polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3830918
 

Już wkrótce przetargi!


 
996cb3925ec4084669526d5c6637095a.jpg
 

Data dodania: 2017-11-02 13:57:21drukuj

LĘDZINY - II przetarg na sprzedaż działki o pow. 1003 m2, ul. Zacisze

Termin przetargu:

brak danych

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bieruńsko-Ledziński
Gmina: Lędziny
Adres: LĘDZINY, 43-143, ul. Zacisze

Sposób zagospodarowania:


budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne


Szczegóły oferty:

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

 

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA

 

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, Województwo Śląskie, Powiat Bieruńsko-Lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0005, Smardzowice, arkusz mapy 1 przy ul. Zacisze, oznaczonej jako działka numer 2830/51 o powierzchni 0,1003 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 244, symbol użytku: RVI-0,1003 ha (grunty orne).

Własność przedmiotowej nieruchomości zapisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej Nr KA1T/00018576/7 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale III pod numerami wpisów 2, 3 i 5 wpisane są ograniczone prawa rzeczowe związane z innymi nieruchomościami przeniesione do współodpowiedzialności z innych ksiąg wieczystych. Działy I-Sp i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów. Zapisy Działu III zostaną przeniesione do księgi wieczystej nabywcy nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

Nieruchomość położona jest obrębie geodezyjnym Smardzowice, przy ul. Zacisze. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta, jest płaska, niezagospodarowana i posiada dostęp do istniejącego uzbrojenia technicznego (sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna) przebiegającego w ul. Zacisze. Nieruchomość od strony zachodniej i północnej przylega do gruntów niezabudowanych przeznaczonych w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową, od strony południowej do istniejącej drogi publicznej ul. Zacisze, natomiast od strony wschodniej do terenu wyznaczonego w planie miejscowym pod tereny komunikacji - drogę publiczną klasy dojazdowej. Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa.

Ww. nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr XLI/297/2013 z dnia 24 października 2013 r., zgodnie z którym położona jest na terenie oznaczonym symbolem 15MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Przeznaczeniem terenów o symbolu 15MU jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Forma zabudowy mieszkaniowej: zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 11 października 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 80 000,00

(słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług według stawki 23%.

 

Wadium ustalone zostało na kwotę: 8 000,00 zł

(słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się

w dniu 6 grudnia 2017 r. o godz. 11.00

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

 

 

 

Ogólne warunki przetargu:

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: ING Bank Śląski SA Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239 (konto depozytowe) z dopiskiem w tytule wpłaty: wadium na działkę nr 2830/51 o pow. 1003 m2 położoną w Lędzinach przy ul. Zacisze.

 • Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.

 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 • Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.

 • Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

 • Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.

 • Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług według stawki 23%.

 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 • Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego UM Lędziny.

 • Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

 • Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów a także niwelacji i uporządkowania terenu.

 • W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

 • Organizator sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy z tytułu ewentualnej niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a prawnym nieruchomości.

 • Nabywca - we własny zakresie i na własny koszt - zleca uprawnionemu geodecie okazanie punktów granicznych bądź wznowienie granic nabytej nieruchomości.

 • Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 z późn. zmianami).

 • Udział w przetargu oznacza akceptację:

- stanu prawnego nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży;

- warunków przetargu zawartych w treści niniejszego ogłoszenia a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

 

 • w przypadku osób fizycznych: dokument tożsamości;

 • w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 • w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualny (tzn. wydany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu) wypis z właściwego rejestru;

 • oryginał - lub potwierdzony notarialnie odpis - pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - za wyjątkiem zwolnień wymienionych w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. - podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu: ING Bank Śląski SA Katowice 37 1050 1214 1000 0024 1111 9130 (konto dochodowe);

 • w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustój wspólności majątkowej małżeńskiej w przetargu uczestniczą oboje małżonkowie lub jeden z małżonków, jeżeli posiada zgodę małżonka do dokonania określonej czynności prawnej – Oświadczenie małżonka (dokument do pobrania ze strony internetowej lub w Wydziale Geodezji… tut. Urzędu, pok. 101, 103).

 • Oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 1 (dokument do pobrania ze strony internetowej lub w Wydziale Geodezji… tut. Urzędu, pok. 101, 103).

 

Dokumenty składane w postępowaniu przetargowym muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w innym języku wraz z oryginałem dokumentu należy przełożyć uwierzytelnione tłumaczenie na język polski.

Zagraniczne dokumenty urzędowe przekładane w toku postępowania przetargowego muszą spełniać wymogi co do legalizacji (apostille) oraz powinny być poświadczone przez właściwy Konsulat / Ambasadę RP, chyba, że przepisy prawa lub umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

 

Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

 

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101, 103, tel. 32/ 216-65-11 do -13 wew. 136, 128, 120 w godzinach pracy tut. Urzędu).

 

Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, publikacji na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny - do dnia przetargu.

 

Ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych tut. Urzędu www.ledziny.pl.

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

 Kontakt w sprawie oferty

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101, 103, tel. 32/ 216-65-11 do -13 wew. 136, 128, 120 w godzinach pracy tut. Urzędu).Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools