polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3824879
 

Już wkrótce przetargi!


 
e948f4081f2fb95a8e9ad87b941360f7.png
 

Data dodania: 2016-11-02 14:20:13drukuj

Ogłoszenie o II przetargu - lokal niemieszkalny w budynku nr 77 w Wieszczętach

Termin przetargu:

2016-12-15

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bielski
Gmina: Jasienica
Adres: Jasienica, Wieszczęta, 43-385 77

Sposób zagospodarowania:


inne


Szczegóły oferty:

Wójt Gminy Jasienica

zgodnie z art. 28 ust. 1 i ust. 2, art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490)

ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego wraz z udziałem ułamkowym w nieruchomości wspólnej.

Przedmiotem sprzedaży jest samodzielny lokal niemieszkalny (garaż) oznaczony nr 6, położony w poziomie kondygnacji piwnic budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 77 w Wieszczętach, złożonego z 4 lokali mieszkalnych i 1 lokalu niemieszkalnego. Całość pow. użytkowej lokalu niemieszkalnego wynosi 19,00 m2. Lokal ten nie posiada przewidzianych przynależności. Z tym lokalem związany jest udział ułamkowy wynoszący 804/10000 w nieruchomości wspólnej, w tym w działce gruntu właściwej do prawidłowego korzystania z nieruchomości oznaczonej jako dz. 284/39 o pow. 0,0715 ha. Garaż zajmuje pomieszczenie dostępne od strony zachodniej elewacji budynku. Budynek, w którym znajduje się między innymi ten garaż, został oddany do użytkowania w 1950r. Działka, na której jest posadowiony budynek nr 77, jest położona na płaskim terenie, jest uzbrojona w energię elektryczną, gazociąg i sieć wodociągową (brak sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do osadnika). Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, szkoły oraz użytków zagospodarowanych rolniczo.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Wieszczęta, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/260/2005 Rady Gminy Jasienica z dnia 24 lutego 2005r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego Nr 45, poz. 1236 z dnia 19 kwietnia 2005r., działka 284/39, na której znajduje się budynek nr 77, jest usytuowana w terenie oznaczonym symbolem „12MM” o podstawowym przeznaczeniu jako tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej.
Obciążenia i zobowiązania: brak.

1. Lokal sprzedawany jest w stanie istniejącym, na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.

2. Dnia 15 lutego 2016r. minął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.).

3. Z uwagi na położenie lokalu, przetarg został ograniczony do najemców lokali mieszkalnych nr 1, nr 2, nr 4 i nr 5 znajdujących się w budynku mieszkalnym nr 77, usytuowanym na działce położonej w obrębie ewidencyjnym Wieszczęta, oznaczonej numerem 284/39.
W przetargu mogą brać udział najemcy lokali mieszkalnych nr 1, nr 2, nr 4 i nr 5, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w przetargu do dnia 08 grudnia 2016r., w siedzibie Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159 i wniosą wadium w wyznaczonym terminie.

4. Pierwszy przetarg ustny ograniczony zakończył się wynikiem negatywnym w dniu 04 sierpnia 2016r.

5. Drugi przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016r. o godzinie 11:00 w sali sesyjnej nr 113 Urzędu Gminy Jasienica (I piętro) w Jasienicy.

6. Cena wywoławcza netto 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
Podana (wylicytowana) przez oferenta cena nieruchomości zostanie powiększona o należny podatek VAT obowiązujący na dzień zawarcia umowy notarialnej.

7. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej netto tj. 400,00 zł, należy wpłacić w pieniądzu do dnia 08 grudnia 2016r. na konto Gminy Jasienica:
Bank Spółdzielczy w Jasienicy 82 8117 0003 0000 0101 2000 0100 lub w kasie urzędu Gminy Jasienica (tytułem: „wadium – II przetarg ograniczony, lokal niemieszkalny z udziałem w gruncie”).
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

8. Wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu należy zgłaszać do dnia 08 grudnia 2016r. w Urzędzie Gminy Jasienica w formie pisemnej.
Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszony na tablicy w siedzibie Urzędu Gminy Jasienica w dniu 12 grudnia 2016r.

9. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
- odwołania przetargu,
- zamknięcia przetargu,
- unieważnienia przetargu,
- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

10. Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica w dniu 30 grudnia 2015r., opublikowany na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl i www.jasienica.pl oraz na Portalu OfertyInwestycyjne.pl (www.ofertyinwestycyjne.pl) w dniu 30 grudnia 2015r.

11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej, niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

12. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość; osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1142 z późn. zm.)) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski; pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i nabycia nieruchomości w przetargu (w formie aktu notarialnego); małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka lub dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1380), wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

13. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

14. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Jasienica.

15. Koszty sporządzenia umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowej związanej z wpisami wieczystoksięgowymi ponosi nabywca.

16. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

17. Wylicytowana cena lokalu niemieszkalnego wraz z udziałem ułamkowym w nieruchomości wspólnej, sprzedanego w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż 7 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność, na konto Gminy Jasienica:
Bank Spółdzielczy w Jasienicy 06 8117 0003 0000 0101 2000 0110.

18. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać siedzibie Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój 105, tel. (33) 472 62 15, w godzinach pracy Urzędu Gminy:
od 7:00 do 15:00 – poniedziałek, środa, czwartek,
od 7:00 do 16:00 – wtorek,
od 7:00 do 14:00 – piątek.

 


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Urząd Gminy Jasienica
43-385 Jasienica 159
Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
I piętro, pokój 105
tel. (033) 472 62 15, w godzinach pracy Urzędu Gminy:
od 7:00 do 15:00 – poniedziałek, środa, czwartek,
od 7:00 do 16:00 – wtorek,
od 7:00 do 14:00 – piątek.Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools