polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3824704
 

Już wkrótce przetargi!


 
2c2bb40634cc0083032997bcf3edeafa.jpg
 

Data dodania: 2014-05-12 16:51:06drukuj

LĘDZINY - II PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Termin przetargu:

2014-06-24

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bieruńsko-Ledziński
Gmina: Lędziny
Adres: Lędziny, 43-143, ul. Lędzińska 55

Sposób zagospodarowania:


budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne


Szczegóły oferty:

 

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA


DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów, arkusz mapy 2 przy ul. Grunwaldzkiej, oznaczonej jako działka numer 3349/291 o powierzchni 0,1091 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją G.676, symbol klasoużytku PsVI.

Własność powyższej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej KA1T/00019070/7 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I-SP wpisane są uprawnienia wynikające z praw ujawnionych w dziale III innych ksiąg wieczystych i nie dotyczą zbywanej nieruchomości. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

Nieruchomość położona jest w północno-wschodniej części Miasta Lędziny, w strefie zaliczanej do granicy śródmieścia. Działka posiada kształt prostokąta, jest płaska, niezagospodarowana i posiada dostęp do istniejącego uzbrojenia ogólnodostępnego przebiegającego w ul. Grunwaldzkiej. Na terenie działki przy jej wschodniej granicy znajdują się pojedyncze drzewa liściaste - samosiejki. Odległość od centrum administracyjno-handlowo-usługowego wynosi około 2 km.

Od zachodu działka przylega do pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej, od południa do drogi publicznej klasy dojazdowej, z pozostałych stron do gruntów niezabudowanych nieurządzonych, przeznaczonych w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową. W sąsiedztwie działki – po stronie zachodniej i południowej znajdują się tereny zabudowane domkami fińskimi, tereny zabudowane nowymi budynkami jednorodzinnymi z nowoczesną architekturą oraz boisko i plac zabaw dla dzieci. Przez południowo-wschodni narożnik działki przebiega nieczynny kabel energetyczny eWA, dawniej eksploatowany przez KWK “Ziemowit”, od 2003 r. wyłączony z eksploatacji, jednak nie usunięty z ziemi. Nieruchomość częściowo położona jest w strefie tzw. uskoku piastowskiego.

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr XV/113/07 z dnia 27.09.2007 r., zgodnie z którym położona jest na terenie oznaczonym symbolem 3MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej.

Na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadzony został I przetarg ustny nieograniczony w dniu 24 marca 2014 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.


Cena wywoławcza wynosi 94 000,00 zł

(słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100)

Wadium ustalone zostało na kwotę 9 400,00 zł

(słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100)

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się

w dniu 24 czerwca 2014 r. o godz. 12.00

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny
przy ul. Lędzińskiej 55.


Ogólne warunki przetargu:

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 17 czerwca 2014 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008.

 • Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.

 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 • Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.

 • Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

 • Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.

 • Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, według stawki 23%.

 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 • Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego UM Lędziny.

 • Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

 • Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów a także niwelacji i uporządkowania terenu.

 • W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

 • Organizator sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy z tytułu ewentualnej niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a prawnym nieruchomości.

 • Nabywca - we własny zakresie i na własny koszt - zleca uprawnionemu geodecie okazanie punktów granicznych bądź wznowienie granic nabytej nieruchomości.

 • Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami).


Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał),

 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, co do których oferent nie wnosi zastrzeżeń,

 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści niniejszego ogłoszenia a także Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) oraz ich akceptacji,

 • w przypadku osób fizycznych: dokument tożsamości,

 • w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

 • w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualny wypis z właściwego rejestru, oryginał - lub potwierdzony notarialnie odpis - pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika.


Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.


Dodatkowych informacji na temat warunków w/w przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, pok. 203-205, tel. (32) 21-66-511 wew. 135, 120, 136 lub 128 w godzinach pracy Urzędu.


Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny - do dnia przetargu.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
 Kontakt w sprawie oferty

Urząd Miasta Lędziny, Wydział Geodezji.... tel. 32/ 21-66-291, 21-66-301 wew. 135, 136, 120, e-mail: geodezja@ledziny.pl.Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools