polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3831276
 

Już wkrótce przetargi!


 
a42be2494395b0f564c3f061609d08d1.jpg
 

Data dodania: 2013-12-20 12:17:17drukuj

Nieruchomość położona przy ul. Hołdunowskiej, zabudowana budynkiem dawnej izby porodowej

Termin przetargu:

2014-02-28

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bieruńsko-Ledziński
Gmina: Lędziny
Adres: Lędziny, 43-143, ul. Hołdunowska 70

Sposób zagospodarowania:


inne


Szczegóły oferty:

 

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY OGŁASZA

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lędzinach, powiecie bieruńsko-lędzińskim, województwie śląskim, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb 0003 Hołdunów, karta mapy 2, ul. Hołdunowska 70, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją G.676, składającej się z n/w działek:

Numer działki  Symbol użytku      Opis użytku    Pow.działki

2829/163
             Bi       inne tereny zabudowane  0,0618 ha,
3357/164             B        tereny mieszkaniowe       0,0291 ha,
3355/163             B        tereny mieszkaniowe       0,0172 ha 
 
Na działce nr 2829/163 zlokalizowany jest budynek o numerze ewidencyjnym 675, o powierzchni zabudowy 176 m2, trzykondygnacyjny (dwie kondygnacje nadziemne, jedna kondygnacja podziemna), o funkcji: budynki szpitali i zakładów opieki medycznej.

Własność nieruchomości wpisana jest - na rzecz Gminy Lędziny - w księgach wieczystych KA1T/00054064/9, KA1T/00019070/7, prowadzonych przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I-SP księgi wieczystej KA1T/00054064/9 wpisane są uprawnienia wynikające z praw ujawnionych w dziale III innej księgi wieczystej dotyczące innych nieruchomości. Działy III i IV wolne są od wpisów. W dziale I-SP księgi wieczystej KA1T/00019070/7 wpisane są uprawnienia wynikające z praw ujawnionych w dziale III innych ksiąg wieczystych nie dotyczące przedmiotowej nieruchomości. Działy III i IV wolne są od wpisów. Nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

Nieruchomość składająca się z działek nr 2829/163, 3357/164 
i 3355/163 o łącznej powierzchni 1081 m
2, zabudowana jest budynkiem dawnej izby porodowej o powierzchni użytkowej 359,5 m2 i kubaturze 1 732,9 m3. Budynek dwukondygnacyjny w całości podpiwniczony, murowany z dachem konstrukcji drewnianej krytym blachą trapezową. Otoczenie nieruchomości stanowią obiekty usługowe, handlowe, szkoła oraz zabudowa jedno- i wielorodzinna. Nieruchomość położona jest przy skrzyżowaniu ulic publicznych: Hołdunowskiej (droga powiatowa) i Palmowej (droga gminna), uzbrojona jest w sieci: wodociągową, energetyczną, gazową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny uchwałą nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r.(ze zmianami) nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym jako tereny usług wolnostojących - do adaptacji.

Ni
eruchomość może być zagospodarowana na podstawie decyzji o warunkach zabudowy wydanej na wniosek inwestora. Z uwagi na ujęcie nieruchomości w Gminnej Ewidencji Zabytków istnieje obowiązek uzgodnienia przez organ architektoniczno-budowlany z organem konserwatorskim decyzji o warunkach zabudowy oraz uzgadniania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę.

 

        Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 420 000,00
        (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów  
i usług na podstawie 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wadium ustalone zostało na kwotę 42 000,00 zł
(słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100).

 

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się

w dniu 28 lutego 2014 r. o godz. 10.00

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

 

Ogólne warunki przetargu:

 

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 24 lutego 2014 r. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: Bank Spółdzielczy Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008.

 • Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.

 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 • Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży.

 • Cena wywoławcza nie zawiera podatku oraz innych opłat.

 • Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 • Cała cena sprzedaży zbywanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego UM Lędziny.

 • Osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości (koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz wpisów w księdze wieczystej).

 • Nabywca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt niezbędnych - dla zamierzonej inwestycji - uzgodnień i pozwoleń.

 • W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zamierzoną inwestycją, Gmina Lędziny nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

 • Cudzoziemcy nabywają nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami).

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

 

 • dowód wniesienia wadium (oryginał),

 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem zbycia, co do których oferent nie wnosi zastrzeżeń,

 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści niniejszego ogłoszenia a także Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) oraz ich akceptacji,

 • w przypadku osób fizycznych - dokument tożsamości,

 • w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

 • w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualny wypis z właściwego rejestru, oryginał - lub potwierdzony notarialnie odpis - pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika.

 

Burmistrz Miasta Lędziny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

 

Dodatkowych informacji na temat warunków w/w przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, pok. 203-205, tel. (32) 216-65-11 do -13 wew. 120, 135, 136, 128 w godzinach pracy Urzędu.

 

Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, a ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta, a także na stronach internetowych www.ledziny.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej - do dnia przetargu.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, w prasie codziennej ogólnokrajowej.Kontakt w sprawie oferty

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego, pok. 203-205, tel. (32) 216-65-11 do -13 wew. 120, 135, 136, 128 w godzinach pracy Urzędu.

 Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:


Przybliżona lokalizacja:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools