polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3795467
 

Już wkrótce przetargi!


2018-08-24

województwo: śląskie gmina: Jasienica
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 104/14 w Międzyrzeczu Dolnym

2018-08-28

województwo: dolnośląskie gmina: Kamieniec Ząbkowicki
Nieruchomość położona w obrębie Chałupki w granicach działki nr 290/8

2018-09-20

województwo: dolnośląskie gmina: Kamieniec Ząbkowicki
Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Topola w granicach działki nr 442/7
 
996cb3925ec4084669526d5c6637095a.jpg
 

Data dodania: 2017-05-11 08:27:37drukuj

Ogłoszenie o sprzedarzy działki PSZOK Obryte

Termin przetargu:

2017-06-16

Lokalizacja:

Województwo: mazowieckie
Powiat: pułtuski
Gmina: Obryte
Adres: Obryte, 07-215

Sposób zagospodarowania:


usługi,
inne


Szczegóły oferty:

Zgodnie z   Uchwałą Nr XXIII/ 167/2017 Rady Gminy  Obryte z dnia   31 marca 2017 r. na podstawie przepisów art.18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.,poz.446 z późn.zm.)  art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz.2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz. 1490 ze zm.) Wójt Gminy  Obryte  ogłasza,  że w dniu   16 czerwca 2017 roku o godz. 11:00 odbędzie  się   I przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej  oznaczonej jako   działka nr 260/2 o powierzchni 3600m2  położonej we wsi Obryte    gm. Obryte pow. Pułtusk woj. Mazowieckie która jest  własnością  Gminy Obryte. Przetarg odbędzie się w  budynku Urzędu Gminy w Obrytem I piętro pokój nr 10

Opis sprzedawanej nieruchomości:
Działka  oznaczona  nr ewidencyjnym nr 260/2 ma powierzchnię 3600m2. Stanowi ona własność gminy i ma założoną księgę wieczystą KW nr OS1U/00035259/0 przez Sąd Rejonowy w Pułtusku. Działka nr 260/2 ma dostęp do drogi publicznej, a także energii elektrycznej, wodociągu wiejskiego   i kanalizacji sanitarnej. Dojazd dobry drogą powiatową Wyszków-Pułtusk  z którą działka bezpośrednio sąsiaduje. Dla terenu na którym znajduje się działka brak jest opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 03.04.2012r.wydana została decyzja o warunkach zabudowy nr RG.6730.8.2012 obejmująca miedzy innymi przedmiotową działkę
Funkcja terenu działki określona została w decyzji  jako usługowa i gospodarcza. Na działce znajduje się garaż dawnego SKR. Jest to konstrukcja szkieletowa żelbetowa obmurowana w większości cegła wapienno-piaskową. Dach pokryty eternitem. Budynek o prostej konstrukcji, bez instalacji, znajduje się w złym stanie technicznym i nie nadaje się do dalszego użytkowania. Działka nr 260/2 ma powierzchnię i ukształtowanie umożliwiające racjonalne i zróżnicowane jej zagospodarowanie.

Cena wywoławcza za w/w nieruchomość wynosi 154.000 zł. Wadium wynosi 15.400 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłacenie w gotówce PLN wadium w podanej wysokości do Kasy Urzędu Gminy w Obrytem lub na konto nr  33 8232 0005 5500 1834 2000 0010   BS Pułtusk o/Obryte. Wpłaty należy dokonać do dnia 12 czerwca 2017 r. W przypadku wpłaty na konto za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy,
- okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,
- okazanie dowodu tożsamości,
- przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną.
Wysokość jednego postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj: 1.540zł  dla  tej nieruchomości W przetargu  mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne,  które okażą się wpłatą  wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zostanie zaliczone  na poczet ceny nabycia. Pozostałym  uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio po odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu,  zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Zwrot wadium nastąpi na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
Urząd Gminy w Obrytem w terminie  21 dni od rozstrzygnięcia przetargu  zawiadomi nabywcę  o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.  Nabywca dokona należnej wpłaty za nabywaną nieruchomość nie później niż na 1 dzień przed terminem wyznaczonym na sporządzenie aktu notarialnego na wyżej wskazane konto Urzędu Gminy w Obrytem.Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Gminy. Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.                                            
Wójt Gminy w Obrytem może odstąpić od zawarcia umowy , a wadium nie podlega zwrotowi jeżeli  nabywca nieruchomości  bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu.
Nieruchomość  ta będzie udostępniona zainteresowanym do obejrzenia w dniach  od 1 czerwca do 12 czerwca  2017 r.  w godz. 800-1600.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzonym  przetargiem do Wójta Gminy. Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa  Urzędu Gminy w Obrytem pokój nr 9
 tel.  (029) 7411004w. 52 lub 37
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Obryte zastrzega sobie prawo  odwołania  przetargu .


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa  Urzędu Gminy w Obrytem pokój nr 9  tel.  (029) 7411004w. 52 lub 37

Zadaj pytanie dotyczące tej oferty

Imię i nazwisko
E-mail
Zapytanie


Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2018
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools