polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3831270
 

Już wkrótce przetargi!


 
68424921ef9f9c051de9698da25b9f59.jpg
 

Data dodania: 2012-11-02 11:38:27drukuj

nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Jasnej w Kołobrzegu

Termin przetargu:

2012-12-07

Lokalizacja:

Województwo: zachodnio-pomorskie
Powiat: kołobrzeski
Gmina: Kołobrzeg (miasto)
Adres: Kołobrzeg, 78-100, ul. Jasna

Sposób zagospodarowania:


budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne


Szczegóły oferty:

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ul. Jasnej.

GN.II.72241-1/8/01                                                                                                                                                                         Kołobrzeg,  25 października 2012 roku

 

               

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. Nr 102 z 2010 roku, poz. 651 z późn. zm./ i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości  /Dz.U z 2004 roku Nr 207, poz.2108 z późn. zm./ oraz uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XLIV/450/01 z dnia 06 listopada 2001 r.,

 
PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Kołobrzegu

§         Położenie i opis nieruchomości ul. Jasna

§         Oznaczenie geodezyjne -

 •  
  • Nr działki89/4
  • Nr obrębu - 18
 • Nr KWKO1L/00011855/3
 • Powierzchnia w hektarach -  0,0529
 • Opis nieruchomościNieruchomość niezabudowana, położona w strefie pośredniej miasta, w terenie w pełni uzbrojonym, jest działką środkową, posiada kształt regularny. W najbliższym sąsiedztwie zabudowa jednorodzinna i usługowa.  Na działce występują pojedyncze drzewa owocowe.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennegoDziałka leży w terenie oznaczonym w mpzp. symbolem MN23 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolnostojącą, przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające: dopuszcza się działalność usługową lub gospodarczą o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
 • Forma zbycia nieruchomości - własność
 • Cena wywoławcza w zł 95.000,- brutto (w tym podatek VAT w wysokości 23%)
 • Wadium w zł - 10.000,-
 • Postąpienie minimalne w zł950,-  

1.     Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 21 września 2012 r. z ceną wywoławczą 135.000,- zł brutto.

2.     Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

3.     Nieruchomość leży przy drodze utwardzonej, ale nie ma bezpośredniego zjazdu. Lokalizacja zjazdu na działkę z ul. Jasnej wymagać będzie sporządzenie dokumentacji projektowej zgodnie z przewidzianymi normami i prawem budowlanym oraz uzyskania zgody zarządcy drogi tj. Prezydenta Miasta Kołobrzeg. Wykonanie zjazdu możliwe będzie tylko i wyłącznie w sposób nie ingerujący w dotychczas wykonaną nawierzchnię. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni skutkować będą koniecznością ich naprawy przez Nabywcę.

4.     Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska”, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24.12.2008 r., Nr 107, poz. 2598, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN23 i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wolnostojącą, z dopuszczeniem działalności usługowej lub gospodarczej o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Plan ustala min. zasady zagospodarowania terenu, w tym określa maksymalną powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni działki, zabudowę w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki, z zachowaniem istniejących wartościowych drzew i krzewów, procentowy udział terenów zielonych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, lokalizację garaży i pomieszczeń gospodarczych wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego lub dobudowanych do niego we frontowej linii zabudowy, z dopuszczeniem lokalizacji wolnostojących obiektów zlokalizowanych w tylnej części działki, wysokość budynków mieszkalnych do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia, maksymalną wysokość budynku do 12,0 m, dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 1 m ponad poziomem terenu, maksymalną powierzchnię zabudowy obiektów garażowych jedno lub dwustanowiskowych do 45 m2, ustala możliwość sytuowania obiektów garażowych na styku dwóch działek, pod warunkiem zblokowania z podobnym obiektem na działce sąsiedniej, dopuszcza możliwość lokalizacji budynków gospodarczych, przy zachowaniu parametrów jak dla budynku garażowego.

5.     Nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapoznać się z istniejącym stanem prawnym, technicznym, sposobem zagospodarowania oraz stanem faktycznym nabywanej nieruchomości; przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg; ewentualnie posadowionymi na nieruchomości sieciami, urządzeniami i infrastrukturą techniczną, w szczególności ograniczającymi lub mającymi wpływ na możliwości zagospodarowania nabywanej nieruchomości.

6.     Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie prawnym i faktycznym zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

7.     Termin zagospodarowania nieruchomości: 18 miesięcy na rozpoczęcie, za które uważa się wybudowanie fundamentów budynku i 36 miesięcy na zakończenie zagospodarowania nieruchomości, za które uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, licząc od dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność.

8.     Obowiązek zagospodarowania nieruchomości zbywanej na własność w terminach podanych w przetargu zostanie zabezpieczony w następujący sposób:

·       w umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone na rzecz Miasta Kołobrzeg prawo jej odkupu na okres 5 lat /art.593 k.c./ w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nierucho­mości,

·       w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości nabywca zobowią­zany jest do zapłaty kar umownych w wysokości :

A/    10% ceny nabycia za przekroczenie terminu do 1 roku,

B/    20% ceny nabycia za przekroczenie terminów powyżej 1 roku,

C/    20% ceny nabycia za każdy następny rok przekroczenia terminów. 

Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki kaucyjnej w kwocie równej 10% ceny sprzedaży nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 07 grudnia 2012 roku

 w sali  konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzegu, ul. Ratuszowa  13 o godzinie 11.00

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Miasto Kołobrzeg w Banku Handlowym S.A. 82103012630000000090201085 do dnia 03 grudnia 2012 roku. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie dzień  wpływu  pieniędzy na rachunek Sprzedającego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu na podany powyżej rachunek bankowy. Przedstawiciele osób fizycznych i prawnych winni przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo  uprawniające do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu - warunkiem jest podanie numeru rachunku, na jaki powinno być zwrócone wadium. O terminie umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od zamknięcia przetargu. Koszty umowy ponosi nabywca. Przewidywany termin podpisania aktu notarialnego – do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości, można uzyskać w Urzę­dzie Miasta Kołobrzegu ul. Ratuszowa 13, pokój 303, inspektor Ewa Pyjek,  tel. 94 35 515 62 lub e-mail: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl. Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na internetowej stronie Miasta Kołobrzeg pod adresem www.kolobrzeg.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

 

 

Opracowała: Ewa Pyjek
inspektor ds. sprzedaży i promocji nieruchomości
tel.: +48 94 35 51 562.                               


Foto


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Opracowała: Ewa Pyjek
inspektor ds. sprzedaży i promocji nieruchomości
tel.: +48 94 35 51 562.  Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools