkiem zwolnień wymienionych w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. - podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu: ING Bank Śląski SA Katowice 37 1050 1214 1000 0024 1111 9130 (konto dochodowe);

 • w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustój wspólności majątkowej małżeńskiej w przetargu uczestniczą oboje małżonkowie lub jeden z małżonków, jeżeli posiada zgodę małżonka do dokonania określonej czynności prawnej – Oświadczenie małżonka (dokument do pobrania ze strony internetowej lub w Wydziale Geodezji… tut. Urzędu, pok. 101, 103).

 • Oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 1 (dokument do pobrania ze strony internetowej lub w Wydziale Geodezji… tut. Urzędu, pok. 101, 103).

 

Dokumenty składane w postępowaniu przetargowym muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w innym języku wraz z oryginałem dokumentu należy przełożyć uwierzytelnione tłumaczenie na język polski.

Zagraniczne dokumenty urzędowe przekładane w toku postępowania przetargowego muszą spełniać wymogi co do legalizacji (apostille) oraz powinny być poświadczone przez właściwy Konsulat / Ambasadę RP, chyba, że przepisy prawa lub umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

 

Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

 

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101, 103, tel. 32/ 216-65-11 do -13 wew. 136, 128, 120 w godzinach pracy tut. Urzędu).

 

Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, publikacji na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny - do dnia przetargu.

 

Ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych tut. Urzędu www.ledziny.pl.

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

 

 Kontakt w sprawie oferty

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101, 103, tel. 32/ 216-65-11 do -13 wew. 136, 128, 120 w godzinach pracy tut. Urzędu).Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools