polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3834952
 

Już wkrótce przetargi!


 
2c2bb40634cc0083032997bcf3edeafa.jpg
 

Data dodania: 2019-07-25 12:01:58drukuj

Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki 1766

Termin przetargu:

2019-09-05

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bielski
Gmina: Jasienica
Adres: Jasienica, 43-385, ul. Klonowa

Sposób zagospodarowania:


budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne


Szczegóły oferty:

Wójt Gminy Jasienica

zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2, art. 34 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490)

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej
położonej w Jasienicy, oznaczonej jako dz. 1766.

Przedmiotem zbycia jest zabudowana fundamentami budynku jednorodzinnego nieruchomość gruntowa, położona w Jasienicy, obręb ewidencyjny Jasienica, objęta księgą wieczystą numer BB1B/00058073/0, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 1766 o pow. 0,0603 ha, stanowiąca własność Gminy Jasienica.
Nieruchomość jest położona w rejonie drogi o nazwie Klonowa w Jasienicy. Działka jest zabudowana fundamentami budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Fundamenty o powierzchni konstrukcji 26,20 m¬2, kubaturze 28,82 m3 oraz średnich wymiarach powierzchni zabudowy 8,60 m x 12,20 m (104,92 m2), z uwagi na znaczne zużycie techniczne (od okresu budowy do obecnego okresu brak należytego zabezpieczenia), nie przedstawiają żadnych walorów budowlanych. Nieruchomość jest nieogrodzona, znajduje się w zasięgu kompletnego wyposażenia w infrastrukturę techniczną. Nad północno-zachodnim narożnikiem działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia, nie powodująca istotnych ograniczeń. Działka posiada zwarty i regularny kształt. Obecnie jest mocno zarośnięta. Położenie działki jest bardzo korzystne: w pobliżu istniejącej infrastruktury ul. Cieszyńskiej (usługi, handel) oraz w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nazwie Klonowa.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica w sołectwie Jasienica, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/263/2005 Rady Gminy Jasienica, z dnia 24 lutego 2005r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego Nr 64 poz. 1661 z dnia 23 maja 2005r., działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „129MN” – tereny zabudowy jednorodzinnej.

1. Nieruchomość jest sprzedawana w istniejącym stanie technicznym, na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.

2. Z dniem 25 marca 2019r. minął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.).

3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 5 września 2019r. o godzinie 9:00 w sali sesyjnej nr 113 Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, I piętro.

4. Cena wywoławcza netto 54.366,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 00/100). Podana (wylicytowana) przez oferenta cena nieruchomości zostanie powiększona o należny podatek VAT obowiązujący na dzień zawarcia umowy notarialnej.

5. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. 2.718,30 zł (słownie: dwa tysiące siedemset osiemnaście złotych 30/100) należy wpłacić w pieniądzu do dnia 29 sierpnia 2019r. na konto Gminy Jasienica:
 Bank Spółdzielczy w Jasienicy 82 8117 0003 0000 0101 2000 0100,
 (tytuł przelewu: „wadium – I przetarg, działka 1766 w Jasienicy”).
 Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości.

7. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
 - odwołania przetargu,
 - zamknięcia przetargu,
 - unieważnienia przetargu,
 - zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

8. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica w dniu 11 lutego 2019r., opublikowany na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl i www.jasienica.pl oraz na Portalu OfertyInwestycyjne.pl (www.ofertyinwestycyjne.pl) w dniu 11 lutego 2019r.

9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej.
 O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość; osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018r., poz. 986 z późn. zm.)) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski; pełnomocnicy – pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestnictwa i nabycia nieruchomości w przetargu; małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka lub dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz. 2278), wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

11. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia przynajmniej 1% ponad cenę wywoławczą.

12. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Jasienica.

13. Koszty sporządzenia umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowej związanej z wpisami wieczystoksięgowymi ponosi nabywca.

14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15. Wylicytowana cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż 7 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność, na konto Gminy Jasienica:
 Bank Spółdzielczy w Jasienicy 06 8117 0003 0000 0101 2000 0110.Kontakt w sprawie oferty

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać siedzibie Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój 105, tel. (033) 472 62 15, w godzinach pracy
 Urzędu Gminy:
 od 700 do 1500 – poniedziałek, środa, czwartek,
 od 700 do 1600 – wtorek,
 od 700 do 1400 – piątek.Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools