polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3841069
 

Już wkrótce przetargi!


 
efb2dd78b0695036def542aff3cd405f.jpg
 

Data dodania: 2019-12-27 13:01:46drukuj

Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. 468/2, 472 i 805 w Roztropicach

Termin przetargu:

2020-01-31

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bielski
Gmina: Jasienica
Adres: Rudzica, Roztropice, 43-385

Sposób zagospodarowania:


inne


Szczegóły oferty:

Wójt Gminy Jasienica

zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2, art. 34 i art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490)

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Roztropice, oznaczonej jako pgr. 468/2, pgr. 472 i dz. 805, zabudowanej budynkiem nr 122.

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w gminie Jasienica, w obrębie ewidencyjnym Roztropice, usytuowana bezpośrednio przy drodze publicznej Rudzica-Wieszczęta, objęta księgą wieczystą numer BB1B/00055779/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VII Ksiąg Wieczystych, oznaczona w ewidencji gruntów jako pgr. 468/2 o pow. 0,0900 ha, pgr. 472 o pow. 0,1700 ha i dz. 805 o pow. 0,0500 ha, stanowiąca własność Gminy Jasienica. Nieruchomość składa się z przylegających do siebie działek o łącznej pow. 0,3100 ha, które stanowią funkcjonalną całość związaną z istniejącą zabudową, tj. budynkiem o dotychczasowej funkcji remizy strażackiej (obecnie nieużytkowanej). Nieruchomość ma kształt wielokąta zbliżonego do prostokąta, jest płaska i równa, częściowo nachylona w kierunku południowym. Jest zabudowana murowanym, jednokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym budynkiem z nieużytkowym poddaszem (strychem), który został wybudowany w roku 1875 – spełniając funkcję oświatową (szkoła podstawowa). W latach 1983-1987, dotychczasowy budynek szkoły zmodernizowano i częściowo rozbudowano o znajdujący się od strony północnej garaż, adaptując go do nowej funkcji (remizy strażackiej). Powierzchnia użytkowa budynku to: 195,30 m2, a niezależnie powierzchnia dodatkowa istniejącego garażu to: 72,90 m2. Budynek znajduje się w pogorszonym stanie technicznym, wymagającym gruntownych prac remontowych (w tym: w aspekcie całkowitej modernizacji oraz przekwalifikowania obiektu do nowej funkcji). Łączny obszar działek jest częściowo ograniczony z uwagi na posadowioną w południowej części, na działce 472, stację transformatorową osadzoną na czterech słupach żelbetowych oraz budynek murowany pozostały po starej stacji transformatorowej (obecnie do rozbiórki). Na nieruchomości rosną drzewa owocowe, od frontu obsadzona jest tujami, a reszta nieruchomości porośnięta jest trawą. Nieruchomość znajduje się w zasięgu pełnego wyposażenia w infrastrukturę techniczną: istniejąca infrastruktura w wykonanymi przyłączami. Przed budynkiem znajduje się nieczynna studnia z wodą. Nieruchomość jest ogrodzona płotem z siatki stalowej. W sąsiedztwie znajdują się tereny niezabudowane, zabudowa jednorodzinna i zagrodowa oraz tereny uprawiane rolniczo. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
- budynek nr 122 w Roztropicach ze względu na swoje walory zabytkowe i architektoniczne został ujęty w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Jasienica, a ponadto został objęty ochroną konserwatorską na mocy prawa miejscowego; przedmiotowy obiekt podlega ochronie w myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. z 2018r., poz 2067);
- niezabudowana część pgr. 468/2 o pow. 2 m2, jest wydzierżawiona do dnia 31 maja 2020r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica w sołectwie Roztropice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/258/2005 Rady Gminy Jasienica, z dnia 24 lutego 2005r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego Nr 45 poz. 123l4 z dnia 19 kwietnia 2005r., nieruchomość zabudowana oznaczona jako pgr. 468/2, pgr. 472 i dz. 805, znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „1 UI” o podstawowym przeznaczeniu jako tereny usług innych.

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 20 listopada 2019r., zakończył się on wynikiem negatywnym.

2. Nieruchomość jest sprzedawana w istniejącym stanie technicznym, na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.

3. Z dniem 25 lipca 2019r. minął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.).

4. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 31 stycznia 2020r. o godzinie 9:00 w sali sesyjnej nr 113 Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, I piętro.

5. Cena wywoławcza netto 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Podana (wylicytowana) przez oferenta cena nieruchomości zostanie powiększona o należny podatek VAT obowiązujący na dzień zawarcia umowy notarialnej.

6. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) należy wpłacić w pieniądzu do dnia 24 stycznia 2020r. na konto Gminy Jasienica:
Bank Spółdzielczy w Jasienicy 82 8117 0003 0000 0101 2000 0100,
(tytuł przelewu: „wadium – II przetarg, dz.: 468/2, 472 i 805 zabud. budynkiem nr 122 w Roztropicach”).
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

7. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości.

8. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
- odwołania przetargu,
- zamknięcia przetargu,
- unieważnienia przetargu,
- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

9. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica w dniu 13 czerwca 2019r., opublikowany na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl i www.jasienica.pl oraz na Portalu OfertyInwestycyjne.pl (www.ofertyinwestycyjne.pl) w dniu 13 czerwca 2019r.

10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

11. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość; osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019r., poz. 1500)) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski; pełnomocnicy – pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestnictwa i nabycia nieruchomości w przetargu; małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka lub dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz. 2278), wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

12. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia przynajmniej 1% ponad cenę wywoławczą.

13. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Jasienica.

14. Koszty sporządzenia umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowej związanej z wpisami wieczystoksięgowymi ponosi nabywca.

15. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

16. Wylicytowana cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż 7 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność, na konto Gminy Jasienica:
Bank Spółdzielczy w Jasienicy 06 8117 0003 0000 0101 2000 0110.

17. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać siedzibie Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój 105, tel. (033) 472 62 15, w godzinach pracy
Urzędu Gminy:
- od 7:00 do 15:00 – poniedziałek, środa, czwartek,
- od 7:00 do 16:00 – wtorek,
- od 7:00 do 14:00 – piątek.


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Urząd Gminy Jasienica
43-385 Jasienica 159
Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego I piętro, pokój 105
tel. (033) 472 62 15, w godzinach pracy Urzędu Gminy:
- od 7:00 do 15:00 – poniedziałek, środa, czwartek,
- od 7:00 do 16:00 – wtorek,
- od 7:00 do 14:00 – piątek.Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2021
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools