polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3833528
 

Już wkrótce przetargi!


 
2c2bb40634cc0083032997bcf3edeafa.jpg
 

Data dodania: 2018-03-23 11:14:16drukuj

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczym na sprzedaż dz. 1224/2 położonej w Jasienicy

Termin przetargu:

2018-05-24

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bielski
Gmina: Jasienica
Adres: Jasienica, 43-385

Sposób zagospodarowania:


usługi,
inne,
handel i usługi


Szczegóły oferty:

Wójt Gminy Jasienica

zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2, art. 34 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490)

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy, oznaczonej jako dz. 1224/2.

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa położona w gminie Jasienica, w obrębie ewidencyjnym Jasienica, stanowiąca własność Gminy Jasienica, objęta księgą wieczystą numer BB1B/00046625/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VII Ksiąg Wieczystych, oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. 1224/2 o pow. 0,5454 ha. Nieruchomość stanowi niezabudowany grunt budowlany. Ma wydłużony, częściowo nieregularny kształt. Działka jest położona na terenie płaskim z lekkim spadkiem w kierunku północnym. Nieruchomość jest obecnie nieogrodzona (widoczne szczątkowe pozostałości dawnego ogrodzenia) i porośnięta samosiejkami drzew. Na działce znajdują się pozostałości dawnej infrastruktury, nie przedstawiające obecnie, z uwagi na istotnie zły stan techniczny, żadnej wartości rynkowej, stanowiące element rynkowego ograniczenia związanego z jej docelowym usunięciem. Przez środkową część działki przebiega zniszczona i nieużytkowana linia oświetlenia. Działka nie jest uzbrojona – istnieje możliwość przyłączenia mediów z sąsiednich działek. W bezpośrednim sąsiedztwie, od strony północnej znajdują się tory kolejowe. Położona jest w strefie komercyjno-mieszkalnej usytuowanej wzdłuż ul. Cieszyńskiej, w rejonie o wiodącej funkcji właściwej dla zabudowy mieszkaniowej oraz usługowo-handlowej. Działka zlokalizowana jest w stosunkowo nieodległym sąsiedztwie zasadniczej części Jasienicy (ok. 1,6 km), Jaworza (ok. 2 km), Bielska-Białej (ok. 4 km). Działka ma zapewniony niezależny, prawny i faktyczny dojazd, począwszy od ul. Cieszyńskiej drogą asfaltową, następnie boczną drogą (dz. 345/3) z początku o nawierzchni asfaltowej, w pozostałej części gruntową.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Jasienica, zatwierdzonym Uchwałą nr XXVII/263/2005 Rady Gminy Jasienica, z dnia 24 lutego 2005r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego nr 64 poz. 1661 z dnia 23 maja 2005r., dz. 1224/2 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „12 PG” – tereny działalności produkcyjno-gospodarczej.
Przedmiotowa działka znajduje się w sąsiedztwie terenu kolejowego „1KK”.
Sposób zagospodarowania nieruchomości i jej podstawowe przeznaczenie to: działalność produkcyjno-gospodarcza, związana z drobną wytwórczością, magazynami, składami, techniczną obsługą rolnictwa, motoryzacji, budownictwa i rzemiosła.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.
Nieruchomość jest sprzedawana w stanie istniejącym, na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.

1. Dnia 13 marca 2018r. minął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 późn. zm.).

2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 24 maja 2018r. o godzinie 9:00 w sali sesyjnej nr 113 Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, I piętro.

3. Cena wywoławcza netto 545.400,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta złotych 00/100).
Podana (wylicytowana) przez oferenta cena nieruchomości zostanie powiększona o należny podatek VAT obowiązujący na dzień zawarcia umowy notarialnej.

4. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. 27.270,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100) należy wpłacić w pieniądzu do dnia 17 maja 2018r. na konto Gminy Jasienica:
Bank Spółdzielczy w Jasienicy 82 8117 0003 0000 0101 2000 0100
(tytuł przelewu: „wadium – I przetarg, dz. 1224/2 w Jasienicy”).
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

6. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
- odwołania przetargu,
- zamknięcia przetargu,
- unieważnienia przetargu,
- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

7. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica w dniu 30 stycznia 2018r., opublikowany na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl i www.jasienica.pl oraz na Portalu OfertyInwestycyjne.pl (www.ofertyinwestycyjne.pl) w dniu 30 stycznia 2018r.

8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość; osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017r., poz. 700 z późn. zm.)) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski; pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i nabycia nieruchomości w przetargu (w formie aktu notarialnego); małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka lub dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz. 2278), wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

10. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia przynajmniej 1% ponad cenę wywoławczą.

11. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Jasienica.

12. Koszty sporządzenia umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowej związanej z wpisami wieczystoksięgowymi ponosi nabywca.

13. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14. Wylicytowana cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż 7 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność, na konto Gminy Jasienica: Bank Spółdzielczy w Jasienicy 06 8117 0003 0000 0101 2000 0110.

15. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać siedzibie Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój 105, tel. (033) 472 62 15, w godzinach pracy Urzędu Gminy:
- od 7:00 do 15:00 – poniedziałek, środa, czwartek,
- od 7:00 do 16:00 – wtorek,
- od 7:00 do 14:00 – piątek.


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Urząd Gminy Jasienica
43-385 Jasienica 159
Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
I piętro, pokój 105
tel. (033) 472 62 15, w godzinach pracy Urzędu Gminy:
- od 7:00 do 15:00 – poniedziałek, środa, czwartek,
- od 7:00 do 16:00 – wtorek,
- od 7:00 do 14:00 – piątek.Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools