polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3831302
 

Już wkrótce przetargi!


 
1cc462cdb3778a2f77ff17df764fa898.jpg
 

Data dodania: 2016-03-18 14:30:21drukuj

LĘDZINY - nieruchomość inwestycyjna o pow. 5,0050 ha, rejon ul. Zawiszy czarnego i S-1

Termin przetargu:

2016-05-24

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bieruńsko-Ledziński
Gmina: Lędziny
Adres: LĘDZINY, 43-143, ul. LĘDZIŃSKA 55

Sposób zagospodarowania:


zabudowa składowa, magazynowa


Szczegóły oferty:

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014 r. poz. 1490),

 


 

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA

 

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

 

 

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 5,0050 ha, stanowiącej własność Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, w rejonie drogi krajowej S – 1 i ul. Zawiszy Czarnego, z przeznaczeniem na cele zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lędziny.

 

Przedmiotowa nieruchomość obejmuje działki oznaczone numerami:

 

numer działki

powierzchnia działki (ha)

symbol i powierzchnia (ha) użytku

opis użytku

jednostka rejestrowa gruntów

412/15

1,0570

RV 1,0570

grunty orne

1575

413/15

1,3370

RV 1,3191

W 0,0179

grunty orne

rowy

2331

414/15

0,1130

RV 0,1130

grunty orne

1824

415/16

2,4980

RV 2,4310

W 0,0670

grunty orne

rowy

1575

 

o łącznej powierzchni 5,0050 ha, położone w Lędzinach, na karcie mapy 6, obręb Lędziny.

 

 

 

Działki nr 412/15, 414/15 i 415/16 zapisane w księdze wieczystej KA1T/00021882/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I-SP wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej i nie dotyczy zbywanej nieruchomości. W Dziale III wpisane są ograniczone prawa rzeczowe związane z innymi nieruchomościami nie dotyczące zbywanej nieruchomości. Ponadto wpisane jest ostrzeżenie o prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Tychach pod sygn. akt I NS 837/14 postępowaniu o ustanowienie służebności drogi koniecznej przez działki numer 2880/4 I 2881/4 zapisane w księdze wieczystej KA1T/00021882/9 na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w Lędzinach, stanowiącej działkę numer 440/82, dla której Sąd Rejonowy w Tychach prowadzi księgę wieczystą KA1T/00032729/9. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Działka nr 413/15 zapisana jest w księdze wieczystej KA1T/00051060/0 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. Działy I-SP, III i IV wolne od wpisów.

 

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest umową dzierżawy zawartą na czas oznaczony trzech lat, tj. do dnia 17 grudnia 2016 r.; przeznaczenie na cele upraw rolnych. Umowa dzierżawy wygasa z dniem 17 grudnia 2016 r. bądź zostanie rozwiązana w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.

 

 

 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w peryferyjnej części miasta, po północnej stronie drogi krajowej S-1 i na zachód od ulicy Zawiszy Czarnego. Teren nieruchomości jest płaski, porośnięty trawą, nieogrodzony, o nieregularnym kształcie, nieuzbrojony. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej opisane zostały w rozdziale 6 Uchwały Nr XXXVIII/240/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie drogi krajowej S-1. Przez grunty przebiega rów odwadniający grunty leśne i rolne.

 

 

 

Nieruchomość nie ma prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Odpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu pasem drogowym o szerokości 5 m ustanowiona zostanie na nieruchomości gruntowej, obejmującej działki o numerach: 9, 306/13, 305/12, 8, 970/7, 5, 971/7, 972/7, 208/4, 416/4, 204/4 i 590/3, dla których Sąd Rejonowy w Tychach Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste odpowiednio o numerach: KA1T/00012027/2 i KA1T/00001095/9 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę o numerze 412/15, dla której Sąd Rejonowy w Tychach Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KA1T/00021882/9, ustalonego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Właścicielowi gruntów, na których ustanowiona zostanie służebność, przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 49 786,00 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) netto, powiększone o należny podatek VAT, płatne rocznie z góry w terminie do 15 marca danego roku, corocznie zwaloryzowane o wskaźnik inflacji średniorocznej za rok poprzedni, podawany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub jego odpowiednika, w przypadku likwidacji GUS.

 

 

 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/240/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 listopada 2008 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolami:

 

 • 1PU - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej - dla działek nr 412/15, 413/15, 414/15 oraz

 • 1PU - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej i 4KDS - droga publiczna klasy ekspresowej wraz z węzłem drogowym - dla działki nr 415/16.

 

Przeznaczeniem podstawowym terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1PU jest produkcja, magazyny, składy oraz usługi logistyczne. Przeznaczeniem podstawowym terenu oznaczonego symbolem 4KDS jest obsługa komunikacyjna terenów objętych planem oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej miasta.

 

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 255 500,00 zł netto

 

(słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

 

 

 

Sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług wg obowiązującej stawki na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

 

 

Wadium ustalone zostało w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości i wynosi: 325 550,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

 

 

 

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się

 

w dniu 24 maja 2016 r. o godz. 1100

 

w sali nr 013 Urzędu Miasta w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 55.

 

 

 

Ogólne warunki przetargu:

 

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 18 maja 2016 r. poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: ING Bank Śląski SA Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239 (konto depozytowe) z dopiskiem w tytule wpłaty: wadium na nieruchomość o łącznej pow. 5,0050 ha (działki nr 412/15, 413/15, 414/15 i 415/16) położoną w Lędzinach w rejonie ul. Zawiszy Czarnego i S-1.

 • Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.

 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 • Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.

 • Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

 • Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.

 • Sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług wg obowiązującej stawki na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 • Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego UM Lędziny.

 • Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

 • Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów a także niwelacji i uporządkowania terenu.

 • W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

 • Organizator sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy z tytułu ewentualnej niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a prawnym nieruchomości.

 • Nabywca - we własny zakresie i na własny koszt - zleca uprawnionemu geodecie okazanie punktów granicznych bądź wznowienie granic nabytej nieruchomości.

 • Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt i we własnym zakresie wybudować węzeł drogowy zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Lędzinach, w rejonie drogi krajowej S – 1 i ul. Zawiszy Czarnego uchwalonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr XXXVIII/240/08 z dnia 27.11.2008r. Węzeł drogowy winien być wybudowany w porozumieniu i na warunkach określonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie. Wybudowane przez inwestora drogi, wynikające z parametrów i założeń planu miejscowego, po uzyskaniu pozwolenia na ich użytkowanie zostaną nieodpłatnie przekazane GDDKIA i będą stanowiły drogi publiczne w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych;

 • Oddanie do użytkowania planowanych inwestycji na terenie oznaczonym symbolem 1PU jest dopuszczalne po zapewnieniu skomunikowania z docelowego układu drogowego opisanego w planie jako tereny o symbolach 4KDS- droga publiczna klasy ekspresowej wraz z węzłem drogowym i 5KDZ- droga publiczna klasy zbiorczej.

 • Na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej, będącej przedmiotem przetargu, obejmującej działkę nr 412/15 zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu pasem gruntu szerokości 5 m, na nieruchomości gruntowej obejmującej działki o nr 9, 306/13, 305/12, 8, 970/7, 5, 971/7, 972/7, 208/4, 416/4, 204/4 i 590/3, dla których Sąd Rejonowy w Tychach Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste odpowiednio o numerach: KA1T/00012027/2 i KA1T/00001095/9 za wynagrodzeniem w wysokości 49 786,00 zł netto, powiększone o należny podatek VAT, płatne rocznie z góry w terminie do 15 marca danego roku, corocznie waloryzowane o wskaźnik inflacji średniorocznej za rok poprzedni, podawany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub jego odpowiednika, w przypadku likwidacji GUS.

 • Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).

 • Udział w przetargu oznacza akceptację:

 

 •  
  • stanu prawnego nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży;

  • warunków przetargu zawartych w treści niniejszego ogłoszenia a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 

 

 

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

 

 • w przypadku osób fizycznych: dokument tożsamości;

 • w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 • w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualny (tzn. wydany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu) wypis z właściwego rejestru;

 • oryginał - lub potwierdzony notarialnie odpis - pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - za wyjątkiem zwolnień wymienionych w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. - podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu: ING Bank Śląski SA Katowice 37 1050 1214 1000 0024 1111 9130 (konto dochodowe).

 

Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

 

Szczegółowych informacji na temat ogłoszonego przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203-205, 32/ 216-65-11 do -13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach pracy tut. Urzędu).

 

Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji w prasie, na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, publikacji oraz zamieszczeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny - do dnia przetargu.

 

Ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych tut. Urzędu www.ledziny.pl.

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, w prasie codziennej ogólnokrajowej.

 

 


 


 


 

 

 Kontakt w sprawie oferty

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203-205, 32/ 216-65-11 do -13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach pracy tut. Urzędu).Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools