polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3868473
 

Już wkrótce przetargi!


 
df1fff7fb66568889e50a7bb3e3d7746.jpg
 

Data dodania: 2021-09-27 11:56:17drukuj

Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. 1771/6 w Rudzicy

Termin przetargu:

2021-10-27

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bielski
Gmina: Jasienica
Adres: Rudzica, 43-394

Sposób zagospodarowania:


budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne


Szczegóły oferty:

Wójt Gminy Jasienica

zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2, art. 34 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490)

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rudzica, oznaczonej jako dz. 1771/6.

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w gminie Jasienica, w obrębie ewidencyjnym Rudzica, usytuowana bezpośrednio przy drodze publicznej o nazwie Graniczna, objęta księgą wieczystą numer BB1B/00055779/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VII Ksiąg Wieczystych, oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. 1771/6 o pow. 0,0884 ha, stanowiąca własność Gminy Jasienica. Działka położona w północnej części gminy Jasienica. Działka znajduje się w terenie uzbrojonym jednakże na działce brak infrastruktury technicznej. Teren działki jest nierówny, w części wschodniej stanowiący wąwóz. Działka jest zadrzewiona i zabudowana drewnianym budynkiem o powierzchni zabudowy 27m2, pokrytym starą dachówką cementową. Budynek stanowi przybudówkę do sąsiedniego budynku gospodarczego. Stan techniczny budynku (wg rzeczoznawcy majątkowego) - do rozbiórki. Od południa działka graniczy z nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, od północy graniczy z terenami niezabudowanymi, wykorzystywanymi rolniczo. Od południowego wschodu znajduje się kompleks stawów. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Rudzica, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/262/2005 Rady Gminy Jasienica, z dnia 24 lutego 2005r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego Nr 45 poz. 1238 z dnia 19 kwietnia 2005r., znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „7 KW” o podstawowym przeznaczeniu jako cele komunikacji.

1. Nieruchomość jest sprzedawana w istniejącym stanie prawnym i technicznym, na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.

2. Z dniem 10 września 2021r. minął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.).

3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 27 października 2021r. o godzinie 9:00 w sali sesyjnej nr 113 Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, I piętro.

4. Cena wywoławcza netto 36.509,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięć złotych 00/100). Podana (wylicytowana) przez oferenta cena nieruchomości zostanie powiększona o należny podatek VAT obowiązujący na dzień zawarcia umowy notarialnej.

5. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. 1.825,45 zł (słownie: tysiąc osiemset dwadzieścia pięć 45/100) należy wpłacić w pieniądzu do dnia 21 października 2021r. na konto Gminy Jasienica: Bank Spółdzielczy w Jasienicy 82 8117 0003 0000 0101 2000 0100, (tytuł przelewu: „wadium – I przetarg, dz.: 1771/6 w Rudzicy”). Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości. 

7. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:

odwołania przetargu,

zamknięcia przetargu,

unieważnienia przetargu,

zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

8. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica w dniu 21 lipca 2021r., opublikowany na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl i www.jasienica.pl oraz na Portalu OfertyInwestycyjne.pl (www.ofertyinwestycyjne.pl) w dniu 21 lipca 2021r.

9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość; osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021r., poz. 112 z późn. zm.)) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski; pełnomocnicy – pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestniczenia i licytowania w przetargu w celu nabycia nieruchomości; małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka lub dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz. 227, wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

11. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia przynajmniej 1% ponad cenę wywoławczą.

12. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Jasienica.

13. Koszty sporządzenia umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowej związanej z wpisami wieczystoksięgowymi ponosi nabywca.

14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15. Wylicytowana cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż 7 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność, na konto Gminy Jasienica: Bank Spółdzielczy w Jasienicy 06 8117 0003 0000 0101 2000 0110. 

16. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica, opublikowano na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl i www.jasienica.pl oraz na Portalu OfertyInwestycyjne.pl (www.ofertyinwestycyjne.pl).

17. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać siedzibie Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój 105, tel. (033) 472 62 15, w godzinach pracy Urzędu Gminy: 

od 7.00 do 15.00 – poniedziałek, środa, czwartek, 

od 7.00 do 16.00 – wtorek,

od 7.00 do 14.00 – piątek.


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie ofertyPowiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2022
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN