polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3833528
 

Już wkrótce przetargi!


 
996cb3925ec4084669526d5c6637095a.jpg
 

Data dodania: 2019-01-03 09:26:15drukuj

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż dz. 2613/8 i dz. 2433/22 w Mazańcowicach

Termin przetargu:

2019-02-20

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bielski
Gmina: Jasienica
Adres: Mazańcowice, 43-391

Sposób zagospodarowania:


inne


Szczegóły oferty:

Wójt Gminy Jasienica

zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2, art. 34 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490)

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Mazańcowicach, oznaczonej jako działki 2613/8 i 2433/22.

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Jasienica, położona w gminie Jasienica, w obrębie ewidencyjnym Mazańcowice, objęta księgą wieczystą numer BB1B/00071230/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VII Ksiąg Wieczystych, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka:
1) 2613/8 o pow. 0,0080 ha;
2) 2433/22 o pow. 0,0154 ha.
Działki są położone w pośredniej strefie miejscowości Mazańcowice. Nie są zabudowane, mają zwarty, częściowo nieregularny kształt. Teren bezpośredniego sąsiedztwa działek stanowią: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa oraz użytki rolne, zalesienia i zabudowa produkcyjno-usługowo-handlowa. Obszar nieruchomości usytuowany jest w zasięgu podstawowego uzbrojenia i wyposażenia w elementy technicznej infrastruktury przemysłowej. Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica w sołectwie Mazańcowice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/261/2005 Rady Gminy Jasienica, z dnia 24 lutego 2005r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego Nr 45 poz. 1237 z dnia 19 kwietnia 2005r., działka:
1) 2613/8 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „RM" o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy zagrodowej;
2) 2433/22 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „27KD" o podstawowym przeznaczeniu na cele komunikacji.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak

1. Działki są sprzedawane w istniejącym stanie, na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.

2. Z dniem 2 listopada 2018r. minął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.).

3. Działka 2613/8 może poprawić warunki zagospodarowania działek: 2452/9, 2452/3 i 2452/2, natomiast działka 2433/22 może poprawić warunki zagospodarowania działek: 2452/9 i 2433/24, dlatego formę przetargu ogranicza się do właścicieli tych działek.
W przetargu mogą brać udział właściciele działek: 2452/9, 2452/3 i 2452/2 (dotyczy działki 2613/8) oraz 2452/9, 2433/24 (dotyczy działki 2433/22), którzy zgłoszą pisemną chęć uczestnictwa w przetargu do dnia 13 lutego 2019r., w siedzibie Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159 i wniosą wadium w wyznaczonym terminie.

4. Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 20 lutego 2019r. (środa) o godzinie 9:00 w sali sesyjnej nr 113 Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, I piętro.

5. Cena wywoławcza za działkę:
1) 2613/8 wynosi netto 6.654,40 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote 40/100).
Sprzedaż działki 2613/8 jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.);
2) 2433/22 wynosi netto 12.809,72 zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemset dziewięć złotych 72/100).
Podana (wylicytowana) przez oferenta cena działki 2433/22 zostanie powiększona o należny podatek VAT obowiązujący na dzień zawarcia umowy notarialnej.

6. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. dla działki:
1) 2613/8 wynosi 332,72 zł (słownie: trzysta trzydzieści dwa złote 72/100);
2) 2433/22 wynosi 640,49 (słownie: sześćset czterdzieści złotych 49/100),
i należy odpowiednio wpłacić w pieniądzu do dnia 13 lutego 2019r. na konto Gminy Jasienica:
Bank Spółdzielczy w Jasienicy 82 8117 0003 0000 0101 2000 0100,
(tytuł przelewu:
1) „wadium – I przetarg dz. 2613/8 w Mazańcowicach”;
2) „wadium – I przetarg dz. 2433/22 w Mazańcowicach).
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

7. Wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu należy zgłaszać do dnia 13 lutego 2019r. w Urzędzie Gminy Jasienica w formie pisemnej.
Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jasienica w dniu 18 lutego 2019r.

8. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
- odwołania przetargu,
- zamknięcia przetargu,
- unieważnienia przetargu,
- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

9. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica w dniu 21 września 2018r., opublikowany na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl i www.jasienica.pl oraz na Portalu OfertyInwestycyjne.pl (www.ofertyinwestycyjne.pl) w dniu 21 września 2018r.

10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

11. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość; osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018r., poz. 986 z późn. zm.)) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski; pełnomocnicy – pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestnictwa i nabycia nieruchomości w przetargu; małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka lub dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz. 2278), wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

12. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia przynajmniej 1% ponad cenę wywoławczą.

13. Koszty sporządzenia umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowej związanej z wpisami wieczystoksięgowymi ponosi nabywca.

14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15. Wylicytowana cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż 7 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność, na konto Gminy Jasienica:
Bank Spółdzielczy w Jasienicy 06 8117 0003 0000 0101 2000 0110.

16. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać siedzibie Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój 105, tel. (033) 472 62 15, w godzinach pracy Urzędu Gminy:
- od 7:00 do 15:00 – poniedziałek, środa, czwartek,
- od 7:00 do 16:00 – wtorek,
- od 7:00 do 14:00 – piątek.


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Urządu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159

Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój 105 tel. (033) 472 62 15, w godzinach pracy Urzędu Gminy:
- od 7:00 do 15:00 – poniedziałek, środa, czwartek,
- od 7:00 do 16:00 – wtorek,
- od 7:00 do 14:00 – piątek.Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools