polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3819769
 

Już wkrótce przetargi!


 
23c513154a17f4a8dfb6e0c7cfe0b5a4.jpg
 

Data dodania: 2016-12-21 11:55:08drukuj

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 2369/135 w Mazańcowicach

Termin przetargu:

2017-01-31

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bielski
Gmina: Jasienica
Adres: Mazańcowice, 43-391

Sposób zagospodarowania:


usługi,
inne,
zabudowa składowa, magazynowa,
zabudowa przemysłowa


Szczegóły oferty:

Wójt Gminy Jasienica

zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2, art. 34 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490)

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Przedmiotem zbycia jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Jasienica, położonej w obrębie ewidencyjnym Mazańcowice, objętej księgą wieczystą nr BB1B/00071230/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VII Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. 2369/135 o pow. 0,3334 ha. Działka zlokalizowana jest Mazańcowicach, w rejonie ul. Starobielskiej. Ma kształt nieregularny, o nierównym terenie, jest niezabudowana. Porośnięta jest trawą, częściowo zadrzewiona, a w części stanowi staw/zbiornik wodny. W bezpośrednim otoczeniu znajduje się luźna zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Działka nie posiada uzbrojenia. W granicach sąsiednich działek znajduje się: woda, sieć elektroenergetyczna oraz gaz.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica w sołectwie Mazańcowice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/261/2005 Rady Gminy Jasienica, z dnia 24 lutego 2005r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego Nr 45 poz. 1237 z dnia 19 kwietnia 2005r., dz. 2369/135 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „24PG"o podstawowym przeznaczeniu jako tereny działalności produkcyjno-gospodarczej.
Dnia 29 listopada 2016r. minął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.).
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.
Nieruchomość jest sprzedawana w istniejącym stanie technicznym, na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 31 stycznia 2017r. (wtorek) o godzinie 9:00 w sali sesyjnej nr 113 Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, I piętro.

2. Cena wywoławcza netto 276.722,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote 00/100).
Podana (wylicytowana) przez oferenta cena nieruchomości zostanie powiększona o należny podatek VAT obowiązujący na dzień zawarcia umowy notarialnej.

3. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. 13.836,10 zł (słownie: trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych 10/100) należy wpłacić w pieniądzu do dnia 26 stycznia 2017r. na konto Gminy Jasienica: Bank Spółdzielczy w Jasienicy 82 8117 0003 0000 0101 2000 0100.
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

4. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
- odwołania przetargu,
- zamknięcia przetargu,
- unieważnienia przetargu,
- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

5. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica w dniu 18 października 2016r., opublikowany na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl i www.jasienica.pl oraz na Portalu OfertyInwestycyjne.pl (www.ofertyinwestycyjne.pl) w dniu 18 października 2016r.

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć stosowne pełnomocnictwo.

8. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

9. Koszty sporządzenia umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowej związanej z wpisami wieczystoksięgowymi ponosi nabywca.

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Wylicytowana cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż 7 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność, na konto Gminy Jasienica: Bank Spółdzielczy w Jasienicy 06 8117 0003 0000 0101 2000 0110.

12. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać siedzibie Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój 105, tel. (033) 8 152 231 wew. 126, w godzinach pracy Urzędu Gminy:
od 7:00 do 15:00 – poniedziałek, środa, czwartek,
od 7:00 do 16:00 – wtorek,
od 7:00 do 14:00 – piątek.


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Urząd Gminy Jasienica
43-385 Jasienica 159
Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
I piętro, pokój 105
tel. (033) 472 62 15, w godzinach pracy Urzędu Gminy:
od 7:00 do 15:00 – poniedziałek, środa, czwartek,
od 7:00 do 16:00 – wtorek,
od 7:00 do 14:00 – piątek.Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2019
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools