polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3831271
 

Już wkrótce przetargi!


 
996cb3925ec4084669526d5c6637095a.jpg
 

Data dodania: 2012-11-02 11:40:56drukuj

nieruchomość przeznaczona pod usłgi, biura przy ul. Gdańskiej w Kołobrzegu

Termin przetargu:

2012-12-07

Lokalizacja:

Województwo: zachodnio-pomorskie
Powiat: kołobrzeski
Gmina: Kołobrzeg (miasto)
Adres: Kołobrzeg, 78-100, ul. Gdańska

Sposób zagospodarowania:


handel i usługi


Szczegóły oferty:

III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ul. Gdańskiej.

GN.II.72241-1/10/09                  

Kołobrzeg,  25 października 2012 r.

                 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości /Dz.U z 2004 roku nr 207, poz.2108 z późn. zm./ oraz uchwały Rady Miasta Kołobrzeg nr XLII/569/10

 
PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Kołobrzegu

 • Położenie i opis nieruchomości - ul. Gdańska
 • Oznaczenie geodezyjne -
  • Nr działki735
  • Nr obrębu - 9
 • Nr KWKW  KO1L/00011566/0
 • Powierzchnia w hektarach -  0,0353
 • Opis nieruchomościNieruchomość niezabudowana, narożna, posiada kształt nieregularny, z przebiegającą pod powierzchnią gruntu instalacją energetyczną i kanalizacyjną, położona w terenie w pełni uzbrojonym, w południowo-zachodniej części miasta - osiedle domków jednorodzinnych Radzikowo.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennegoW miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka leży w terenie oznaczonym symbolem U35 – funkcja podstawowa: pod wolnostojące obiekty usługowe, gastronomiczne i handlowe o powierzchni sprzedaży do 100 m2; funkcja dopuszczalna(uzupełniająca): pod usługi biurowe; oraz w części symbolem E3 pod tereny elektroenergetyki.
 • Forma zbycia nieruchomości - własność
 • Cena wywoławcza w zł 39.700,- brutto (w tym podatek VAT w wysokości 23%)
 • Wadium w zł - 4.000,-  
 • Postąpienie minimalne w zł400,-

1.     Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 13 lipca 2012 r. z ceną wywoławczą w wysokości  62.000,- zł brutto. Drugi przetarg przeprowadzono w dniu 21 września 2012 r. z ceną wywoławczą 49.600,- zł brutto.

2.     Przez teren działki przebiega podziemna sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 mm - należąca do MWiK Kołobrzeg sp. z o.o. oraz kilka sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia - należących do ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ewentualna zmiana ich przebiegu nastąpić może za zgodą właściciela urządzeń, staraniem i na koszt Nabywcy działki.

3.     Sprzedający ustanowi na rzecz Miejskich Wodociągów i Kanalizacja Kołobrzeg spółki z o.o. ul. Artyleryjska 3, służebność przesyłu za jednorazowym wynagrodzeniem, na czas nie określony, polegającą na prawie posadowienia i korzystania z istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej DN 200 mm zgodnie z przeznaczeniem i według właściwości, jak również do wejścia i wjazdu na teren nieruchomości z zamiarem badania stanu technicznego w/w urządzenia jego konserwacji oraz prac związanych z eksploatacją sieci, w tym związanych z usuwaniem awarii oraz udrożnieniami kanałów. Powyższe czynności dokonywane będą za wiedzą i w porozumieniu z każdoczesnym właścicielem nieruchomości i nie będą mogły powodować pogorszenia warunków korzystania z nieruchomości, jak również znajdujących się na niej urządzeń, obiektów, elementów architektury, nasadzeń i ogólnie rozumianego porządku. Ustanowiona służebność przesyłu zobowiązywać będzie każdoczesnego właściciela nieruchomości do tego, aby nie dokonywał trwałych nasadzeń drzew i krzewów itp. w pasie o szerokości 1 m na rurociągach i wzdłuż rurociągów sieci. Oświadczenie Sprzedającego o ustanowieniu służebności wraz z wnioskiem o wpis w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości nr 735 obr. 9 zostanie złożone przed lub jednocześnie z zawarciem umowy sprzedaży działki.

4.     Nabywca działki, w chwili zawarcia umowy sprzedaży, ustanowi na rzecz ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku nieodpłatną służebność gruntową przechodu i przejazdu przez działkę nr 735 obr. 9, umożliwiającą dostęp do stacji transformatorowej znajdującej się na działce nr 736 obr. 9, w celu jej obsługi. Odpowiednie zapisy wraz z wnioskiem o wpis w księdze wieczystej zostaną ujęte w umowie sprzedaży nieruchomości nr  735 obr. 9.

5.     Zgodnie z mpzp części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska”, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 24.12.2008 r., Nr 107, poz. 2598 działka położona w obszarze oznaczonym symbolami: E3 pod tereny elektroenergetyki i U35 – funkcja podstawowa: pod wolnostojące obiekty usługowe, gastronomiczne i handlowe o powierzchni sprzedaży do 100 m2; funkcja dopuszczalna(uzupełniająca): pod usługi biurowe. Dla obszaru U35 plan ustala zasady zagospodarowania terenu, w tym m.in. określa maksymalną powierzchnię zabudowy 30% powierzchni działki. Zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30% powierzchni działki, z zachowaniem istniejących wartościowych drzew i krzewów, procentowy udział terenów zielonych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, zakaz lokalizowania działalności hurtowej i produkcyjnej, zakaz lokalizacji nowych wolnostojących budynków pomocniczych, gospodarczych i garażowych. Warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków usługowych: do 1 kondygnacji naziemnej, bez podpiwniczenia, maksymalna wysokość budynku do 9,0 m, dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 0,5 m ponad poziomem terenu.

6.     Nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapoznać się z istniejącym stanem prawnym, technicznym, sposobem zagospodarowania oraz stanem faktycznym nabywanej nieruchomości; przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg; ewentualnie posadowionymi na nieruchomości sieciami, urządzeniami i infrastrukturą techniczną, w szczególności ograniczającymi lub mającymi wpływ na możliwości zagospodarowania nabywanej nieruchomości.

7.     Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie prawnym i faktycznym zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

8.     Termin zagospodarowania nieruchomości: 18 miesiące na rozpoczęcie zagospodarowania nieruchomości, za które uważa się wybudowanie fundamentów budynku i 36 miesięcy na zakończenie zagospodarowania nieruchomości, za które uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym, licząc od dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność.

9.     Obowiązek zagospodarowania nieruchomości zbywanej na własność w terminach podanych w przetargu zostanie zabezpieczony w następujący sposób:

·       w umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone na rzecz Miasta Kołobrzeg prawo jej odkupu na okres 5 lat /art.593 k.c./ w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nierucho­mości,

·       w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości nabywca zobowią­zany jest do zapłaty kar umownych w wysokości :

A/    10% ceny nabycia za przekroczenie terminu do 1 roku,

B/    20% ceny nabycia za przekroczenie terminów powyżej 1 roku,

C/    20% ceny nabycia za każdy następny rok przekroczenia terminów. 

Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki kaucyjnej w kwocie równej 10% ceny sprzedaży nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 07 grudnia 2012 roku

 w sali  konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzegu, ul. Ratuszowa  13 o godzinie 11.00

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Miasto Kołobrzeg w Banku Handlowym S.A. 82103012630000000090201085 do dnia 03 grudnia 2012 roku. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie dzień  wpływu  pieniędzy na rachunek Sprzedającego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu na podany powyżej rachunek bankowy. Przedstawiciele osób fizycznych lub prawnych winni przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo  uprawniające do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu - warunkiem jest podanie numeru rachunku, na jaki powinno być zwrócone wadium. O terminie umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od zamknięcia przetargu. Koszty umowy ponosi Nabywca. Przewidywany termin podpisania aktu notarialnego – do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości, można uzyskać w Urzę­dzie Miasta Kołobrzegu ul. Ratuszowa 13, pokój 303, inspektor Ewa Pyjek,  tel. 94 35 515 62 lub e-mail: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl. Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na internetowej stronie Miasta Kołobrzeg pod adresem www.kolobrzeg.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

 

Opracował: Ewa Pyjek
inspektor ds. sprzedaży i promocji nieruchomości
tel.: +48 94 35 51 562.


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Opracował: Ewa Pyjek
inspektor ds. sprzedaży i promocji nieruchomości
tel.: +48 94 35 51 562.Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools