polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3831272
 

Już wkrótce przetargi!


 
df1fff7fb66568889e50a7bb3e3d7746.jpg
 

Data dodania: 2016-03-25 12:40:26drukuj

LĘDZINY - nieruchomość inwestycyjna o pow. 5,8282 ha, rejon ul. Hołdunowskiej i S-1

Termin przetargu:

2016-06-01

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bieruńsko-Ledziński
Gmina: Lędziny
Adres: LĘ, 43-143, ul. LĘDZIŃSKA 55

Sposób zagospodarowania:


zabudowa składowa, magazynowa


Szczegóły oferty:

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA

 

 

 

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

 

na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej o całkowitej powierzchni 5,8282 ha, położonej w Lędzinach, województwie śląskim, powiecie bieruńsko-lędzińskim, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 1, w rejonie ul. Hołdunowskiej i drogi krajowej S-1, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją G.1167, składającej się z działek:

 

 

 

Nr działki

Opis użytku

Symbol użytku

Powierzchnia

w hektarach

2587/31

grunty orne

łąki trwałe

drogi

nieużytki

RV

ŁV

dr

N

0,2122

0,0220

0,0035

0,0360

2588/31

grunty orne

drogi

nieużytki

RV

dr

N

0,2195

0,0035

0,0120

2589/31

grunty orne

łąki trwałe

łąki trwałe

łąki trwałe

drogi

rowy

nieużytki

RV

ŁIV

ŁV

ŁVI

dr

W

N

1,3567

0,9214

0,9437

1,2925

0,1674

0,0345

0,6033

 

 

 

Własność w/w nieruchomości wpisana jest - na rzecz Gminy Lędziny - w księdze wieczystej KA1T/00039163/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach, ul. Budowlanych 33, Wydział V Ksiąg Wieczystych. W Dziale I-SP wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w Dziale III innej księgi wieczystej - prawo służebności gruntowej nie dotyczące nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Działy III i IV wolne są od wpisów. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

 

Nieruchomość położona jest w północno-wschodniej części miasta Lędziny, w rejonie drogi krajowej S-1 i ul. Hołdunowskiej. Posiada kształt zbliżony do trójkąta. Od północy przylega do drogi publicznej biegnącej równolegle do drogi krajowej, komunikującej tereny przemysłowe z ul. Hołdunowską, od wschodu grunt ogranicza skarpa czynnego nasypu kolejowego, od południa przylega do gruntów z bocznicą kolejową KWK „Ziemowit”, od zachodu sąsiaduje z gruntami niezabudowanymi o przeznaczeniu przemysłowym. Dojazd do nieruchomości odbywa się od ul. Hołdunowskiej drogą publiczną klasy dojazdowej (symbol planu KDD1/2) o nawierzchni gruntowej utwardzonej kruszywem, żwirem i żużlem, biegnącą wzdłuż drogi krajowej S-1, zakończoną pętlą do zawracania. Nieruchomość jest nieuzbrojona, częściowo ogrodzona ogrodzeniem z płyt betonowych prefabrykowanych, porośnięta trawą oraz drzewami i krzakami samosiejkami. Według ustaleń planu miejscowego przyłącza wody i kanalizacji są możliwe z ul. Gwarków, zaś energia elektryczna możliwa jest z istniejącej stacji transformatorowej w ul. Hołdunowskiej, po wybudowaniu nowej stacji transformatorowej. Szczegółowe warunki zasilania należy uzyskać od dostawców mediów.

 

Przez nieruchomość – w kierunku północ-południe - przebiega rów otwarty. Na terenie nieruchomości są miejsca utwardzone kamieniami i kruszywem, zwałki ziemi i skupiska gruzu. Dla celów inwestycyjnych wymagane jest uzyskanie danych o warunkach geologiczno-górniczych.

 

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr LXII/421/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., który wyznacza następujące przeznaczenie:

 

- działka nr 2587/31- teren drogi wewnętrznej, symbol planu KDW. Przeznaczeniem podstawowym jest obsługa komunikacyjna. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

 

- działka nr 2588/31 - teren zieleni izolacyjnej, symbol planu ZI. Przeznaczeniem podstawowym jest zieleń izolacyjna. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

 

- działka nr 2589/31 - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, symbol planu PU. Przeznaczeniem podstawowym są:

 

1) obiekty produkcyjne, składy i magazyny z zakazem lokalizacji:

 

a) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w myśl obowiązujących przepisów,

 

b) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w myśl obowiązujących przepisów, obejmujących:

 

 • instalacje do przetwarzania lub przechowywania odpadów promieniotwórczych,

 • instalacje do wytłaczania eksplozyjnego,

 

 • instalacje do produkcji betonu, cementu i wapna,

 • instalacje do produkcji mas bitumicznych,

 • instalacje do czyszczenia, odtłuszczania lub farbowania włókien lub materiałów włókienniczych,

 • instalacje do garbowania lub uszlachetniania skór,

 • instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych,

 • instalacje do spopielania zwłok - krematoria,

 • instalacje do odzysku odpadów i unieszkodliwiania odpadów, w tym składowiska odpadów,

 

c) produkcji i przetwórstwa materiałów ropopochodnych,

 

d) baz transportowo-spedycyjnych,

 

2) zabudowa usługowa i handel z zakazem lokalizacji:

 

a) handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,

 

b) usług zdrowia i oświaty,

 

3) miejsca postojowe.

 

Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje zaplecze biurowo-socjalne, zieleń urządzoną, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz zbiorniki retencyjne i zbiorniki p.poż.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 23 lutego 2016 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 250 000,00 złotych

 

(słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

 

 

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług według obowiązującej stawki na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

 

 

Wadium ustalone zostało na kwotę 425 000,00 zł

 

(słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

 

 

 

 

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się

 

w dniu 1 czerwca 2016 r. o godz. 11.00

 

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

 

 

 

Ogólne warunki przetargu:

 

 

 

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 25 maja 2016 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: ING Bank Śląski SA Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239 (konto depozytowe) z dopiskiem w tytule wpłaty: wadium - II przetarg na sprzedaż nieruchomości o łącznej pow. 5,8282 ha, rejon ul. Hołdunowskiej i S-1.

 • Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.

 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 • Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.

 • Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

 • Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.

 • Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, według obowiązującej stawki.

 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 • Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego UM Lędziny.

 • Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

 • Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów a także niwelacji i uporządkowania terenu.

 • W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

 • Organizator sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy z tytułu ewentualnej niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a prawnym nieruchomości.

 • Nabywca - we własny zakresie i na własny koszt - zleca uprawnionemu geodecie okazanie punktów granicznych bądź wznowienie granic nabytej nieruchomości.

 • Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).

 • Udział w przetargu oznacza akceptację:

  - stanu prawnego nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży;

 • - warunków przetargu zawartych w treści niniejszego ogłoszenia a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 

 

 

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

 

 

 

 • w przypadku osób fizycznych: dokument tożsamości;

 • w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 • w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualny (tzn. wydany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu) wypis z właściwego rejestru;

 • oryginał - lub potwierdzony notarialnie odpis - pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - za wyjątkiem zwolnień wymienionych w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. - podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu: ING Bank Śląski SA Katowice 37 1050 1214 1000 0024 1111 9130 (konto dochodowe).

 

 

 

Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

 

 

 

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203-205, 32/ 216-65-11 do -13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach pracy tut. Urzędu).

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, publikacji na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny - do dnia przetargu.

 

 

 

Ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych tut. Urzędu www.ledziny.pl.

 

 

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, w prasie codziennej ogólnokrajowej.

 

 

 Kontakt w sprawie oferty

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203-205, 32/ 216-65-11 do -13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach pracy tut. Urzędu).Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools