polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3841068
 

Już wkrótce przetargi!


 
7dcd8ccaf9981081aa2d96388582a583.jpg
 

Data dodania: 2020-07-21 08:18:24drukuj

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 1058/2 w Jasienicy

Termin przetargu:

2020-09-29

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bielski
Gmina: Jasienica
Adres: Jasienica, 43-385

Sposób zagospodarowania:


budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne


Szczegóły oferty:

Wójt Gminy Jasienica

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2, art. 34 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 z późn. zm.)

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej
położonej w Jasienicy, oznaczonej jako działka 1058/2.

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa, położona w Jasienicy, obręb ewidencyjny Jasienica, objęta księgą wieczystą numer BB1B/00108860/0, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 1058/2 o pow. 2,4067 ha, stanowiąca własność Gminy Jasienica.
Nieruchomość jest niezabudowana (obecnie teren użytkowany rolniczo), nieogrodzona i nieuzbrojona z możliwością dostępności podstawowej przesyłowej infrastruktury technicznej). Posiada zwarty, częściowo wydłużony w osi wschód-zachód kształt, jest umiejscowiona na terenie płaskim. Działka stanowi funkcjonalnie powierzchnię wchodzącą w skład obszaru o podstawowej funkcji właściwej dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Ma zapewniony bezpośredni, prawny i faktyczny dostęp do drogi publicznej – droga o nazwie Begonii (od zachodu) oraz droga o nazwie Czarny Chodnik (od wschodu). Z uwagi na położenie, korzystne są również warunki dostępności względem Bielska-Białej, Cieszyna, jak również pozostałych miejscowości regionu (w odległości ok. 1 km przebiega główna trasa komunikacyjna regionu – droga ekspresowa S1). Bezpośrednie, zasadnicze sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny użytkowane rolniczo.

Sposób zagospodarowania nieruchomości i jej podstawowe przeznaczenie: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica w sołectwie Jasienica, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/442/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 lipca 2010r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego Nr 184, poz. 2882 z dnia 14 września 2010r., działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem: „MW1” – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, „KDD1” – droga publiczna klasy D oraz „KDD2” – droga publiczna klasy D. Ponadto, działka znajduje się w sąsiedztwie terenu kolejowego „1KK”.

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
- w obrębie działki przebiegają napowietrzne linie niskiego i średniego napięcia stanowiące nieznaczne ograniczenia w możliwym, wynikającym z ustaleń planistycznych, sposobie użytkowania;
- działka sąsiaduje z terenem kolejowym;
- działka jest oddana w dzierżawę na cele działalności rolniczej. Działka ta, na dzień sprzedaży nie będzie przedmiotem dzierżawy.

1. Nieruchomość jest sprzedawana w istniejącym stanie prawnym, na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.

2. Z dniem 9 lipca 2020r. minął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.).

3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 29 września 2020r. (wtorek) o godzinie 10:00 w sali sesyjnej nr 113 Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, I piętro.

4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100).
Podana (wylicytowana) przez oferenta cena nieruchomości zostanie powiększona o należny podatek VAT obowiązujący na dzień zawarcia umowy notarialnej.

5. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. 175.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić w pieniądzu do dnia 22 września 2020r. na konto Gminy Jasienica:
Bank Spółdzielczy w Jasienicy 82 8117 0003 0000 0101 2000 0100,
(tytuł przelewu: „wadium – I przetarg, dz.: 1058/2 w Jasienicy”).
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości.

7. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
- odwołania przetargu,
- zamknięcia przetargu,
- unieważnienia przetargu,
- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

8. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica w dniu 28 maja 2020r., opublikowany na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl i www.jasienica.pl oraz na Portalu OfertyInwestycyjne.pl (www.ofertyinwestycyjne.pl) w dniu 28 maja 2020r.

9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość; osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019r., poz. 1500 z późn. zm.)) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski; pełnomocnicy – pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestniczenia i licytowania w przetargu w celu nabycia nieruchomości; małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka lub dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz. 2278), wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

11. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia przynajmniej 1% ponad cenę wywoławczą.

12. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Jasienica.

13. Koszty sporządzenia umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowej związanej z wpisami wieczystoksięgowymi ponosi nabywca.

14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15. Wylicytowana cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż 7 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność, na konto Gminy Jasienica:
Bank Spółdzielczy w Jasienicy 06 8117 0003 0000 0101 2000 0110.

16. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać siedzibie Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159,
w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój 105, tel. (033) 472 62 15, w godzinach pracy
Urzędu Gminy:
- od 7:00 do 15:00 – poniedziałek, środa, czwartek,
- od 7:00 do 16:00 – wtorek,
- od 7:00 do 14:00 – piątek.


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Urząd Gminy Jasienica
43-385 Jasienica 159
Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
I piętro, pokój 105
tel. (033) 472 62 15, w godzinach pracy Urzędu Gminy:
- od 7:00 do 15:00 – poniedziałek, środa, czwartek,
- od 7:00 do 16:00 – wtorek,
- od 7:00 do 14:00 – piątek.Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2021
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools