polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3824882
 

Już wkrótce przetargi!


 
a42be2494395b0f564c3f061609d08d1.jpg
 

Data dodania: 2017-01-09 09:25:55drukuj

Ogłoszenie o IV przetargu - lokal mieszkalny w budynku nr 414 w Jasienicy

Termin przetargu:

2017-02-15

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bielski
Gmina: Jasienica
Adres: Jasienica, 43-385

Sposób zagospodarowania:


budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne


Szczegóły oferty:

Wójt Gminy Jasienica

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2, art. 34 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 t. j.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490)

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie

Przedmiotem sprzedaży jest samodzielny lokal mieszkalny oznaczony nr 1, stanowiący odrębną nieruchomość lokalową, objętą księgą wieczystą numer BB1B/00099909/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VII Ksiąg Wieczystych. Lokal jest złożony z: jednego pokoju, kuchni z wydzieloną łazienką i wc (weranda) na parterze oraz jednego pokoju na poddaszu; całość o łącznej pow. użytkowej wynoszącej 53,16 m2. Przedmiotowy lokal posiada istniejące przynależności (pomieszczenia dodatkowe – gospodarcze), w tym: dwa pomieszczenia poddasza (ze skosami połaciowymi), w kondygnacji piwnic trzy pomieszczenia (w tym kotłownia, skład opału), dodatkowo dwa pomieszczenia w przyległym budynku gospodarczym. Lokal mieszkalny zajmuje całą wschodnią część budynku 414 (w odniesieniu do centralnej klatki schodowej). Budynek, w którym znajduje się lokal został oddany do użytkowania w 1958r. Z lokalem związany jest udział ułamkowy wynoszący 49/100 w nieruchomości wspólnej, w tym w działce gruntu niezbędnej do prawidłowego korzystania z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Jasienica i oznaczonej numerem 1394 o pow. 0,0866 ha, objętej księgą wieczystą numer BB1B/00014268/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VII Ksiąg Wieczystych. Działka 1394 zlokalizowana jest w Jasienicy, w rejonie przeważającej zabudowy jednorodzinnej, w płaskim terenie. Jest uzbrojona w energię elektryczną, gazociąg, sieć telekomunikacyjną (brak sieci kanalizacji – do osadnika oraz wodociągowej – własne ujęcie, studnia).
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Jasienica, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/263/2005 Rady Gminy Jasienica, z dnia 24 lutego 2005r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego, Nr 64, poz. 1661 z dnia 23 maja 2005r., działka leży w terenie „64MM” – tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.
Dnia 15 lutego 2016r. minął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 t. j.).
Nieruchomość sprzedawana jest w stanie istniejącym, na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym w dniu 18 maja 2016r.

2. Drugi przetarg ustny nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym w dniu 04 sierpnia 2016r.

3. Trzeci przetarg ustny nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym w dniu 15 grudnia 2016r.

4. Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 15 lutego 2017r. o godzinie 9:00 w sali sesyjnej nr 113 Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, I piętro.

5. Cena wywoławcza netto 52.146,50 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści sześć złotych 50/100).
Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

6. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. 2.607,33 zł (słownie: dwa tysiące sześćset siedem złotych 33/100) należy wpłacić w pieniądzu do dnia 10 lutego 2017r. na konto Gminy Jasienica: Bank Spółdzielczy w Jasienicy 82 8117 0003 0000 0101 2000 0100 (tytuł przelewu: „wadium – IV przetarg, lokal mieszkalny w Jasienicy z udziałem w gruncie”).
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

7. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
- odwołania przetargu,
- zamknięcia przetargu,
- unieważnienia przetargu,
- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

8. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica w dniu 30 grudnia 2015r., opublikowany na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl i www.jasienica.pl oraz na Portalu OfertyInwestycyjne.pl (www.ofertyinwestycyjne.pl) w dniu 30 grudnia 2015r.

9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość; osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r.o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1142 z późn. zm.)) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski; pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i nabycia nieruchomości w przetargu (w formie aktu notarialnego); małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka lub dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r., poz. 1380), wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

11. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

12. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Jasienica.

13. Koszty sporządzenia umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowej związanej z wpisami wieczystoksięgowymi ponosi nabywca.

14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15. Wylicytowana cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż 7 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność, na konto Gminy Jasienica: Bank Spółdzielczy w Jasienicy 06 8117 0003 0000 0101 2000 0110.

16. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać siedzibie Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój 105, tel. (33) 472 62 15, w godzinach pracy Urzędu Gminy:
od 7:00 do 15:00 – poniedziałek, środa, czwartek,
od 7:00 do 16:00 – wtorek,
od 7:00 do 14:00 – piątek.


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Urząd Gminy Jasienica
43-385 Jasienica 159
Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
I piętro, pokój 105
tel. (033) 472 62 15, w godzinach pracy Urzędu Gminy:
od 7:00 do 15:00 – poniedziałek, środa, czwartek,
od 7:00 do 16:00 – wtorek,
od 7:00 do 14:00 – piątek.Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools