polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3824705
 

Już wkrótce przetargi!


 
3c6520d93cd85c9d9fa1a6239d176ef6.jpg
 

Data dodania: 2014-04-02 07:20:28drukuj

LĘDZINY - nieruchomość usługowa o pow. 0,7757 ha

Termin przetargu:

2014-06-04

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bieruńsko-Ledziński
Gmina: Lędziny
Adres: Lędziny, 43-143, ul. Lędzińska 55

Sposób zagospodarowania:


handel i usługi


Szczegóły oferty:

 

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości usługowej o całkowitej pow. 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, powiecie bieruńsko-lędzińskim, województwie śląskim, obrębie geodezyjnym Lędziny, k.m. 4, przy ul. Hołdunowskiej, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 2110, o użytku Bi, składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha, zapisanych w księdze wieczystej KA1T/00039324/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach, ul. Budowlanych 33, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

W dziale II księgi wieczystej prawo własności wpisane jest na rzecz Skarbu Państwa, natomiast prawo użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Lędziny. Działy III i IV wolne są od wpisów.

Nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

Działki nr 2625/157, 2549/157 i 2626/157 położone są w Lędzinach przy drodze powiatowej ul. Hołdunowskiej, w centralnej strefie miasta, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy usługowej, zabudowy magazynowo-handlowo-usługowej, targowiska miejskiego, pawilonów handlowych i usługowych, zabudowy mieszkaniowej oraz torów kolejowych. Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość posiada kształt nieregularny, zbliżony do dwóch figur geometrycznych trapezu i prostokąta przyległych do siebie podstawami. Od północy przylega do gruntów niezabudowanych, od zachodu do torów kolejowych i zabudowy mieszkaniowej z usługami, od wschodu do nieruchomości zabudowanych obiektami usługowo-handlowymi i budynkiem mieszkalnym, od południa do drogi publicznej ul. Hołdunowskiej. Warunki zjazdu z ul. Hołdunowskiej należy uzgodnić z Powiatowym Zarządem Dróg w Bieruniu. Nieruchomość od strony południowej porośnięta jest około 50 drzewami liściastymi w luźnym rozstawie, mających wpływ na zagospodarowanie działek. Pozostała część wynosząca około 2/3 powierzchni porośnięta jest pojedynczymi krzakami samosiejkami, która po wycięciu stanowi powierzchnię nadającą się do zabudowy obiektem zgodnie z planem miejscowym.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr XXXVIII/222/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. przedmiotowe działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem 3U – teren zabudowy usługowej. Przeznaczeniem podstawowym terenów oznaczonych symbolem 3U są usługi i działalności gospodarcze typu: handel detaliczny, hurtowy, rzemiosło, wytwórczość, usługi prowadzone w obiektach typu biurowego, inne usługi za wyjątkiem stacji paliw, baz transportowych, gromadzenia i przetwarzania odpadów, złomu, zużytych pojazdów, maszyn i innych urządzeń. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje wewnętrzną obsługę komunikacyjną, czasowe miejsca postojowe, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

Plan miejscowy jako parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określa m.in. podstawową formę zabudowy - zabudowę wolnostojącą, wysokość budynków max. do 12 m, wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki max. 70%.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 6 grudnia 2013 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 520 000,00 zł netto
(słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Wadium ustalone zostało na kwotę
52 000,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości
odbędzie się
w dniu 4 czerwca 2014 r. o godz. 12.00
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.


Ogólne warunki przetargu:

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 29 maja 2014 r. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008.

 • Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.

 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 • Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.

 • Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

 • Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.

 • Do ceny nieruchomości wylicytowanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT według stawki 23%, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 • Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego UM Lędziny.

 • Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

 • Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów a także niwelacji i uporządkowania terenu.

 • W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

 • Organizator sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy z tytułu ewentualnej niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a prawnym nieruchomości.

 • Nabywca - we własnym zakresie i na własny koszt - zleca uprawnionemu geodecie okazanie punktów granicznych bądź wznowienie granic nabytej nieruchomości.

 • Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami).


  Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących dokumentów:


 • dowód wniesienia wadium (oryginał),

 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, co do którego oferent nie wnosi zastrzeżeń,

 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści niniejszego ogłoszenia a także Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) oraz ich akceptacji,

 • w przypadku osób fizycznych: dokument tożsamości,

 • w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

 • w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualny wypis z właściwego rejestru, oryginał - lub potwierdzony notrialnie odpis - pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika.


Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowych informacji na temat warunków w/w przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, pok. 203-205, tel. (32) 21-66-511 wew. 135, 120, 136 lub 128 w godzinach pracy Urzędu.

Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny - do dnia przetargu.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, w prasie codziennej ogólnokrajowej.

 

 

 

 

 Kontakt w sprawie oferty

Urząd Miasta Lędziny
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, pok. 203-205, tel. (32) 21-66-511 wew. 135, 120, 136 lub 128.
e-mail: geodezja@ledziny.plPowiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools