polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3830761
 

Już wkrótce przetargi!


 
df1fff7fb66568889e50a7bb3e3d7746.jpg
 

Data dodania: 2015-01-30 14:46:09drukuj

LĘDZINY - SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ, ul. EKONOMICZNA 6

Termin przetargu:

2015-03-09

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bieruńsko-Ledziński
Gmina: Lędziny
Adres: LĘDZINY, 43-143, ul. LĘDZIŃSKA 55

Sposób zagospodarowania:


budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne


Szczegóły oferty:

 

 

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA

 

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości położonej w Lędzinach, Województwo Śląskie, Powiat Bieruńsko-Lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, ul. Ekonomiczna 6. Jednostka rejestrowa gruntów 811.

Nieruchomość składa się z niżej wymienionych działek:

 

numer działki

powierzchnia nieruchomości

symbol użytku

powierzchnia użytku

opis użytku

1575/210 1557/214

0,0693 ha
0,0006 ha

B
B

0,0693 ha
0,0006 ha
0,0699 ha

tereny mieszkaniowe
tereny mieszkaniowe

Zgodnie z kartoteką budynku na działce nr 1575/210 zlokalizowane są: budynek mieszkalny o numerze identyfikacyjnym 241403_1.0003.275_BUD o powierzchni zabudowy 65 m2 oraz budynek inny niemieszkalny o numerze identyfikacyjnym 241403_1.0003.276_BUD o powierzchni zabudowy 13 m2.

Przedmiotowa nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KA1T/00027757/6 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W Dziale I-SP wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej - nie dotyczące nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

Nieruchomość położona jest w północnej części Miasta Lędziny, przy skrzyżowaniu ulic Ekonomicznej i Grunwaldzkiej - dróg publicznych gminnych, posiadających nawierzchnię asfaltową. Najbliższe sąsiedztwo stanowi istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (osiedle „domków fińskich”) oraz obiekty handlowo-usługowe. Odległość do centrum handlowo-usługowego, szkół, targowiska miejskiego, ośrodka zdrowia oraz przystanków komunikacji miejskiej wynosi od około 300 m do 500 m. Działki nr 1575/210 i 1557/214 o łącznej pow. 0,0699 ha są częściowo ogrodzone. Nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta, porośnięta jest trawą, chwastami i pojedynczymi krzakami. Na terenie działki znajduje się altana drewniana w bardzo złym stanie technicznym. Na działce nr 1575/210 zlokalizowany jest budynek mieszkalny typu „domek fiński” w całości podpiwniczony, z poddaszem użytkowym z dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej. Program budynku: parter - 2 pokoje, kuchnia, przedpokój ze schodami zabiegowymi na poddasze, wc pod schodami. Na poddaszu: 2 pokoje, przedpokój. Wejście do piwnicy na zewnątrz budynku obudowane ściankami z cegły i przykryte dachem jednospadowym drewnianym krytym papą. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 76,65 m2. Budynek wykonany został w technologii mieszanej. Ściany piwnic z cegły pełnej na zaprawie cementowej, ściany parteru - szkielet drewniany obudowany dwustronnie deskami, ocieplony matami, od zewnątrz obłożony płytami z eternitu. Stan techniczny budynku jest zły, kwalifikujący go do rozbiórki.

W/w nieruchomość objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr XLVIII/362/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego pod poz. 2608 z dnia 2 maja 2014 r., zgodnie z którym zlokalizowana jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - symbol planu 18 MN.

Oględzin nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można dokonać w dniach: od 23 lutego 2015 r. do 3 marca 2015 r. po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin z Wydziałem Geodezji.... UM Lędziny.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 80 000,00 zł

(słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

 

Wadium ustalone zostało na kwotę 8 000,00 zł

(słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości

odbędzie się w dniu 9 marca 2015 r. o godz. 11.00

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

 

 

Ogólne warunki w/w przetargu:

 

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 3 marca 2015 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: ING Bank Śląski SA Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239 (konto depozytowe) z dopiskiem w tytule wpłaty: wadium na nieruchomość zabudowaną DF, położoną w Lędzinach przy ul. Ekonomicznej 6.

 • Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.

 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 • Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.

 • Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

 • Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.

 • Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 • Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.

 • Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

 • Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów a także niwelacji i uporządkowania terenu.

 • W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

 • Organizator sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy z tytułu ewentualnej niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a prawnym nieruchomości.

 • Nabywca - we własny zakresie i na własny koszt - zleca uprawnionemu geodecie okazanie punktów granicznych bądź wznowienie granic nabytej nieruchomości.

 • Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).

 • Udział w przetargu oznacza akceptację:

- stanu prawnego nieruchomości będącej przedmiotem zbycia;

- warunków przetargu zawartych w treści niniejszego ogłoszenia a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami).

 

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

 

 • w przypadku osób fizycznych: dokument tożsamości;

 • w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 • w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualny (tzn. wydany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu) wypis z właściwego rejestru;

 • oryginał - lub potwierdzony notarialnie odpis - pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - za wyjątkiem zwolnień wymienionych w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. - podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu: ING Bank Śląski SA Katowice 37 1050 1214 1000 0024 1111 9130 (konto dochodowe).

 

Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

 

Dodatkowych informacji na temat ogłoszonych przetargów udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203-205, 32/ 216-65-11 do -13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach pracy tut. Urzędu).

 

Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, publikacji na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny - do dnia przetargu.

 

Ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych tut. Urzędu www.ledziny.pl.

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontakt w sprawie oferty

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203-205, 32/ 216-65-11 do -13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach pracy tut. Urzędu).Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools