polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3831272
 

Już wkrótce przetargi!


 
efb2dd78b0695036def542aff3cd405f.jpg
 

Data dodania: 2012-11-02 11:35:09drukuj

nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Mazowieckiej, Św. Macieja w Kołobrzegu

Termin przetargu:

2013-01-18

Lokalizacja:

Województwo: zachodnio-pomorskie
Powiat: kołobrzeski
Gmina: Kołobrzeg (miasto)
Adres: Kołobrzeg, 78-100, ul. Św. Macieja

Sposób zagospodarowania:


budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne


Szczegóły oferty:

III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ul. Mazowiecka, Świętego Macieja

 

Kołobrzeg, 26 października 2012 roku

GN.6840.1.2.2011.II                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                             

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2010 roku Nr  102, poz. 651 z późn.zm./ i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U z 2004 roku nr 207, poz.2108 z późn. zm./ oraz uchwały NR X/124/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lipca 2011 r., 

 
PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Kołobrzegu

Położenie i opis nieruchomości : ul. Mazowiecka, Świętego Macieja  

Oznaczenie geodezyjne –

Nr działek - 175/42 obr. 11; 122/1 obr. 18

Nr KW KO1L/00031787/1

Powierzchnia w hektarach - 0,6183; 1,1454 - łącznie 1,7637


Opis nieruchomości
Nieruchomość zabudowana 2 halami magazynowymi jednokondygnacyjnymi: hala o powierzchni  zabudowy 1043,10 m2 i kubaturze 5.215 m3 – obiekt przeznaczony do rozbiórki; hala o  powierzchni  zabudowy 572,25 m2 i kubaturze 2.861 m3 – obiekt przeznaczony do rozbiórki.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania miasta Kołobrzeg  „5 – Trzebiatowska” działki leżą w terenie oznaczonym symbolem MW33 - przeznaczenie podstawowe: ; przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające): usługi nieuciążliwe w parterach budynków, takie jak: handel, gastronomia, usługi ogólne oraz nieuciążliwe rzemiosło, o powierzchni sprzedaży do 200 m2.


Forma zbycia nieruchomości
– własność.

Cena wywoławcza w zł 3.471.300,- brutto. Sprzedaż działek zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT

Wadium w zł - 400.000,-

Postąpienie minimalne w zł – 34.720,-     


1.     Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości przeprowadzono w dniu 09 marca 2012 roku z ceną wywoławczą 5.510.000,- zł brutto. Drugi przetarg przeprowadzono w dniu 07 września 2012 r. z ceną wywoławczą 3.857.000,- zł brutto.

2.     Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

3.     Nieruchomość położona jest w strefie ochrony uzdrowiskowej „C”, na terenie górniczym „Kołobrzeg” i obszarze górniczym „Kołobrzeg II”, w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski”.

4.     Przez teren nieruchomości przebiegają sieci instalacji energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i telefonicznej, zasilające budynki posadowione na przedmiotowych działkach. Zmiana ich przebiegu może nastąpić wyłącznie w porozumieniu i za zgodą właściciela instalacji, staraniem i na koszt Nabywcy działki.

5.     Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska”, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24.12.2008 r., Nr 107, poz. 2598, działki położone są na terenie oznaczonym symbolem MW33 o przeznaczeniu podstawowym: pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i przeznaczeniu dopuszczalnym (uzupełniającym): pod usługi nieuciążliwe w parterach budynków, takie jak: handel, gastronomia, usługi ogólne oraz nieuciążliwe rzemiosło, o powierzchni sprzedaży do 200 m2. Plan ustala min. zasady zagospodarowania terenu: maksymalna powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30% powierzchni działki, z zachowaniem istniejących wartościowych drzew i krzewów, procentowy udział terenów zielonych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, zakaz lokalizowania działalności hurtowej i produkcyjnej, zakaz lokalizacji nowych wolnostojących budynków pomocniczych, gospodarczych i garażowych; warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków mieszkalnych: do 4 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, maksymalna wysokość budynku do 15,5 m, dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 1,5 m ponad poziomem terenu.

6.     Nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapoznać się z istniejącym stanem prawnym, technicznym, sposobem zagospodarowania oraz stanem faktycznym nabywanej nieruchomości; przeznaczeniem nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg; posadowionymi na nieruchomościach sieciami, urządzeniami i infrastrukturą techniczną, w szczególności ograniczającymi lub mającymi wpływ na możliwości zagospodarowania nabywanych nieruchomości.

7.     Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. 

8.     Termin zagospodarowania nieruchomości: 24 miesiące na rozpoczęcie, za które uważa się wybudowanie fundamentów budynku i 48 miesięcy na zakończenie zagospodarowania, za które uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, licząc od dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność.

9.     Obowiązek zagospodarowania nieruchomości zbywanej na własność w terminach podanych w przetargu zostanie zabezpieczony w następujący sposób:

·       w umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg prawo jej odkupu na okres 5 lat /art.593 k.c./ w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nierucho­mości,

·       w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości nabywca zobowią­zany jest do zapłaty kar umownych w wysokości :

A/    10% ceny nabycia za przekroczenie terminu do 1 roku,

B/    20% ceny nabycia za przekroczenie terminów powyżej 1 roku,

C/    20% ceny nabycia za każdy następny rok przekroczenia terminów. 

Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki kaucyjnej w kwocie równej 10% ceny sprzedaży nieruchomości.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 stycznia 2013 roku

 w sali  konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzegu, ul. Ratuszowa  13 o godzinie 11.00

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek Gminy Miasto Kołobrzeg w Banku Handlowym S.A. 82103012630000000090201085 do dnia 14 stycznia 2013 r. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie dzień  wpływu  pieniędzy na rachunek Sprzedającego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu na podany powyżej rachunek bankowy. Przedstawiciele osób fizycznych lub prawnych winni przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo  uprawniające do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu - warunkiem jest podanie numeru rachunku, na jaki powinno być zwrócone wadium. O terminie umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od zamknięcia przetargu. Koszty umowy ponosi Nabywca. Przewidywany termin podpisania aktu notarialnego – do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości, można uzyskać w Urzę­dzie Miasta Kołobrzegu ul. Ratuszowa 13, pokój 303, inspektor Ewa Pyjek,  tel. 94 35 515 62 lub e-mail: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl. Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na internetowej stronie Miasta Kołobrzeg pod adresem www.kolobrzeg.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

 

Opracował: Ewa Pyjek
inspektor ds. sprzedaży i promocji nieruchomości
tel.: +48 94 35 51 562.


Foto


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Opracował: Ewa Pyjek
inspektor ds. sprzedaży i promocji nieruchomości
tel.: +48 94 35 51 562.Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools