polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3819743
 

Już wkrótce przetargi!


 
df1fff7fb66568889e50a7bb3e3d7746.jpg
 

Data dodania: 2014-10-24 08:57:38drukuj

LĘDZINY - sprzedaż działek w rejonie ul. Zawiszy Czarnego

Termin przetargu:

2014-11-25

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bieruńsko-Ledziński
Gmina: Lędziny
Adres: Lędziny, 43-143, ul. Lędzińska 55

Sposób zagospodarowania:


inne


Szczegóły oferty:

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA

PIERWSZE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

 1. na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, Województwo Śląskie, Powiat Bieruńsko-Lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0004, Lędziny, arkusz mapy 4 w rejonie ul. Zawiszy Czarnego, oznaczonej jako działka numer 2760/25 o powierzchni 0,0128 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku: Ps IV (pastwiska trwałe) - 0,0108 ha, W (rowy) - 0,0020 ha.

Nieruchomość położona jest w zachodniej części Miasta Lędziny. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, grunty rolne porośnięte krzewami i drzewami liściastymi samosiejkami. Odległość od ścisłego centrum miasta zabudowanego obiektami administracyjno-handlowo-usługowymi wynosi około 3 km. Ulica Zawiszy Czarnego stanowiąca drogę powiatową, w kierunku południowym łączy się z ul. Wygody, która łączy Miasto Lędziny z Miastem Tychy. Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta, położona jest w II linii zabudowy ul. Zawiszy Czarnego i przylega bezpośrednio do działki 2109/25 zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 43 przy ul. Zawiszy Czarnego oraz gruntów niezabudowanych, gruntów rolnych, przez które przebiega wodociąg Ø 600 - własność Elektrowni Łaziska - odprowadzający wody ze zbiorników wodnych Kopalni ”Ziemowit" do Elektrowni Łaziska. Od południa graniczy z ogrodem urządzonym na działce numer 1615/25, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Zawiszy Czarnego 41. Działka 2760/25 jest zagospodarowana: na działce urządzony jest trawnik, rosną drzewa owocowe i krzewy ozdobne. Przedmiotowa działka jest nieuzbrojona. Uzbrojenie ogólnomiejskie przebiega w ulicy Zawiszy Czarnego. Ulica Zawiszy Czarnego posiada nawierzchnię asfaltową oraz chodnik.

 

 1. na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, Województwo Śląskie, Powiat Bieruńsko-Lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0004, Lędziny, arkusz mapy 4 w rejonie ul. Zawiszy Czarnego, oznaczonej jako działka numer 2761/25 o powierzchni 0,0139 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku Ps IV (pastwiska trwałe) - 0,0117 ha, W (rowy) - 0,0022 ha.

Nieruchomość położona jest w zachodniej części Miasta Lędziny. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, grunty rolne porośnięte krzewami i drzewami liściastymi samosiejkami. Odległość od ścisłego centrum miasta zabudowanego obiektami administracyjno-handlowo-usługowymi wynosi około 3 km. Ulica Zawiszy Czarnego stanowiąca drogę powiatową, w kierunku południowym łączy się z ul. Wygody, która łączy Miasto Lędziny z Miastem Tychy. Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta, położona jest w II linii zabudowy ul. Zawiszy Czarnego i przylega bezpośrednio do działki 2110/25 zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 45 przy ul. Zawiszy Czarnego oraz gruntów niezabudowanych, gruntów rolnych, przez które przebiega wodociąg Ø 600 - własność Elektrowni Łaziska - odprowadzający wody ze zbiorników wodnych Kopalni ”Ziemowit" do Elektrowni Łaziska. Działka 2761/25 jest zagospodarowana: na działce urządzony jest trawnik, rosną krzewy ozdobne. Przedmiotowa działka jest nieuzbrojona. Uzbrojenie ogólnomiejskie przebiega w ulicy Zawiszy Czarnego. Ulica Zawiszy Czarnego posiada nawierzchnię asfaltową oraz chodnik.

 

 1. na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, Województwo Śląskie, Powiat Bieruńsko-Lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0004, Lędziny, arkusz mapy 4 w rejonie ul. Zawiszy Czarnego, oznaczonej jako działka numer 2762/25 o powierzchni 0,0148 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku Ps IV (pastwiska trwałe) - 0,0125 ha, W (rowy) - 0,0023 ha.

Nieruchomość położona jest w zachodniej części Miasta Lędziny. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, grunty rolne porośnięte krzewami i drzewami liściastymi samosiejkami. Odległość od ścisłego centrum miasta zabudowanego obiektami administracyjno-handlowo-usługowymi wynosi około 3 km. Ulica Zawiszy Czarnego stanowiąca drogę powiatową, w kierunku południowym łączy się z ul. Wygody, która łączy Miasto Lędziny z Miastem Tychy. Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta, położona jest w II linii zabudowy ul. Zawiszy Czarnego i przylega bezpośrednio do działki 2111/25 zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 47 przy ul. Zawiszy Czarnego oraz gruntów niezabudowanych, gruntów rolnych, przez które przebiega wodociąg Ø 600 - własność Elektrowni Łaziska - odprowadzający wody ze zbiorników wodnych Kopalni ”Ziemowit" do Elektrowni Łaziska. Działka 2762/25 porośnięta jest drzewami i krzewami liściastymi - samosiejkami. Przedmiotowa działka jest nieuzbrojona. Uzbrojenie ogólnomiejskie przebiega w ulicy Zawiszy Czarnego. Ulica Zawiszy Czarnego posiada nawierzchnię asfaltową oraz chodnik.

 

Własność powyższych nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej Nr KA1T/00021882/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I-SP wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej (prawo drogi), które nie dotyczy zbywanych nieruchomości. W dziale III wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością i nie dotyczy zbywanych nieruchomości. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Nieruchomości nie są przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

 

Przedmiotowe nieruchomości nie są objęta planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późn. zm.), zlokalizowane są na terenach mieszkaniowo-usługowych o niskiej intensywności zabudowy - do adaptacji.

 

Realizacja inwestycji - na przedmiotowych działkach - wymaga uzyskania Decyzji ustalającej warunki zabudowy, wydanej na wniosek inwestora.

Cena wywoławcza nieruchomości:

9 700,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100) - dla działki 2760/25 o pow. 128 m2,

10 600,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćset złotych 00/0100) - dla działki 2761/25 o pow. 139 m2,

11 300,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy trzysta złotych 00/100) - dla działki 2762/25 o pow. 148 m2.

Wadium ustalone zostało na kwotę:

970,00 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00/100) – dla działki 2860/25,

1 060,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt złotych 00/100) – dla działki 2861/25,

1 130,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto trzydzieści złotych 00/100) – dla działki 2862/25.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości odbędą się
w dniu 25 listopada 2014 r.

o godz. 11.00 – na sprzedaż działki 2760/25 o pow. 128 m2
o godz. 11.30 – na sprzedaż działki 2761/25 o pow. 139 m2
o godz. 12.00 – na sprzedaż działki 2762/25 o pow. 148 m2
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Ogólne warunki w/w przetargów:

 • Warunkiem przystąpienia do każdego z przetargów jest wniesienie wadium -w pieniądzu - w terminie do dnia 19 listopada 2014 r. (z oznaczeniem nieruchomości, na którą wadium jest wnoszone) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008 (konto depozytowe) z dopiskiem w tytule wpłaty: wadium na działkę numer ..... o powierzchni .... położonej w Lędzinach, rejon ul. Zawiszy Czarnego.

 • Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.

 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 • Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.

 • Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

 • Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.

 • Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 • Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.

 • Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

 • Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów a także niwelacji i uporządkowania terenu.

 • W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

 • Organizator sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy z tytułu ewentualnej niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a prawnym nieruchomości.

 • Nabywca - we własny zakresie i na własny koszt - zleca uprawnionemu geodecie okazanie punktów granicznych bądź wznowienie granic nabytej nieruchomości.

 • Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).

 • Udział w każdym z ogłoszonych przetargów oznacza akceptację:

- stanu prawnego nieruchomości będącej przedmiotem zbycia;

- warunków przetargu zawartych w treści niniejszego ogłoszenia a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami).

 

Przed otwarciem każdego z przetargów uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

 

 • w przypadku osób fizycznych: dokument tożsamości;

 • w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 • w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualny (tzn. wydany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu) wypis z właściwego rejestru;

 • oryginał - lub potwierdzony notarialnie odpis - pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - za wyjątkiem zwolnień wymienionych w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. - podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu: Bank Spółdzielczy Tychy 96 8435 0004 0000 0000 6233 0006 (konto dochodowe).

 

Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszone przetargi jedynie z ważnych powodów.

 

Dodatkowych informacji na temat ogłoszonych przetargów udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203-205, 32/ 216-65-11 do -13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach pracy tut. Urzędu).

 

Ogłoszenie o przetargach podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, opublikowaniu na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny - do dnia przetargu.

 

Ponadto informację o ogłoszeniu przetargów podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych tut. Urzędu www.ledziny.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontakt w sprawie oferty

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203-205, 32/ 216-65-11 do -13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach pracy tut. Urzędu).Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2019
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools