polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3833050
 

Już wkrótce przetargi!


 
2c2bb40634cc0083032997bcf3edeafa.jpg
 

Data dodania: 2018-10-10 09:13:33drukuj

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż dz. 1719 w Mazańcowicach

Termin przetargu:

2018-11-21

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bielski
Gmina: Jasienica
Adres: Mazańcowice, 43-391

Sposób zagospodarowania:


usługi,
inne


Szczegóły oferty:

Wójt Gminy Jasienica

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2, art. 34 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 z późn. zm.)

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Mazańcowice oznaczonej jako dz. 1719


1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w Gminie Jasienica, obręb ewidencyjny Mazańcowice, objęta księgą wieczystą numer BB1B/00147575/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VII Ksiąg Wieczystych, będąca własnością Gminy Jasienica, oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. 1719 o pow. 0,0284 ha.
Nieruchomość stanowi wydłużony wąski pas gruntu. Przylega bezpośrednio do drogi gminnej (Nad Potokiem). Znajduje się w terenie o dostępności do kompletnych sieci uzbrojenia terenu. Nie posiada możliwości realizacji samodzielnego zamierzenia budowlanego zgodnego z wymogami prawa budowlanego. Działka o sumarycznych walorach gruntu uzupełniającego w strefie zabudowy usługowej.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Mazańcowice, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Jasienica Nr XXVII/261/2005, z dnia 24 lutego 2005r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego Nr 45, poz.1237 z dnia 19 kwietnia 2005r., działka leży w terenie „3UC” – tereny koncentracji usług obsługi ludności.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

2. Nieruchomość sprzedawana jest w stanie istniejącym, na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.
 
3. Dnia 22 czerwca 2018r. minął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z póź. zm.).

4. Zbywana nieruchomość może poprawić warunki zagospodarowania działek : 1811/9, 1811/8, 1724/18 i 1814/3, dlatego formę przetargu ogranicza się do właścicieli w/w działek. W przetargu mogą brać udział właściciele działek : 1811/9, 1811/8, 1724/18 i 1814/3, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w przetargu do dnia 14 listopada 2018r., w siedzibie Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159 i wniosą wadium w wyznaczonym terminie.

5. Cena wywoławcza netto 15.322,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 00/100).
Podana (wylicytowana) przez oferenta cena nieruchomości zostanie powiększona o należny podatek VAT obowiązujący na dzień zawarcia umowy notarialnej.

6. Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 21 listopada 2018r. o godzinie 09:00 w sali sesyjnej nr 113 Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, I piętro.

7. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. 766,10 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt sześć złotych 10/100) należy wpłacić w pieniądzu do dnia 14 listopada 2018r. na konto Gminy Jasienica: Bank Spółdzielczy w Jasienicy 82 8117 0003 0000 0101 2000 0100 (tytuł przelewu: „wadium – I przetarg, działka 1719 w Mazańcowicach”).
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

8. Wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu należy zgłaszać do dnia 14 listopada 2018r. w Urzędzie Gminy Jasienica w formie pisemnej.
Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jasienica w dniu 19 listopada 2018r.

9. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

10. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
- odwołania przetargu,
- zamknięcia przetargu,
- unieważnienia przetargu,
- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

11. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica w dniu 10 maja 2018r., opublikowany na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl i www.jasienica.pl oraz na Portalu OfertyInwestycyjne.pl (www.ofertyinwestycyjne.pl) w dniu
10 maja 2018r.

12. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

13. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość; osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018r., poz. 986 z późn. zm.) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski; pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i nabycia nieruchomości w przetargu (w formie aktu notarialnego); małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka lub dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz. 2278), wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

14. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia przynajmniej 1% ponad cenę wywoławczą.

15. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Jasienica.

16.Koszty sporządzenia umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowej związanej z wpisami wieczystoksięgowymi ponosi nabywca.

17.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

18. Wylicytowana cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż 7 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność, na konto Gminy Jasienica: Bank Spółdzielczy w Jasienicy 06 8117 0003 0000 0101 2000 0110.

19. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać siedzibie Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój 105, tel. (033) 472 62 15, w godzinach pracy Urzędu Gminy:
od 7:00 do 15:00 – poniedziałek, środa, czwartek,
od 7:00 do 1:600 – wtorek,
od 7:00 do 14:00 – piątek.

 


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty


Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools