polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3825085
 

Już wkrótce przetargi!


 
68424921ef9f9c051de9698da25b9f59.jpg
 

Data dodania: 2012-08-30 14:39:28drukuj

LĘDZINY - Nieruchomość usługowa 0,7757 ha

Termin przetargu:

2013-06-19

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bieruńsko-Ledziński
Gmina: Lędziny
Adres: Lędziny, 43-143, ul. Hołdunowska 1A

Sposób zagospodarowania:


usługi,
handel i usługi,
hotele i gastronomia


Szczegóły oferty:

 BURMISTRZ  MIASTA  LĘDZINY  OGŁASZA

PIĄTY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

                                              

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości usługowej o całkowitej pow. 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, powiecie bieruńsko-lędzińskim, województwie śląskim, obrębie geodezyjnym Lędziny, k.m. 4, przy ul. Hołdunowskiej, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 2110, o użytku Bi, składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha, zapisanych w księdze wieczystej KA1T/00039324/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach, ul. Budowlanych 33, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

W dziale II księgi wieczystej prawo własności wpisane jest na rzecz Skarbu Państwa, natomiast  prawo użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Lędziny. Działy III i IV wolne są od wpisów.

Nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

Działki nr 2625/157, 2549/157 i 2626/157 położone są w Lędzinach przy drodze powiatowej ul. Hołdunowskiej, w centralnej strefie miasta, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy usługowej, zabudowy magazynowo-handlowo-usługowej, targowiska miejskiego, pawilonów handlowych  i usługowych, zabudowy mieszkaniowej oraz torów kolejowych. Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość posiada kształt nieregularny, zbliżony do dwóch figur geometrycznych trapezu i prostokąta przyległych do siebie podstawami. Od północy przylega do gruntów niezabudowanych, od zachodu do torów kolejowych i zabudowy mieszkaniowej z usługami, od wschodu do nieruchomości zabudowanych obiektami usługowo-handlowymi i budynkiem mieszkalnym, od południa do drogi publicznej ul. Hołdunowskiej. Warunki zjazdu z ul. Hołdunowskiej należy uzgodnić z Powiatowym Zarządem Dróg w Bieruniu. Nieruchomość od strony południowej porośnięta jest około 50 drzewami liściastymi w luźnym rozstawie, mających wpływ na zagospodarowanie działek. Pozostała część wynosząca około 2/3 powierzchni porośnięta jest pojedynczymi krzakami samosiejkami, która po wycięciu stanowi powierzchnię nadającą się do zabudowy obiektem zgodnie z planem miejscowym.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr XXXVIII/222/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. przedmiotowe działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem 3U - teren zabudowy usługowej. Przeznaczeniem podstawowym terenów oznaczonych symbolem 3U są usługi i działalności gospodarcze typu: handel detaliczny, hurtowy, rzemiosło, wytwórczość, usługi prowadzone w obiektach typu biurowego, inne usługi za wyjątkiem stacji paliw, baz transportowych, gromadzenia i przetwarzania odpadów, złomu, zużytych pojazdów, maszyn i innych urządzeń. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje wewnętrzną obsługę komunikacyjną, czasowe miejsca postojowe, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

Plan miejscowy jako parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określa m.in. podstawową formę zabudowy - zabudowę wolnostojącą, wysokość budynków           max. do 12 m, wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki max. 70%.   

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości zostały przeprowadzone  w następujących terminach: I przetarg - 28 października 2011 r., II przetarg - 27 marca 2012 r., III przetarg - 10 lipca 2012 r., IV przetarg - 30 października 2012 r. Powyższe przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

  

     Cena wywoławcza wynosi 560.000,00 zł netto                  (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
   Wadium ustalone zostało na kwotę   28.000,00 zł           (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100).

 

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 19 czerwca 2013 r. o godz. 12.00

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

 
Ogólne warunki przetargu:
·          Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 13 czerwca 2013 r. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008.
·          Z
a potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się datę  uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.
·         
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
·         
Wadium wniesione  w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.            
·          Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu  umowy sprzedaży.
Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.

·         
Do ceny nieruchomości wylicytowanej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek  od towarów i usług według stawki 23%.
·         
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
·         
Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego UM Lędziny.
·         
Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów, a także niwelacji i uporządkowania terenu.
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami).

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu przedkładają  Komisji Przetargowej:

·       dowód wniesienia wadium (oryginał),

·      oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem zbycia,  co do którego nie wnosi zastrzeżeń,

·         oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści niniejszego ogłoszenia a także Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) oraz ich akceptacji,

·          w przypadku osób fizycznych - dokument tożsamości,

·           w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną      działalnością gospodarczą - dokument tożsamości oraz oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,

·       w przypadku osób prawnych, spółek oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających   osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej podmiot,

·         pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osób reprezentujących oferentów.

 

   

 Kontakt w sprawie oferty

Urząd Miasta Lędziny
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego  tel. +48 32 216 65 11 do 13 wew. 136, 120, 
fax +48 32 216 65 08

Zadaj pytanie dotyczące tej oferty

Imię i nazwisko
E-mail
Zapytanie


Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:


Przybliżona lokalizacja:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools