polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3833524
 

Już wkrótce przetargi!


 
efb2dd78b0695036def542aff3cd405f.jpg
 

Data dodania: 2018-05-10 11:59:55drukuj

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczym na sprzedaż dz. 1719/1 położonej w Jasienicy

Termin przetargu:

2018-06-14

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bielski
Gmina: Jasienica
Adres: Jasienica, 43-385

Sposób zagospodarowania:


budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
inne


Szczegóły oferty:

Wójt Gminy Jasienica

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2, art. 34 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 z późn. zm.)

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy oznaczonej jako dz. 1719/1


1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w Gminie Jasienica, obręb ewidencyjny Jasienica, objęta księgą wieczystą numer BB1B/00067416/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VII Ksiąg Wieczystych, będąca własnością Gminy Jasienica, oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. 1719/1 o pow. 0,0087 ha. Działka jest położona w pośredniej strefie miejscowości Jasienica. Ma kształt długiego wąskiego prostokąta. Działka nie ma możliwości realizacji samodzielnego zamierzenia budowlanego zgodnego z wymogami prawa budowlanego. Znajduje się w terenie o dostępności do kompletnych sieci uzbrojenia terenu. Sąsiedztwo to tereny mieszkalne jednorodzinne. Działka nie posiada bezpośrednie dostępu do publicznej drogi gminnej.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Jasienica, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/263/2005 Rady Gminy Jasienica, z dnia 24 lutego 2005r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego Nr 64 poz. 1661 z dnia 23 maja 2005r., działka leży w terenie „128 MN” – tereny zabudowy jednorodzinnej.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

2. Nieruchomość sprzedawana jest w stanie istniejącym, na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.
 
3. Dnia 13 marca 2018r. minął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.).

4. Zbywana nieruchomość może poprawić warunki zagospodarowania zarówno działek 1763 i 1764  jak i działki 1576, dlatego formę przetargu ogranicza się do właścicieli w/w działek.
W przetargu mogą brać udział właściciele dz. 1763, 1764 i 1576, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w przetargu do dnia 7 czerwca 2018r., w siedzibie Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159 i wniosą wadium w wyznaczonym terminie.

5. Cena wywoławcza netto 6.013,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzynaście złotych 00/100).
Podana (wylicytowana) przez oferenta cena nieruchomości zostanie powiększona o należny podatek VAT obowiązujący na dzień zawarcia umowy notarialnej.

6. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018r. o godzinie 09:00 w sali sesyjnej nr 113 Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, I piętro.

7. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. 300,65 zł (słownie: trzysta złotych 65/100) należy wpłacić w pieniądzu do dnia 7 czerwca 2018r. na konto Gminy Jasienica: Bank Spółdzielczy w Jasienicy 82 8117 0003 0000 0101 2000 0100 (tytuł przelewu: „wadium – I przetarg, działka 1719/1 w Jasienicy”).
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

8. Wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu należy zgłaszać do dnia 7 czerwca 2018r. w Urzędzie Gminy Jasienica w formie pisemnej.
Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jasienica w dniu 12 czerwca 2018r.

9. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

10. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
- odwołania przetargu,
- zamknięcia przetargu,
- unieważnienia przetargu,
- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

11. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica w dniu 30 stycznia 2018r., opublikowany na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl i www.jasienica.pl oraz na Portalu OfertyInwestycyjne.pl (www.ofertyinwestycyjne.pl) w dniu 30 stycznia 2017r.

12. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

13. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość; osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017r., poz. 700 z późn. zm.) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski; pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i nabycia nieruchomości w przetargu (w formie aktu notarialnego); małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka lub dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz. 2278), wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

14. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia przynajmniej 1% ponad cenę wywoławczą.

15. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Jasienica.

16. Koszty sporządzenia umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowej związanej z wpisami wieczystoksięgowymi ponosi nabywca.

17. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

18. Wylicytowana cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż 7 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność, na konto Gminy Jasienica:
Bank Spółdzielczy w Jasienicy 06 8117 0003 0000 0101 2000 0110.

19. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać siedzibie Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159,
w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój 105, tel. (033) 472 62 15, w godzinach pracy Urzędu Gminy:
- od 7:00 do 15:00 – poniedziałek, środa, czwartek,
- od 7:00 do 16:00 – wtorek,
- od 7:00 do 14:00 – piątek.


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Urząd Gminy Jasienica
43-385 Jasienica 159
Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
I piętro, pokój 105
tel. (033) 472 62 15, w godzinach pracy Urzędu Gminy:
- od 7:00 do 15:00 – poniedziałek, środa, czwartek,
- od 7:00 do 16:00 – wtorek,
- od 7:00 do 14:00 – piątek.Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools