polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3861999
 

Już wkrótce przetargi!


 
ae383888082705c24902fc89d9c773c1.jpg
 

Data dodania: 2018-07-12 10:58:28drukuj

Nieruchomość zabudowana torami kolejowymi położona w obrębie Chałupki w granicach działki nr 290/12

Termin przetargu:

2018-09-20

Lokalizacja:

Województwo: dolnośląskie
Powiat: ząbkowicki
Gmina: Kamieniec Ząbkowicki
Adres: Chałupki, 57-220

Sposób zagospodarowania:


zabudowa składowa, magazynowa,
zagospodarowanie terenów zielonych,
usługi


Szczegóły oferty:

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamieniec Ząbkowicki. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, która była ujęta w wykazie wywieszonym na  tablicy  ogłoszeń w  tut. Urzędzie  przez  okres  21 dni tj. od dnia 22 maja 2018 r. do dnia 12 czerwca 2018 r. a informację o wywieszeniu wykazu umieszczono w gazecie lokalnej, na stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń w sołectwie Chałupki.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI:

 

Nieruchomość zabudowana torami kolejowymi (bocznica kolejowa) położona w obrębie Chałupki w granicach działki nr 290/12 o pow. 0,3184 ha, poz. rej. G. 99, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061364/5.

Nieruchomość bezpośrednio położona jest przy drodze Kamieniec Ząbkowicki – Paczków. 

 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi przy jednoczesnym ustanowieniu prawa odkupu na rzecz Gminy Kamieniec Ząbkowicki, które zostanie ujawnione w księdze wieczystej. Cena odkupu będzie równa cenie sprzedaży nieruchomości. Prawo odkupu będzie ustanowione na okres 5 lat.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „U4.4”, gdzie ustalono, jako przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy usługowej komercyjnej – projektowane, „ZR” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe tereny zieleni urządzonej, w tym na gruntach zrekultywowanych, „P1.4” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. 

Na w/w działce znajduje się rezerwa terenu dla obejścia wsi Chałupki drogą nr 395. 

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 586.130,00 zł + podatek VAT
w obowiązującej wysokości.
(słownie: pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści złotych).

(Cena bocznicy kolejowej: 563.309,00 zł + cena działki 21.460,00 zł)

Minimalne postąpienie wynosi –5.870,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych)

Wadium wynosi – 58.620,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych).

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu oraz spełniają inne wymienione warunki. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych, pod rygorem utraty wadium.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1.      Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy
w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 13 września 2018 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

2.      Okazanie dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.

3.      Złożenie przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem  o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

4.      Złożenie przed przetargiem aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, umowy spółki, aktualnej listy wspólników dla osób prawnych.

5.      Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć przewodniczącemu komisji przed otwarciem przetargu.

 

 

Osoby przystępujące do przetargu winny mieć świadomość w zakresie wątpliwości dotyczących stanu prawnego nieruchomości (brak bocznicy kolejowej w ewidencji środków trwałych Gminy Kamieniec Ząbkowicki).

Przekazanie nieruchomości nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej. Oznaczenia użytków rolnych przyjęte są wg danych z ewidencji gruntów i w razie potrzeby ich aktualizacja odbywa się za staraniem i na koszt nabywcy.  

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi
w szczególności niestawienie się uczestnika który przetarg wygrał w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży.

Wyklucza się możliwość dokonywania płatności należności jakimikolwiek wierzytelnościami.

Osoba ustalona na nabywcę zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Koszty umowy notarialnej i wpisu własności do księgi wieczystej ponosi nabywca.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

_______________________________________________________________________________________________________

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy
w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 74/8162-016 lub 8162-029.


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Sylwia Słoma

Podinspektor d/s obrotu nieruchomosciami

tel. 0748162029 lub 0748162016Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2022
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN