polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3829514
 

Już wkrótce przetargi!


 
7dcd8ccaf9981081aa2d96388582a583.jpg
 

Data dodania: 2014-06-09 10:30:42drukuj

LĘDZINY - lokal użytkowy ul. Hołdunowska 22

Termin przetargu:

2014-07-11

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bieruńsko-Ledziński
Gmina: Lędziny
Adres: Lędziny, 43-143, ul. Lędzińska 55

Sposób zagospodarowania:


handel i usługi


Szczegóły oferty:

 BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

n
a sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 57,20 m2, położonego w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej 22 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przynależnej do powyższego lokalu.

Nieruchomość położona jest w Lędzinach, Powiat Bieruńsko-Lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb 0003 Hołdunów, karta mapy 2, ul. Hołdunowska 22. Lokal użytkowy usytuowany jest na parterze budynku przy ulicy Hołdunowskiej 22 w Lędzinach, zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem 3280/41. Budynek o funkcji mieszkalno-usługowej, wykonany jest w konstrukcji murowanej. Nad piwnicą strop typu Kleina, pozostałe stropy międzykondygnacyjne drewniane belkowe z pułapem z trzciny, schody wewnętrzne od parteru drewniane. Budynek IV kondygnacyjny (3 kondygnacje nadziemne i 1 podziemna), podpiwniczony, posiada dostęp do drogi publicznej- frontem przylega do chodnika ulicy Hołdunowskiej, od strony północnej do budynku, w którym znajdują się lokale usługowe. Ogólna ocena budynku - niska. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna, obiekty handlowe i szkoła. Dzielnica jest zagospodarowana i urządzona. Lokal składa się z sali sprzedaży, chłodni, zaplecza oraz wc. Wejście do lokalu bezpośrednio z chodnika ul. Hołdunowskiej. Udział lokalu w częściach wspólnych budynku i gruncie wynosi 0,1600. Lokal jest w stanie technicznym średnim i wymaga remontu. Posadzki są zniszczone i zużyte. Okładzina ścian z płytek ceramicznych zużyta wiekiem i jakością płytek. Pozostałe pomieszczenia chłodni i zaplecza czyste, niemniej wymagają odnowienia. Wydzielone pomieszczenie wc wymaga przebudowy. W stanie dobrym jest stolarka okienna i drzwiowa z PCV. Lokal wyposażony jest w instalacje wod-kan i elektryczną. Działka numer 3280/411 o pow. 0,0175 ha, oznaczona symbolem klasoużytku B - tereny mieszkaniowe, jednostka rejestrowa gruntów 676, identyfikator działki: 241403_1.0003.AR_2.3280/411, zabudowana budynkiem mieszkalnym 4-kondygnacyjnym (3 kondygnacje nadziemne i 1 podziemna) o numerze ewidencyjnym 568, o powierzchni zabudowy 152 m2, identyfikator budynku 241403_1.0003.568_BUD. W budynku znajduje się pięć odrębnych lokali. W dziale I-O księgi wieczystej KA1T/00019070/7 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33 wpisana jest działka oznaczona numerem geodezyjnym 3280/411, obręb Hołdunów, km. 2. Działy III i IV wolne są od wpisów. W dziale I-SP wpisane są uprawnienia wynikające z praw ujawnionych w działach III innych ksiąg wieczystych, tj. KA1T/00042068/0 i KA1T/00068137/3. W dziale III księgi wieczystej KA1T/00042068/0 wpisana jest nieodpłatna i na czas nieokreślony służebność gruntowa polegająca na prawie swobodnego przejazdu i przechodu pasem gruntu szerokości 5 m biegnącym wzdłuż południowej granicy działki nr 2845/411 do istniejącego budynku handlowego, a następnie w kierunku północnym do działki nr 2844/411 oraz po całej działce nr 2844/411 - na rzecz właścicieli nieruchomości składającej się z działki nr 3280/411 o obszarze 0,0175 ha, objętej księgą wieczystą nr KA1T/00019070/7. W dziale III księgi wieczystej KA1T/00068137/3 wpisana jest m.in. nieodpłatna i na czas nieokreślony służebność gruntowa polegająca na prawie swobodnego przejazdu i przechodu po całych działkach nr 2847/411, 3228/411 i 3191/411 - na rzecz właścicieli nieruchomości składającej się z działki nr 3280/411 o obszarze 0,0175 ha, objętej księgą wieczystą nr KA1T/00019070/7. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny uchwałą nr CCCXXII/09/02 z dnia 26 września 2002 r. (ze zmianami) nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym jako tereny wytwórczości do adaptacji i ewentualnej zmiany profilu działalności. Lokal może być zagospodarowany na podstawie decyzji ustalającej warunki zabudowy - wydanej na wniosek inwestora - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).

Cena wywoławcza nieruchomości: 91 000,00 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100),
w tym: 88 716,00 zł stanowi cenę lokalu usługowego, 
           2 284,00 zł stanowi cenę netto udziału w gruncie.           Do ceny gruntu osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług VAT według stawki 23%.

Wadium ustalone zostało na kwotę: 9 100,00 zł
(słownie: dziewięć tysięcy sto złotych 00/100)

Przetarg odbędzie się
w dniu 11 lipca 2014 r.
o godz. 10.00
 
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny
przy ul. Lędzińskiej 55.

Oględzin lokalu można dokonać w terminie: od dnia 30 czerwca 2014 r.  do dnia 4 lipca 2014 r., po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Wydziałem Geodezji... Urzędu Miasta Lędziny (II piętro, pok. 203-205).

Dotyczy wieczystego użytkowania gruntu:

  - Opłata pierwsza z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosić będzie 15 % ceny gruntu osiągniętej w przetargu (powiększonej o VAT). Pierwszą opłatę nabywca nieruchomości wnosi przed zawarciem umowy notarialnej. - Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu stanowią 1% ceny gruntu osiągniętej w przetargu (powiększonej o VAT). Opłaty roczne wnosi się przez cały okres wieczystego użytkowania w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok bez wezwania. - Okres trwania wieczystego użytkowania - 99 lat. - Aktualizacja opłaty rocznej - wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. Jeżeli wartość nieruchomości gruntowej na dzień aktualizacji opłaty rocznej byłaby niższa niż ustalona w drodze przetargu cena tej nieruchomości w dniu oddania jej w użytkowanie wieczyste, aktualizacji nie dokonuje się.

Nabywca lokalu po zawarciu aktu notarialnego kupna lokalu i współużytkowania wieczystego staje się uczestnikiem wspólnoty, do której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.).

Ustanowienie odrębnej własności lokali w domach wielolokalowych, wchodzących w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.).

Ogólne warunki w/w przetargu:

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 7 lipca 2014 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008 (konto depozytowe).

 • Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.

 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 • Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.

 • Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

 • Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.

 • Sprzedaż lokalu użytkowego zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 • Cała cena zbycia nieruchomości (tj. cena sprzedaży lokalu użytkowego + opłata pierwsza z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu) podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.

 • Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

 • W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

 • Organizator zbywa nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy z tytułu ewentualnej niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a prawnym nieruchomości.

 • Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami).

 • Udział w przetargu oznacza akceptację:

  - stanu prawnego nieruchomości będącej przedmiotem zbycia;

  - warunków przetargu zawartych w treści niniejszego ogłoszenia a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami).

  Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących dokumentów:


 • w przypadku osób fizycznych: dokument tożsamości;

 • w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 • w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualny (tzn. wydany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu) wypis z właściwego rejestru;

 • oryginał - lub potwierdzony notarialnie odpis - pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - za wyjątkiem zwolnień wymienionych w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. - podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu: Bank Spółdzielczy Tychy 96 8435 0004 0000 0000 6233 0006 (konto dochodowe).

  Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszone przetargi jedynie z ważnych powodów.


  Dodatkowych informacji na temat ogłoszonego przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203-205, 32/ 216-65-11 do -13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach pracy tut. Urzędu.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, opublikowane na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny - do dnia przetargu. Ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych tut. Urzędu www.ledziny.pl.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu.Kontakt w sprawie oferty

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203-205, 32/ 216-65-11 do -13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach pracy tut. Urzędu,
e-mail:
geodezja@ledziny.plPowiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools