polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3834682
 

Już wkrótce przetargi!


 
97211537b2c584596be8d9d7eceade0b.jpg
 

Data dodania: 2016-06-14 07:51:32drukuj

Ogłoszenie o przetargach

Termin przetargu:

2016-07-15

Lokalizacja:

Województwo: świętokrzyskie
Powiat: buski
Gmina: Busko-Zdrój
Adres: Busko-Zdrój, 28-100, ul. Mickiewicza 10

Sposób zagospodarowania:


działalność rolnicza,
sanatoria i uzdrowiska,
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne


Szczegóły oferty:

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza następujące przetargi na sprzedaż nieruchomości komunalnych.

1.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony:

a) Niezabudowana nieruchomość położona w sołectwie Zbludowice oznaczona w ewidencji gruntów nr 83/10 i nr 256/9 o łącznej powierzchni 0,3419 ha, posiadająca księgę wieczystą KI1B/00039179/4.

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży na obszarze przeznaczonym pod zabudowę pensjonatowo-mieszkaniową.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

b) Niezabudowana nieruchomość położona w sołectwie Zwierzyniec oznaczona w ewidencji gruntów nr 15 o pow. 0,0800 ha, posidająca księgę wieczystą KI1B/00031279/9.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość leży na obszarze oznaczonym jako tereny przeznaczone do zadrzewień, zakrzewień i dolesień.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

c) Niezabudowana nieruchomość położona w Busku-Zdroju oznaczona w ewidencji gruntów nr 291 obr.11 o powierzchni 0,1142 ha posiadająca księgę wieczystą KI1B/00073494/8.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Busko-Zdrój, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem M, U-1 przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług jako funkcji uzupełniającej.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, prawami, zobowiązaniami lub roszczeniami na rzecz osób trzecich.

d) Komunalny lokal mieszkalny oznaczony nr 13 o powierzchni użytkowej 47,48 m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Lokal znajduje się na III piętrze w 18-rodzinnyn, IV-kondygnacyjnym budynku mieszalnym, położonym w Busku-Zdroju na os. Legionów Polskich 7.

Wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego następuje oddanie we współużytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 66/1000 części działki o powierzchni 0,0865 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 230/3 obr. 06 oraz oddanie we współwłasność udziału wynoszącego 66/1000 części wspólnych budynku, nie służących do wyłącznego użytku nabywcy.

Nieruchomość nr 230/3 obr. 06 opisana jest w księdze wieczystej KI1B/00028766/6.

Lokal nie jest obciążony prawami, długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Pierwszy przetarg ustny ograniczony:

a) Niezabudowana nieruchomość położona w Busku-Zdroju w rejonie ul. Słowackiego w Busku-Zdroju oznaczona w ewidencji gruntów nr 247 obr. 09 o powierzchni 0,0163 ha, posiadająca księgę wieczystą KI1B/00009273/4.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość leży na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową i pensjonatową.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Ze względu na kształt wielkość oraz położenie nieruchomości, przetarg ogranicza się do osób będących właścicielami nieruchomości bezpośrednio przyległych do dz. nr 247.

b) Nieruchomość położona w sołectwie Skotniki Duże oznaczona w ewidencji gruntów nr 294 o powierzchni 0,2200 ha posiadająca księgę wieczystą KI1B/00039216/6.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka leży na obszarze przeznaczonym pod uprawy rolne. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Ze względu na brak dostępu do drogi publicznej, przetarg ogranicza się do osób będących właścicielami nieruchomości bezpośrednio przyległych do dz. nr 294.

 

2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi na podstawie przepisów art.37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 1774 z późn. zm.) w trybie przetargowym w przetargach ustnych nieograniczonych z wyłączeniem dz. nr 247 i dz. nr 294, które zostaną sprzedane w przetargu ograniczonym .

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 2016r. w sali nr 25 Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10 o godz. 1000 – dz. nr 83/10 i 256/9, 1030dz. nr 15, 1100dz. nr 291, 1130 –mieszkanie os. Legionów Polskich 7/13, 1200 –dz. nr 247, 1230 - dz. nr 294.

3. Ceny wywoławcze brutto nieruchomości wynoszą:

- dz. nr 83/10 i nr 256/9 - 306639,00 zł

- dz. nr 15 - 1700,00 zł

- dz. nr 291 - 158424,00 zł

- lokal mieszkalny os. Legionów Polskich 7/13 wraz z udziałem w gruncie - 142800,00 zł

- dz. nr 247 - 23985,00 zł

- dz. nr 294 - 37000,00 zł

Cena wywoławcza brutto zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

Sprzedaż nieruchomości nr 294, 15 oraz lokalu mieszkalnego zwolnione z podatku VAT .

 

4. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą w wyznaczonym terminie wadium w podanej wysokości oraz przed otwarciem przetargu przedłożą komisji przetargowej:

- oryginał dowodu wpłaty wadium

- dokument tożsamości

- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy - wystawione nie później niż 3 miesiące przed dniem przetargu - osoby reprezentujące uczestników przetargu, udzielone im pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie

- złożą oświadczenie, że znają i akceptują jego warunki określone w “Regulaminie przetargu” oraz zapoznali się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości

- złożą oświadczenie, że zapoznali się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnoszą zastrzeżeń.

Cudzoziemców chcących nabyć nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2004r nr 167 poz. 1758 ze zm)

 

5. Wadium w wysokości:

- dz. nr 83/10 i nr 256/9 - 30000,00

- dz. nr 15 - 170,00 zł

- dz. nr 291 - 16000,00 zł

- lokal mieszkalny os. Legionów Polskich 7/13 - 15000,00 zł

- dz. nr 247 - 2400,00 zł

- dz. nr 294 - 3700,00 zł

należy wpłacić na konto Gminy Busko-Zdrój nr 84 8480 0004 2001 0020 2000 0003 BS o/Busko-Zdrój. Wadium powinno znaleźć się na koncie Gminy najpóźniej w dniu 11 lipca 2016r.

Przy wpłacie wadium należy na dowodzie wpłaty określić nieruchomość poprzez podanie adresu, nazwisko lub nazwiska osób fizycznych oraz w przypadku osoby prawnej jej pełną nazwę.

Wadium wpłacone przez osobę fizyczną lub prawną ustaloną w wyniku licytacji jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w ciągu trzech dni po jego zakończeniu.            Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie lub stawiając się nie przedstawi dowodu wpłaty ustalonej w przetargu ceny pomniejszonej o wpłacone wadium, Gmina odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowych informacji na wszelkie tematy związane z przetargiem udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10 pok. nr 15 w godzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie, tel. nr 0-41-370-52-48; tam też wyłożony jest do wglądu “Regulamin przetargu”

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w UMiG Busko-Zdrój oraz zamieszczenie w prasie codziennej i internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Busko-Zdrój - http://bip.umig.busko.pl.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, podając przyczynę odwołania przetargu do wiadomości publicznej.Kontakt w sprawie oferty

Jerzy Ciepliński 41 370 52 48Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools