polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3841069
 

Już wkrótce przetargi!


 
7dcd8ccaf9981081aa2d96388582a583.jpg
 

Data dodania: 2020-03-04 09:54:46drukuj

Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz.:2621/4,2779/3,2369/146 w Mazańcowicach

Termin przetargu:

2020-04-08

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bielski
Gmina: Jasienica
Adres: Mazańcowice, 43-391

Sposób zagospodarowania:


inne,
handel i usługi,
zabudowa przemysłowa


Szczegóły oferty:

Wójt Gminy Jasienica

zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2, art. 34 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490)

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na zbycie prawa własności nieruchomości 
oznaczonych jako działki: 2621/4 i 2779/3
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka 2369/146,
położonych w obrębie ewidencyjnym Mazańcowice.

Przedmiotem zbycia są łącznie dwie nieruchomości gruntowe, składające się z trzech działek położonych w obrębie ewidencyjnym Mazańcowice, oznaczone w ewidencji gruntów jako:
1) działka 2621/4 o pow. 0,0036 ha, objęta księgą wieczystą numer BB1B/00071230/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VII Ksiąg Wieczystych, stanowiąca własność Gminy Jasienica;
2) działka 2779/3 o pow. 0,0330 ha, objęta księgą wieczystą numer BB1B/00071230/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VII Ksiąg Wieczystych, stanowiąca własność Gminy Jasienica;
3) działka 2369/146 o pow. 0,0111 ha, objęta księgą wieczystą numer BB1B/00104921/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VII Ksiąg Wieczystych, stanowiąca własność Skarbu Państwa, będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy Jasienica.
Działka 2621/4 jest położona w strefie pośredniej Gminy Jasienica, w obrębie ewidencyjnym Mazańcowice, przy ul. Starobielskiej. Znajduje się w zasięgu pełnego uzbrojenia i wyposażenia w elementy infrastruktury. Sąsiedztwo stanowi, w przewadze, zabudowa produkcyjno-usługowo-magazynowo-handlowa, usytuowana wzdłuż ul. Starobielskiej. Działka ma nieregularny kształt i stosunkowo niewielką powierzchnię, częściowo jest utwardzona kamieniem (część parkingu), a wzdłuż jej granicy istnieje częściowe ogrodzenie. Dojazd do nieruchomości jest korzystny, położenie i lokalizacja: dobre.
Działka 2779/3 jest położona w strefie pośredniej Gminy Jasienica, w obrębie ewidencyjnym Mazańcowice, przy ul. Starobielskiej. Znajduje się w zasięgu pełnego uzbrojenia i wyposażenia w elementy infrastruktury. Sąsiedztwo stanowi, w przewadze, zabudowa produkcyjno-usługowo-magazynowo-handlowa, usytuowana wzdłuż ul. Starobielskiej. Działka ma nieregularny kształt i stosunkowo niewielką powierzchnię. Jest, w przeważającej części, porośnięta trawą oraz częściowo utwardzona kamieniem (część parkingu), a wzdłuż jej granicy istnieje częściowe ogrodzenie. Działka jest wielokątem, stanowi wąski (ok. 5 m), wydłużony, nieforemny, o nieregularnym kształcie pas gruntu. Dojazd do nieruchomości jest korzystny, położenie i lokalizacja: dobre.
Działka 2369/146 jest położona w strefie pośredniej Gminy Jasienica, w obrębie ewidencyjnym Mazańcowice, przy ul. Starobielskiej. Znajduje się w zasięgu pełnego uzbrojenia i wyposażenia w  elementy infrastruktury. Sąsiedztwo stanowi, w przewadze, zabudowa produkcyjno-usługowo-magazynowo-handlowa, usytuowana wzdłuż ul. Starobielskiej. Działka ma nieregularny kształt i stosunkowo niewielką powierzchnię, częściowo jest utwardzona kamieniem (część parkingu), a wzdłuż jej granicy istnieje częściowe ogrodzenie. Dojazd do nieruchomości jest korzystny, położenie i lokalizacja: dobre.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica w sołectwie Mazańcowice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/261/2005 Rady Gminy Jasienica, z dnia 24 lutego 2005r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego Nr 45 poz. 1237 z dnia 19 kwietnia 2005r.:
1) działka 2621/4 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „25KD” – o podstawowym przeznaczeniu jako cele komunikacji;
2) działka 2779/3 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „19 PG i 20 PG” – o podstawowym przeznaczeniu jako tereny działalności produkcyjno-gospodarczej związanej z drobną wytwórczością, magazynami, składami, techniczną obsługą rolnictwa, motoryzacji, budownictwa; na części nieruchomości projektuje się urządzenie elektroenergetyczne;
3) działka 2369/146 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „25KD” – o podstawowym przeznaczeniu jako cele komunikacji.

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości:
- działka 2621/4, na odcinku o długości 6,32 m i szerokości 1,0 m jest obciążona służebnością przesyłu polegającą na prawie lokalizacji przyłącza światłowodowego, z możliwością wejścia w teren;
- działka 2369/146, na odcinku o długości 20,36 m i szerokości 1,0 m jest obciążona służebnością przesyłu polegającą na prawie lokalizacji przyłącza światłowodowego, z możliwością wejścia w teren;
- działka 2369/146 znajduje się w użytkowaniu wieczystym Gminy Jasienica do dnia 19 listopada 2096r., wysokość opłaty rocznej za 2019r. z tytułu użytkowania wieczystego dla działki 2369/146 wynosiła 16,65 zł, przy wysokości stawki 3%.

Działki 2621/4, 2779/3 i 2369/146 stanowią funkcje gruntów uzupełniających w strefie przyległej zabudowy, dlatego nie ma możliwości ich zakupu oddzielnie.

1. Nieruchomości są sprzedawane w istniejącym stanie, na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.

2. Z dniem 27 lutego 2020r. minął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.).

3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2020r. (środa) o godzinie 9:00 w sali sesyjnej nr 113 Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, I piętro.

4. Cena wywoławcza za obie nieruchomości, stanowiące trzy działki, łącznie wynosi netto 57.514,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czternaście złotych 00/100).
Podana (wylicytowana) przez oferenta cena nieruchomości zostanie powiększona o należny podatek VAT obowiązujący na dzień zawarcia umowy notarialnej.

5. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. 2.875,70 zł (słownie: dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 70/100) należy wpłacić w pieniądzu do dnia 1 kwietnia 2020r. na konto Gminy Jasienica:
Bank Spółdzielczy w Jasienicy 82 8117 0003 0000 0101 2000 0100,
(tytuł przelewu: „wadium – I przetarg, dz.: 2621/4, 2779/3 i 2369/146 w Mazańcowicach”).
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości.

7. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
- odwołania przetargu,
- zamknięcia przetargu,
- unieważnienia przetargu,
- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

8. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica w dniu 16 stycznia 2020r., opublikowany na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl i www.jasienica.pl oraz na Portalu OfertyInwestycyjne.pl (www.ofertyinwestycyjne.pl) w dniu 16 stycznia 2020r.

9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość; osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019r., poz. 1500 z późn. zm.)) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski; pełnomocnicy – pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestnictwa i nabycia nieruchomości w przetargu; małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka lub dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz. 2278), wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

11. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia przynajmniej 1% ponad cenę wywoławczą.

12. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Jasienica.

13. Koszty sporządzenia umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowej związanej z wpisami wieczystoksięgowymi ponosi nabywca.

14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15. Wylicytowana cena nieruchomości sprzedanych w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż 7 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność, na konto Gminy Jasienica:
Bank Spółdzielczy w Jasienicy 06 8117 0003 0000 0101 2000 0110.

16. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać siedzibie Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159,
w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój 105, tel. (033) 472 62 15, w godzinach pracy
Urzędu Gminy:
- od 7:00 do 15:00 – poniedziałek, środa, czwartek,
- od 7:00 do 16:00 – wtorek,
- od 7:00 do 14:00 – piątek.


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać siedzibie Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159,
w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój 105, tel. (033) 472 62 15, w godzinach pracy Urzędu Gminy:
- od 7:00 do 15:00 – poniedziałek, środa, czwartek,
- od 7:00 do 16:00 – wtorek,
- od 7:00 do 14:00 – piątek.Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2021
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools