polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3833050
 

Już wkrótce przetargi!


 
2400f9fc210ab4f9c88227306584ad78.jpg
 

Data dodania: 2015-03-30 17:41:57drukuj

LĘDZINY - sprzedaż działki przy ul. Kopalnianej

Termin przetargu:

2015-05-05

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bieruńsko-Ledziński
Gmina: Lędziny
Adres: LĘDZINY, 43-143, ul. LĘDZIŃSKA 55

Sposób zagospodarowania:


inne


Szczegóły oferty:

 

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA

 

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, Województwo Śląskie, Powiat Bieruńsko-Lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny obręb ewidencyjny 0004, Lędziny, arkusz mapy 5 przy ul. Kopalnianej, oznaczonej jako działka numer 2879/4 o powierzchni 0,0022 ha, zapisanej w ewidencji gruntów pod pozycją rejestrową gruntów G.1575, symbol użytku: B (tereny mieszkaniowe).

 

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest na obrzeżach strefy śródmiejskiej miasta Lędziny, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz terenu zabudowanego obiektami Kopalni Węgla Kamiennego „Ziemowit”, w tym bocznicy kolejowej. Pozostałe sąsiedztwo działki to grunty rolne, dalej zbiorniki wód kopalnianych KWK „Ziemowit”. Ulica Kopalniana łączy się z ulicą Oficerską. Odległość od centrum miasta, zabudowanego obiektami administracyjno-handlowo-usługowymi poprzez ulice Oficerską i Ułańską wynosi około 2 km. Działka numer 2879/4 jest nieuzbrojona i posiada kształt zbliżony do trójkąta. Od strony zachodniej przylega do pasa drogowego ul. Kopalnianej, od wschodu przylega do ogrodzenia nieruchomości składającej się z działki numer 1432/82, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, od południa do działki niezabudowanej numer 2880/4. Spłaszczony wierzchołek działki usytuowany jest w kierunku północnym i graniczy z działką numer 2878/4 zabudowaną budynkiem garażu. Wzdłuż zachodniej granicy działki oraz przez jej teren, od strony południowej przebiega sieć wodociągowa. Pozostałe uzbrojenie ogólnomiejskie przebiega w ul. Kopalnianej. W ramach ”Projektu uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny” - w ulicy Kopalnianej - wykonana została kanalizacja.

 

Własność przedmiotowej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej Nr KA1T/00021882/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I-SP wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej i nie dotyczy zbywanej nieruchomości. W dziale III wpisane są obciążenia, które nie dotyczą nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością). Ponadto w dziale III w/w księgi wieczystej wpisane jest ostrzeżenie o prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Tychach pod sygn. akt I Ns 837/14 postępowaniu z wniosku Urszuli Konieczny o ustanowienie służebności drogi koniecznej przez stanowiące opisaną w księdze wieczystej Nr KA1T/00021882/9 nieruchomości: działki o numerach geodezyjnych 2880/4 i 2881/4 na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w Lędzinach, stanowiącej działkę numer 440/82, dla której Sąd Rejonowy w Tychach prowadzi księgę wieczystą Nr KA1T/00032729/9. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Zapisy działu I-SP oraz działu III w/w księgi wieczystej zostaną przeniesione do księgi wieczystej nabywcy nieruchomości.

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późn. zm.), zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym jako tereny mieszkaniowo-usługowe o niskiej intensywności zabudowy - do adaptacji.

Realizacja inwestycji - na przedmiotowej działce - wymaga uzyskania Decyzji ustalającej warunki zabudowy, wydanej na wniosek inwestora.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został w dniu 12 stycznia 2015 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1 450,00 zł

(słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100)

Wadium ustalone zostało na kwotę: 145,00 zł

(słownie: sto czterdzieści pięć złotych 00/100).

Przetarg odbędzie się w dniu 5 maja 2015 r. o godz. 11.00

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

 

Ogólne warunki w/w przetargu:

 

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 28 kwietnia 2015 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: ING Bank Śląski SA Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239 (konto depozytowe) z dopiskiem w tytule wpłaty: wadium na działkę numer 2879/4 o powierzchni 22 m2, położoną w Lędzinach przy ul. Kopalnianej.

 • Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.

 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 • Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.

 • Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

 • Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.

 • Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 • Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.

 • Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

 • Nabywca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnego, dla zamierzonej inwestycji, uzbrojenia technicznego i uzyskania we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów a także niwelacji i uporządkowania terenu.

 • W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

 • Organizator sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy z tytułu ewentualnej niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a prawnym nieruchomości.

 • Nabywca - we własny zakresie i na własny koszt - zleca uprawnionemu geodecie okazanie punktów granicznych bądź wznowienie granic nabytej nieruchomości.

 • Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).

 • Udział w przetargu oznacza akceptację:

- stanu prawnego nieruchomości będącej przedmiotem zbycia;

- warunków przetargu zawartych w treści niniejszego ogłoszenia a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami).

 

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

 

 • w przypadku osób fizycznych: dokument tożsamości;

 • w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 • w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualny (tzn. wydany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu) wypis z właściwego rejestru;

 • oryginał - lub potwierdzony notarialnie odpis - pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - za wyjątkiem zwolnień wymienionych w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. - podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu: ING Bank Śląski SA Katowice 37 1050 1214 1000 0024 1111 9130 (konto dochodowe).

 

Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

 

Szczegółowych informacji na temat ogłoszonego przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203-205, 32/ 216-65-11 do -13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach pracy tut. Urzędu).

 

Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, opublikowaniu na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny - do dnia przetargu.

 

Ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych tut. Urzędu www.ledziny.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontakt w sprawie oferty

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (II piętro, pok. 203-205, 32/ 216-65-11 do -13 wew. 135, 120, 136, 128 w godzinach pracy tut. Urzędu).Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools