polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3824882
 

Już wkrótce przetargi!


 
f9902535a0a7e5a22bc487902f2ebb21.jpg
 

Data dodania: 2017-04-10 14:58:55drukuj

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 104/37 w Międzyrzeczu Dolnym

Termin przetargu:

2017-06-19

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bielski
Gmina: Jasienica
Adres: Międzyrzecze Dolne, 43-392

Sposób zagospodarowania:


zabudowa przemysłowa,
zabudowa składowa, magazynowa,
handel i usługi,
inne,
usługi


Szczegóły oferty:

Wójt Gminy Jasienica

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2, art. 34 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490)

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Przedmiotem zbycia jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecze Dolne, objęta księgą wieczystą nr BB1B/00050652/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VII Ksiąg Wieczystych, będąca własnością Gminy Jasienica, oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. 104/37 o pow. 1,3517 ha. Działka stanowi niezabudowany i niezagospodarowany obszar gruntu, docelowo przeznaczony do prowadzenia działalności produkcyjno-usługowej w ramach niskoemisyjnej strefy ekonomicznej. Działka posiada korzystną konfigurację powierzchni uwzględniającą rzeźbę terenu. Nie posiada uzbrojenia, posiada jednak możliwość użytkowania (po wykonaniu przyłączy) podstawowych, wykonanych sieci infrastruktury znajdujących się w linii publicznej drogi gminnej tj.: sieć teletechniczna, kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociąg oraz oświetlenie uliczne. Brak pozostałej infrastruktury elektroenergetycznej. Teren znajduje się w zasięgu Obszaru Specjalnej Ochrony (OSO) należącego do europejskiej sieci ekologicznej „Natura 2000” pod nazwą „Dolina Górnej Wisły”. Działka znajduje się w lokalnym sąsiedztwie większych kompleksów rolnych i zalesień. Działka posiada bezpośredni dostęp do publicznej drogi gminnej. Strefa ekonomiczna znajduje się w niedalekim sąsiedztwie większych aglomeracji regionu: Bielska-Białej, Cieszyna czy Katowic; w odległości ok. 6 km przebiegają główne trasy komunikacyjne – droga ekspresowa S1 (Bielsko-Biała – Cieszyn) oraz DK 1 (Bielsko-Biała – Katowice).
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/249/2005 Rady Gminy Jasienica, z dnia 27 stycznia 2005r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego Nr 31 poz. 851 z dnia 22 marca 2005r. oraz zmianą planu zatwierdzoną Uchwałą Rady Gminy Jasienica Nr X/68/11 z dnia 30 czerwca 2011r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego Nr 184, poz. 3462 z dnia 23 sierpnia 2011r., działka leży w terenie P/U1 – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Sposób zagospodarowania nieruchomości i jej podstawowe przeznaczenie to: obiekty produkcyjne, składy, magazyny, zabudowa usługowa i handel.
Działka sprzedawana jest w stanie istniejącym, na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.

1. Dnia 16 lutego 2017r. minął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.).

2. Cena wywoławcza netto 1.459.836,00 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych 00/100).
Podana (wylicytowana) przez oferenta cena nieruchomości zostanie powiększona o należny podatek VAT obowiązujący na dzień zawarcia umowy notarialnej.

3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017r. o godzinie 09:00 w sali sesyjnej nr 113 Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, I piętro.

4. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. 72.991,80 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 80/100) należy wpłacić w pieniądzu do dnia 13 czerwca 2017r. na konto Gminy Jasienica:
Bank Spółdzielczy w Jasienicy 82 8117 0003 0000 0101 2000 0100 (tytuł przelewu: „wadium - I przetarg, dz. nr 104/37 w Międzyrzeczu Dolnym”).
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
- odwołania przetargu,
- zamknięcia przetargu,
- unieważnienia przetargu,
- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

6. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica w dniu 05 stycznia 2017r., opublikowany na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl i www.jasienica.pl oraz na Portalu OfertyInwestycyjne.pl (www.ofertyinwestycyjne.pl) w dniu 05 stycznia 2017r.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

8. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość; osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017r., poz. 700) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski; pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i nabycia nieruchomości w przetargu (w formie aktu notarialnego); małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka lub dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016r., poz. 1061), wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia przynajmniej 1% ponad cenę wywoławczą.

10. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Jasienica.

11. Koszty sporządzenia umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowej związanej z wpisami wieczystoksięgowymi ponosi nabywca.

12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

13. Wylicytowana cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż 7 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność, na konto Gminy Jasienica:
Bank Spółdzielczy w Jasienicy 06 8117 0003 0000 0101 2000 0110.

14. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać siedzibie Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159,
w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój 105, tel. (033) 472 62 15, w godzinach pracy Urzędu Gminy:
od 7:00 do 15:00 – poniedziałek, środa, czwartek,
od 7:00 do 16:00 – wtorek,
od 7:00 do 14:00 – piątek.


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Urząd Gminy Jasienica
43-385 Jasienica 159
Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
I piętro, pokój 105
tel. (033) 472 62 15, w godzinach pracy Urzędu Gminy:
- od 7:00 do 15:00 – poniedziałek, środa, czwartek,
- od 7:00 do 16:00 – wtorek,
- od 7:00 do 14:00 – piątek.Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools