polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3830758
 

Już wkrótce przetargi!


 
e948f4081f2fb95a8e9ad87b941360f7.png
 

Data dodania: 2015-11-04 14:43:36drukuj

LĘDZINY - przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki przy ul. Betonowej

Termin przetargu:

2015-12-09

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bieruńsko-Ledziński
Gmina: Lędziny
Adres: l, 43-143, ul. LĘDZIŃSKA 55

Sposób zagospodarowania:


inne


Szczegóły oferty:

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, Województwo Śląskie, Powiat Bieruńsko-Lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2 przy ul. Betonowej, oznaczonej jako działka numer 3381/170 o powierzchni 0,0072 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej pod pozycją 676, symbol użytku B (tereny mieszkaniowe).

 

Własność powyższej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej KA1T/00019070/7 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I-SP wpisane są uprawnienia wynikające z praw ujawnionych w dziale III innych ksiąg wieczystych - nie dotyczące działki nr 3381/170. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów. Zapisy Działu I-SP przeniesione zostaną do księgi wieczystej nabywcy nieruchomości. Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

 

Nieruchomość położona jest w północnej części Miasta Lędziny, w rejonie ul. Betonowej, w otoczeniu istniejącej zabudowy jednorodzinnej z lat 70-tych. W niedalekim sąsiedztwie działki znajdują się pojedyncze obiekty handlowo-usługowe, szkoła, kościoły, cmentarz. Działka 3381/170 posiada kształt prostokąta o szerokości ok. 4 m, jest zagospodarowana zielenią. Od północy i od wschodu działka przylega do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, od zachodu i południa do działek niezabudowanych i urządzonych zielenią. Przez działkę w kierunku północ-południe przebiega przewód podziemny gazowy. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.

 

W/w nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26 września 2002 r. (z późn. zm.), przedmiotowa działka zlokalizowana jest na terenach mieszkaniowo-usługowych o niskiej intensywności zabudowy - do adaptacji. Działka przeznaczona jest na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Realizacja inwestycji - na przedmiotowej nieruchomości - wymaga uzyskania Decyzji ustalającej warunki zabudowy, wydanej na wniosek inwestora.

 

Cechy geometryczne, powierzchnia działki oraz brak dostępu do drogi publicznej uniemożliwiają jej racjonalne zagospodarowanie. Zagospodarowanie zbywanej działki z nieruchomościami przyległymi stwarza możliwość inwestycyjną. Z uwagi na powyższe sprzedaż działki 3381/170 następuje w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli bądź użytkowników wieczystych nieruchomości do niej przyległych oznaczonych numerami: 2432/170 oraz 3137/170, w celu poprawy warunków ich zagospodarowania.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 6 700,00 złotych

 

(słownie: sześć tysięcy siedemset złotych 00/100).

 

 

 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

 

 

Wadium ustalone zostało na kwotę: 670,00 złotych

 

(słownie: sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100).

 

 

 

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się

 

w dniu 9 grudnia 2015 r. o godz. 11.00

 

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

 

Ogólne warunki przetargu:

 

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 3 grudnia 2015 r. poprzez dokonanie wpłaty w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: ING Bank Śląski SA Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239 (konto depozytowe) z dopiskiem w tytule wpłaty: wadium na działkę numer 3381/170 o powierzchni 72 m2 położoną w Lędzinach przy ul. Betonowej.

 • Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.

 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 • Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

 • Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.

 • Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 • Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego UM Lędziny.

 • Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

 • Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów a także niwelacji i uporządkowania terenu.

 • W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

 • Organizator sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy z tytułu ewentualnej niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a prawnym nieruchomości.

 • Nabywca - we własnym zakresie i na własny koszt - zleca uprawnionemu geodecie okazanie punktów granicznych bądź wznowienie granic nabytej nieruchomości.

 • Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).

 • Udział w przetargu oznacza akceptację:

 

 •  
  • stanu prawnego nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży;

  • warunków przetargu zawartych w treści niniejszego ogłoszenia a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 

 

 

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są złożyć w Wydziale Geodezji… Urzędu Miasta Lędziny (pok. 203-205) do dnia 3 grudnia 2015 r.:

 

 

 

 • pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu,

 • kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium,

 • dokument potwierdzający prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przyległej do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, tj. aktualny (wydany nie później niż trzy miesiące przed terminem przetargu) odpis księgi wieczystej wydany przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach lub wydruk elektroniczny księgi wieczystej pobrany ze strony internetowej ekw.ms.gov.pl - opatrzony własnoręcznym podpisem, datą oraz klauzulą o treści „Jestem świadom-y/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

 

 

Lista osób zakwalifikowanych przez Komisję Przetargową do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 oraz opublikowana na stronie internetowej www.ledziny.pl w dniu 7 grudnia 2015 r.

 

Przetarg na zbycie powyższej nieruchomości odbędzie się chociażby zakwalifikowano tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

 

 

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

 

 • w przypadku osób fizycznych: dokument tożsamości;

 • w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 • w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualny (tzn. wydany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu) wypis z właściwego rejestru;

 

oryginał - lub potwierdzony notarialnie odpis - pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - za wyjątkiem zwolnień wymienionych w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. - podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu: ING Bank Śląski SA Katowice 37 1050 1214 1000 0024 1111 9130 (konto dochodowe).

 

 

 

Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

 

 

 

Szczegółowych informacji na temat ogłoszonego przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203-205, 32/ 216-65-11 do -13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach pracy tut. Urzędu).

 

Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, publikacji na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny - do dnia przetargu.

 

Ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych tut. Urzędu www.ledziny.pl.

 Kontakt w sprawie oferty

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203-205, 32/ 216-65-11 do -13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach pracy tut. Urzędu).Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools