polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3862002
 

Już wkrótce przetargi!


 
2c2bb40634cc0083032997bcf3edeafa.jpg
 

Data dodania: 2018-07-12 11:04:01drukuj

Nieruchomość położona w obrębie Chałupki w granicach działki nr 290/8

Termin przetargu:

2018-08-28

Lokalizacja:

Województwo: dolnośląskie
Powiat: ząbkowicki
Gmina: Kamieniec Ząbkowicki
Adres: Chałupki, 57-220

Sposób zagospodarowania:


zagospodarowanie terenów zielonych,
zabudowa składowa, magazynowa


Szczegóły oferty:

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamieniec Ząbkowicki. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, która była ujęta w wykazie wywieszonym na  tablicy  ogłoszeń w  tut. Urzędzie  przez  okres  21 dni tj. od dnia 25 maja 2018 r. do dnia 15 czerwca 2018 r. a informację o wywieszeniu wykazu umieszczono w gazecie lokalnej, na stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń w sołectwie Chałupki.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI:

 

Nieruchomość położona w obrębie Chałupki w granicach działki nr 290/8 o pow. 0,9570 ha poz. rej. G. 99, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061364/5.

 

Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy drodze Kamieniec Ząbkowicki – Paczków ale na chwilę obecną nie posiada wykonanego prawidłowego zjazdu. Infrastrukturę  niezbędną do funkcjonowania terenu w tym również dojazd do działki nabywca wykona we własnym zakresie i na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci i zarządcą drogi.

Na nieruchomości znajdują się ruiny budynku (najprawdopodobniej budynek po byłej stacji transformatorowej).

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „P1.4” o przeznaczeniu podstawowym: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, i symbolem „ZR” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zieleni urządzonej, w tym na gruntach zrekultywowanych.

Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna 20 kV.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 76.380,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych). + podatek VAT w obowiązującej wysokości.

Minimalne postąpienie wynosi – 770,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt złotych)

Wadium wynosi – 7.640,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset czterdzieści złotych).

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu oraz spełniają inne wymienione warunki. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod rygorem utraty wadium.

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1.      Wpłacenie wadium (w gotówce w w/w kwocie, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) na konto Urzędu Gminy
w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 21 sierpnia 2018 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

2.      Okazanie dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.

3.      Złożenie przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem  o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

4.      Złożenie przed przetargiem aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, umowy spółki, aktualnej listy wspólników dla osób prawnych.

5.      Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć przewodniczącemu komisji przed otwarciem przetargu.

 

Osoby przystępujące do przetargu znają stan prawny nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Przekazanie nieruchomości nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej. Oznaczenia użytków rolnych przyjęte są wg danych z ewidencji gruntów i w razie potrzeby ich aktualizacja odbywa się za staraniem i na koszt nabywcy. 

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi
w szczególności niestawienie się uczestnika który przetarg wygrał w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży.

Wyklucza się możliwość dokonywania płatności należności jakimikolwiek wierzytelnościami.

Osoba ustalona na nabywcę zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Koszty umowy notarialnej i wpisu własności do księgi wieczystej ponosi nabywca.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

_______________________________________________________________________________________________________

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy
w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 74/8162-016 lub 8162-029.

 


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Sylwia Słoma

Podinspektor d/s obrotu nieruchomościamiPowiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:


Przybliżona lokalizacja:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2022
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN