polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3861998
 

Już wkrótce przetargi!


 
68424921ef9f9c051de9698da25b9f59.jpg
 

Data dodania: 2018-10-15 09:14:32drukuj

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Topola w granicach działki nr 442/7

Termin przetargu:

2018-12-20

Lokalizacja:

Województwo: dolnośląskie
Powiat: ząbkowicki
Gmina: Kamieniec Ząbkowicki
Adres: Topola, 57-230

Sposób zagospodarowania:


sport i rekreacja,
turystyka


Szczegóły oferty:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

         Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie przepisów ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony (I przetarg odbył się w dniu 20 września 2018 r.) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamieniec Ząbkowicki. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, która była ujęta w wykazie wywieszonym na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie przez okres 21 dni tj. od dnia 25 maja 2018 r. do dnia 15 czerwca 2018 r. a informację o wywieszeniu wykazu umieszczono w gazecie lokalnej, na stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń w sołectwie Topola.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI:

 

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Topola w granicach działki nr 442/7 o pow. 5.7962 ha, poz. rej. G. 216, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy
w Ząbkowicach Śląskich prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW SW1Z/00065596/8.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „U5.4” o funkcji podstawowej: tereny zabudowy usługowej – usługi turystyki i rekreacji.

Przez teren działki przebiega obszar zieleni wewnętrznej wyłączony z lokalizacji zabudowy oraz granica obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej. Nieruchomość zlokalizowana jest bezpośrednio przy zbiorniku wodnym „Topola”.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 786.840,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści złotych) + podatek VAT w obowiązującej wysokości.

Minimalne postąpienie wynosi7.870,00 (słownie: siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych).

Wadium wynosi – 78.690,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu oraz spełniają inne wymienione warunki. W przypadku     wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu     nieruchomości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży   nieruchomości jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych, pod rygorem utraty wadium.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 

1.      Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy
w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 13 grudnia 2018 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

2.      Okazanie dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.

3.      Złożenie przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

4.      Złożenie przed przetargiem aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, umowy spółki, aktualnej listy wspólników dla osób prawnych.

5.      Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.

 

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć przewodniczącemu komisji przed otwarciem przetargu.

 

Osoby przystępujące do przetargu znają stan prawny nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Przekazanie nieruchomości nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej. Oznaczenia użytków rolnych przyjęte są wg danych z ewidencji gruntów i w razie potrzeby ich aktualizacja odbywa się za staraniem i na koszt nabywcy.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi
w szczególności niestawienie się uczestnika który przetarg wygrał w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży .

Wyklucza się możliwość dokonywania płatności należności jakimikolwiek wierzytelnościami.

Osoba ustalona na nabywcę zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Koszty umowy notarialnej
i wpisu własności do księgi wieczystej ponosi nabywca. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

________________________________________________________________

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy
w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 74/8162-016 lub 8162-029.

 

 

 

 

 

 

 


FotoKontakt w sprawie oferty

Sylwia Słoma

Podinspektor d/s obrotu nieruchomościami

tel. 748162029Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:


Przybliżona lokalizacja:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2022
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN