polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3824705
 

Już wkrótce przetargi!


 
1cc462cdb3778a2f77ff17df764fa898.jpg
 

Data dodania: 2014-05-12 16:48:06drukuj

LĘDZINY - IV PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Termin przetargu:

2014-06-24

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bieruńsko-Ledziński
Gmina: Lędziny
Adres: Lędziny, 43-143, ul. Lędzińska 55

Sposób zagospodarowania:


budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne


Szczegóły oferty:

 

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA

CZWARTE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

I. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb Lędziny, arkusz mapy 5 przy ul. Paderewskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 2822/35 o pow. 0,0895 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol klasoużytku RV;

II. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb Lędziny, arkusz mapy 5 przy ul. Paderewskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 2823/35 o pow. 0,0786 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol klasoużytku RV - 684 m2, dr - 102 m2.

Własność powyższych nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej KA1T/00037218/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W Dziale I-SP wpisane są uprawnienia wynikające z praw ujawnionych w Dziale III innych ksiąg wieczystych. W Dziale III wpisane są ograniczone prawa rzeczowe związane z innymi nieruchomościami i nie dotyczą nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Przedmiotowe nieruchomości nie są przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

Przedmiotowe działki położone są w południowo-wschodniej części Miasta Lędziny, przy drodze publicznej gminnej, dojazdowej - zgodnie z zapisami planu oznaczonej symbolem 1KDD - bocznej ul. Paderewskiego. Ulica Paderewskiego łączy się z drogą powiatową ul. Lędzińską, przy której znajdują się przystanki komunikacji miejskiej (przystanki autobusowe). Odległość od centrum handlowo-usługowego dzielnicy Lędziny, budynku poczty wynosi około 1 km. W niedalekiej odległości nieruchomości zlokalizowane są obiekty szkolne, boisko sportowe, ośrodek zdrowia. Działki położone są w kompleksie gruntów wydzielonych pod zabudowę jednorodzinną z usługami. Sąsiedztwo i otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniowo-usługową, grunty rolne oraz tereny zadrzewione, nieurządzone. Istniejące uzbrojenie: sieć wodociągowa, gazowa, energetyczna kończy się na wysokości istniejącej zabudowy jednorodzinnej. Działka numer 2822/35 posiada kształt zbliżony do prostokąta. Od strony północnej przylega do działki niezabudowanej, od wschodu do działki numer 2831/35 wydzielonej pod drogę dojazdową, od południa przylega do niezabudowanej działki 2823/35, od zachodu sąsiaduje z nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Droga dojazdowa od strony ul. Paderewskiego o nawierzchni asfaltowej na odcinku istniejącej zabudowy, w dalszej części utwardzona jest kruszywem, brak chodników. Działka jest nieogrodzona, niezabudowana i nieuzbrojona.

Działka numer 2823/35 posiada kształt zbliżony do prostokąta. Od strony północnej przylega do działki niezabudowanej numer 2822/35, od wschodu do działki numer 2831/35 wydzielonej pod drogę dojazdową, od południa do drogi publicznej, dojazdowej - ul. Paderewskiego (boczna), od zachodu sąsiaduje z nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Działka jest nieogrodzona, niezabudowana i nieuzbrojona. Droga dojazdowa od strony ul. Paderewskiego o nawierzchni asfaltowej na odcinku istniejącej zabudowy, w dalszej części utwardzona jest kruszywem, brak chodników. Działka jest nieogrodzona, niezabudowana i nieuzbrojona.

Przedmiotowe działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr XXXVIII/222/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 92 poz. 2531 z dnia 29 lipca 2005 r., zgodnie z którym położone są na obszarze oznaczonym symbolem 9MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Na sprzedaż powyższych nieruchomości zostały przeprowadzona trzy przetargi ustne nieograniczone: I przetargi w dniu 18 czerwca 2013 r., II przetargi w dniu 7 października 2013 r., III przetargi w dniu 4 kwietnia 2014 r. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza:
65 000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
- dla działki 2822/35 o pow. 0,0895 ha;
56 000,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)
- dla działki 2823/35 o pow. 0,0786 ha.

Wadium ustalone zostało na kwotę:

3 250,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/10) - dla działki 2822/35;
 2 800,00 (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100) - dla działki 2823/35.

Przetargi na sprzedaż powyższych nieruchomości odbędą się
w dniu 24 czerwca 2014 r.

o godz. 10.00 – działka 2822/35;
o godz. 11.00 – działka 2823/35;
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny
przy ul. Lędzińskiej 55.


Ogólne warunki w/w przetargów:

 • Warunkiem przystąpienia do każdego z przetargów jest wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia  17 czerwca 2014 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008.

 • Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.

 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 • Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.

 • Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

 • Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.

 • Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23% na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 • Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego UM Lędziny.

 • Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

 • Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów a także niwelacji i uporządkowania terenu.

 • W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

 • Organizator sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy z tytułu ewentualnej niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a prawnym nieruchomości.

 • Nabywca - we własny zakresie i na własny koszt - zleca uprawnionemu geodecie okazanie punktów granicznych bądź wznowienie granic nabytej nieruchomości.

 • Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami).


Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał),

 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, co do których oferent nie wnosi zastrzeżeń,

 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści niniejszego ogłoszenia a także Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) oraz ich akceptacji,

 • w przypadku osób fizycznych - dokument tożsamości,

 • w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

 • w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualny wypis z właściwego rejestru, oryginał - lub potwierdzony notarialnie odpis - pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika.


Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.


Dodatkowych informacji na temat warunków w/w przetargów udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, pok. 203-205, tel. (32) 21-66-511 wew. 135, 120, 136 lub 128 w godzinach pracy Urzędu.


Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 oraz na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu - do dnia przetargu.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz z tygodniu.Kontakt w sprawie oferty

Urząd Miasta Lędziny, Wydział Geodezji.... tel. 32/ 21-66-291, 21-66-301 wew. 135, 136, 120, e-mail: geodezja@ledziny.pl.Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools